Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP MATERIAŁÓW DO BADAŃ NA POTRZEBY FIRMY GSSE

Data publikacji: 23.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2017

Numer ogłoszenia

1063433

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy: ul. Północna 18 45-805 Opole
adres e-mail: OfficePoland@globalsteering.com, pwojciechowski@globalsteering.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

OfficePoland@globalsteering.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hin Yen (Teresa) Fung

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 403 253

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań na potrzeby firmy GSSE. Zainteresowanych zapytaniem prosimy najpierw o wysłanie do nas wypełnionej umowy poufności. W odpowiedzi wyślemy więcej szczegółowych informacji. Przedmiot zamówienia dotyczy:
a) zestawu rur (poz. 1,2) w ilości ok. 10 500 szt.
b) przegubów (poz.3-9) składających się z:
a. Jarzma rury wewnętrznej – ok. 6 000 szt.
b. Jarzma rury zewnętrznej – ok. 6 000 szt.
c. Specjalnej uszczelki pod łożyska – ok. 48 000 szt.
d. Specjalnego krzyżaka przegubu Cardana – ok. 12 000 szt.
e. Łożyska igiełkowego do przegubu Cardana – ok. 48 000 szt.
f. Jarzma kolumny (column yoke) przegubu wałka pośredniego – ok. 6 000 szt.
g. Jarzmo przekładni (gear yoke) przegubu wałka pośredniego – ok. 6 000 szt.

Poniżej wyszczególniono główne parametry materiałów do badań, a ich poglądowe rysunki znajdują się w załącznikach 4-12:
1) Rura wewnętrzna (inner tube) wałka pośredniego:
a. Średnica zewnętrzna ok. Dz= 19mm;
b. Długość całkowita ok. L= 196mm;
c. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
2) Rura zewnętrzna (outer tube) wałka pośredniego:
a. Średnica zewnętrzna ok. Dz= 25mm;
b. Długość całkowita ok. L= 185mm;
c. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
3) Jarzmo rury wewnętrznej (inner tube yoke) wałka pośredniego:
a. Wysokość x Szerokość ok. 47mm x 40mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
4) Jarzmo rury zewnętrznej (outer tube yoke) wałka pośredniego:
a. Wysokość x Szerokość ok. 47mm x 40mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
5) Specjalna uszczelka pod łożyska:
a. Średnica zewnętrzna ok. Dz= 14mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
6) Specjalny krzyżak przegubu Cardana:
a. Długość x Szerokość x Wysokość ok. 36mm x 36mm x 15mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów, uszkodzeń i zanieczyszczeń.
7) Łożysko igiełkowe do przeguby Cardana:
a. Średnica zewnętrzna ok. Dz= 15mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów, uszkodzeń i zanieczyszczeń.
8) Jarzmo kolumny (column yoke) przegubu wałka pośredniego:
a. Wysokość x Średnicę zewnętrzną ok. 62mm x 43mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
9) Jarzmo przekładni (gear yoke) przegubu wałka pośredniego
a. Wysokość x Średnicę zewnętrzną ok. 80mm x 43mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy materiałów do badań na potrzeby firmy GSSE w ramach projektu pt. „Opracowanie przez Global Steering Systems Europe sp. Z o. o. w Opolu ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań na potrzeby firmy GSSE. Zainteresowanych zapytaniem prosimy najpierw o wysłanie do nas wypełnionej umowy poufności. W odpowiedzi wyślemy więcej szczegółowych informacji. Przedmiot zamówienia dotyczy:
a) zestawu rur (poz. 1,2) w ilości ok. 10 500 szt.
b) przegubów (poz.3-9) składających się z:
a. Jarzma rury wewnętrznej – ok. 6 000 szt.
b. Jarzma rury zewnętrznej – ok. 6 000 szt.
c. Specjalnej uszczelki pod łożyska – ok. 48 000 szt.
d. Specjalnego krzyżaka przegubu Cardana – ok. 12 000 szt.
e. Łożyska igiełkowego do przegubu Cardana – ok. 48 000 szt.
f. Jarzma kolumny (column yoke) przegubu wałka pośredniego – ok. 6 000 szt.
g. Jarzmo przekładni (gear yoke) przegubu wałka pośredniego – ok. 6 000 szt.

