Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębno materiałów papierniczych i biurowych.

Data publikacji: 23.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-10-2017

Numer ogłoszenia

1063408

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania konkursowego na: dostawę materiałów papierniczych i biurowych do realizacji projektów: „Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Sarbinowo; Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Cychry; Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko; Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica oraz Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP nr 1 w Dębnie”

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Urząd Miejski w Dębnie
ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: oferta na dostawę materiałów biurowych i papierniczych. Nie otwierać do dnia 31 października 2017 r., do godz. 12:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Trzciński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

957604920

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a) W ramach zamówienia wyodrębniono następujące części: I, II, III, IV, V. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania
b) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
c) Oferta musi zawierać wszystkie 5 części zamówienia.
d) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
e) Wskazane w formularzu ofertowym ilości przedstawiają szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego.
f) Realizacja zamówienia obejmuje: dostawę materiałów do siedzib każdej placówki, zgodnie z wykazem tj.
Szkoły Podstawowej w Smolnicy nr 1, Smolnica 20, 74-400 Dębno
Szkoły Podstawowej w Cychrach, ul. Jana Pawła II/85, 74-4040 Cychry
Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Sarbinowo 80, 74-404 Cychry, Szkoły Podstawowej w Różańsku, Różańsko 87, 74-311 Różańsko, Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie ul. Piłsudskiego 10, 74-400 Dębno
g) Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały biurowe były nowe, pełnowartościowe, dobrej jakości, a także charakteryzowały się wysoką estetyką oraz starannością wykonania.
h) Zamówienia będzie realizowane w listopadzie 2017 r.
i) Dostawy będzie zrealizowana w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
j) Wykonawca w składanej ofercie winien uwzględnić dostawy przedmiotu zamówienia do wskazanych siedzib.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt biurowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: myśliborski Miejscowość: Smolnica, Cychry, Sarbinowo, Różańsko, Dębno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawę materiałów papierniczych i biurowych do realizacji projektów: „Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Sarbinowo; Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Cychry; Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko; Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Smolnica oraz Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP nr 1 w Dębnie”

Przedmiot zamówienia

Dostawa art biurowych w celu prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych.
Szkoły Podstawowej w Smolnicy nr 1, Smolnica 20, 74-400 Dębno
Szkoły Podstawowej w Cychrach, ul. Jana Pawła II/85, 74-4040 Cychry
Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Sarbinowo 80, 74-404 Cychry
Szkoły Podstawowej w Różańsku, Różańsko 87, 74-311 Różańsko
Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie ul. Piłsudskiego 10, 74-400 Dębno
Dostawa obejmuje między innymi: papier A4 i A3, ploki rysunkowe, dzienniki szkolne, tonery, flamastry, segregatory itp.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawy będzie zrealizowana w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca w składanej ofercie winien uwzględnić dostawy przedmiotu zamówienia do wskazanych siedzib.
Szkoły Podstawowej w Smolnicy nr 1, Smolnica 20, 74-400 Dębno
Szkoły Podstawowej w Cychrach, ul. Jana Pawła II/85, 74-4040 Cychry
Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Sarbinowo 80, 74-404 Cychry
Szkoły Podstawowej w Różańsku, Różańsko 87, 74-311 Różańsko
Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie ul. Piłsudskiego 10, 74-400 Dębno

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA DĘBNO

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

74-400 Dębno

zachodniopomorskie , myśliborski

Numer telefonu

957603001

Fax

957602030

NIP

5971627649

Tytuł projektu

Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko.

Numer projektu

RPZP.08.05.00-32-K036/17-00

Inne źródła finansowania

Ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne przez uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: PapCom s.c. Z. Dobrodziej, Ł. Dobrodziej. Adres: 70-791 Szczecin, ul. Kozia 18. data wpłynięcia: 30.10.2017 r.
Cena brutto: 29504,67 zł.
Liczba wyświetleń: 371