Poniżej wyszczególniono główne parametry materiałów do badań, a ich poglądowe rysunki znajdują się w załącznikach 4-12:
1) Rura wewnętrzna (inner tube) wałka pośredniego:
a. Średnica zewnętrzna ok. Dz= 19mm;
b. Długość całkowita ok. L= 196mm;
c. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
2) Rura zewnętrzna (outer tube) wałka pośredniego:
a. Średnica zewnętrzna ok. Dz= 25mm;
b. Długość całkowita ok. L= 185mm;
c. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
3) Jarzmo rury wewnętrznej (inner tube yoke) wałka pośredniego:
a. Wysokość x Szerokość ok. 47mm x 40mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
4) Jarzmo rury zewnętrznej (outer tube yoke) wałka pośredniego:
a. Wysokość x Szerokość ok. 47mm x 40mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
5) Specjalna uszczelka pod łożyska:
a. Średnica zewnętrzna ok. Dz= 14mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
6) Specjalny krzyżak przegubu Cardana:
a. Długość x Szerokość x Wysokość ok. 36mm x 36mm x 15mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów, uszkodzeń i zanieczyszczeń.
7) Łożysko igiełkowe do przeguby Cardana:
a. Średnica zewnętrzna ok. Dz= 15mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów, uszkodzeń i zanieczyszczeń.
8) Jarzmo kolumny (column yoke) przegubu wałka pośredniego:
a. Wysokość x Średnicę zewnętrzną ok. 62mm x 43mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.
9) Jarzmo przekładni (gear yoke) przegubu wałka pośredniego
a. Wysokość x Średnicę zewnętrzną ok. 80mm x 43mm;
b. Materiał powinien być wolny od zadziorów i uszkodzeń.

Kod CPV

44163100-1

Nazwa kodu CPV

Rury

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV: 44163100-1, Nazwa kodu CPV: Rury
Kod CPV: 44514000-6, Nazwa kodu CPV: Uchwyty do narzędzi i części narzędzi
Kod CPV: 44425200-7, Nazwa kodu CPV: Uszczelnienia gumowe
Kod CPV: 44532000-8, Nazwa kodu CPV: Łączniki bez gwintu
Kod CPV: 44440000-6, Nazwa kodu CPV: Łożyska

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakup materiałów odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy w ilości ok. 4 500 szt. – dotyczy wyłącznie zakupu zestawu rur w przeciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast drugi etap: dotyczy zakupy zestawu rur w ilości 6 000 szt. i pozostałych elementów (poz.3-9) między 4 a 7 miesiącem trwania umowy. Czasy trwania poszczególnych etapów mogą ulec zmianie za zgodą obydwóch stron, jednakże ostatnia dostawa towarów nie może nastąpić później niż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Odbiór zamówienia realizowany będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Oferent musi być w stanie wyprodukować dany materiał w przeciągu maksymalnie 14 dni od daty zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
- Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach 9 przedstawionych przedmiotów zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Każda część stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywana.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Oferta powinna być ważna przez 7 miesięcy od daty jej złożenia- Oferta powinna być przygotowana w języku polskim lub angielskim.
- Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
- Oferent zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby intelektualne, finansowe oraz uprawnienia do udziału w postępowaniu.
- Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
- Oferta może być wyrażona w PLN, USD lub EUR. Akceptowane będą również oferty dwuwalutowe lub trzywalutowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert, wszystkie wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (załącznik nr 1).
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
- Wypełniona i podpisana umowa o poufności (załącznik nr 3).
- Oferta wyrażona w całkowitej cenie netto dla oferowanego elementu
Całkowita ilość zamawianych materiałów może ulec zmianie o ± 10%.
o Dla rur przyjąć 10 500 sztuk;
o Dla jarzm przyjąć 6 000 sztuk;
o Dla uszczelek i łożysk przyjąć 48 000 sztuk;
o Dla przegubu Cardana przyjąć 12 000 sztuk.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami ofert określonymi
wg następującej wagi punktowej:

1. Ocenie podlega całkowita cena netto oferty (w odniesieniu do konkretnej części) - 50 pkt
Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 50 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 50 pkt.

2. Termin realizacji (produkcji) zamówienia w dniach (nie dłuższy niż 14 dni) - 50 pkt
Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 50 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 50 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Północna 18

45-805 Opole

opolskie , Opole

NIP

6342828627

Tytuł projektu

Opracowanie przez GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0066/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

a) zestaw rur (poz. 1,2) w ilości ok. 10 500 szt.
Mannesmann Precision Tubes France SAS, ZI La Sauniere, 89600 Saint-Florentin France
b) przeguby (poz.3-9) składające się z:
a. Jarzma rury wewnętrznej – ok. 6 000 szt.
Nierozstrzygnięte - brak ofert spełniających kryteria.
b. Jarzma rury zewnętrznej – ok. 6 000 szt.
Roop Automotives Limited, Address : 19, Roz Ka Meo, Industrial Area, Sohna Gurgaon - 122103, Haryana, India
c. Specjalnej uszczelki pod łożyska – ok. 48 000 szt.
Nierozstrzygnięte - brak ofert spełniających kryteria.
d. Specjalnego krzyżaka przegubu Cardana – ok. 12 000 szt.
Wpłynęło 0 ofert.
e. Łożyska igiełkowego do przegubu Cardana – ok. 48 000 szt.
Wpłynęło 0 ofert.
f. Jarzma kolumny (column yoke) przegubu wałka pośredniego – ok. 6 000 szt.
Roop Automotives Limited, Address : 19, Roz Ka Meo, Industrial Area, Sohna Gurgaon - 122103, Haryana, India
g. Jarzmo przekładni (gear yoke) przegubu wałka pośredniego – ok. 6 000 szt.
Roop Automotives Limited, Address : 19, Roz Ka Meo, Industrial Area, Sohna Gurgaon - 122103, Haryana, India
Liczba wyświetleń: 469