Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi drukowania w podziale na części

Data publikacji: 18.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-10-2017

Numer ogłoszenia

1062532

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, pokój 006, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa drukowania w podziale na części”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Bartoszewska lub osoba zastępująca.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby informacji i promocji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz opracowanie projektu graficznego oraz wydruk teczki A4 przeznaczonej do doręczania certyfikatów oraz materiałów informacyjnych dla agencji zatrudnienia opisujące warunki prowadzenia agencji zatrudnienia oraz usługi przez nie świadczone.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz teczek przeznaczonych do doręczania certyfikatów.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ I:
Przygotowanie i dostarczenia kalendarzy książkowych na 2018 rok w ilości 200 szt. z 4 wklejkami tematycznymi dotyczącymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
CZĘŚĆ II:
Wydruk i dostawa broszury informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
CZĘŚĆ III:
Opracowanie projektu graficznego oraz wydrukowanie teczki A4 przeznaczonej do doręczania certyfikatów oraz materiałów informacyjnych dla agencji zatrudnienia opisujące warunki prowadzenia agencji zatrudnienia oraz usługi przez nie świadczone.
CZĘŚĆ IV:
Wydruk i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. w ilości 200 szt.
Szczegółowo został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

79800000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i powiązane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiotowe zapytanie zakłada realizację zamówienia ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PT PO WER).

Harmonogram realizacji zamówienia

a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
b) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
c) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
d) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z deklaracja złożóną przez Wykonawcę na Formularzu ofertowo - cenowym dla danej części.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określił w tym zakresie dodatkowych wymagań.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz cenowo-ofertowy dla danej części – wg. załączonego wzoru
b) jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawiona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa; w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza
c) Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 9 (konflikt interesów) – dotyczy części I, II i IV.

Nie dotyczy części nr III przedmiotowego postęowania.

Zamówienia uzupełniające

Przedmiot zamówienia nie uwzględnia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część I:
Kryterium nr I: Cena: waga – 60 % - 60 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt., pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
Cena = x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej dla danej części. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy
w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.

Kryterium nr II: Termin dostawy: waga - 40 % - 40 pkt.
- do 5 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji wizualizacji – 40 pkt.
- od 6 do 8 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji wizualizacji – 30 pkt.
- od 9 do 11 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji wizualizacji – 20 pkt.
- od 12 do 13 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji wizualizacji – 10 pkt.
- od 14 do 15 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji wizualizacji - 0 pkt.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji złożonej na formularzu oferty cenowej dla danej części. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy
w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże liczby dni, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie tj. od 14 do 15 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej akceptacji wizualizacji.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach danej części do siedziby Zamawiającego, w terminie zgodnym z deklaracją złożoną w formularzu oferty cenowej, jednak nie później niż do dnia 30.11.2017 r. Wykonawca na własny koszt dostarczy i wniesie przedmiot zamówienia we wskazane miejsce, z uwzględnieniem pomieszczeń piwnicznych oraz drugiego piętra włącznie.

Część II:
Kryterium nr I: Cena: waga – 60 % - 60 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt., pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
Cena = x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej dla danej części. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy
w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.
Kryterium nr II: Termin dostawy: waga - 40 % - 40 pkt.
- do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu graficznego broszury do Wykonawcy – 40 pkt.
- od 6 do 8 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu graficznego broszury
do Wykonawcy – 30 pkt.
- od 9 do 11 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu graficznego broszury
do Wykonawcy – 20 pkt.
- od 12 do 13 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu graficznego broszury
do Wykonawcy – 10 pkt.
- od 14 do 15 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu graficznego broszury
do Wykonawcy - 0 pkt.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji złożonej na formularzu oferty cenowej dla danej części. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy
w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże liczby dni, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie tj. od 14 do 15 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu tgraficznego broszury do Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach danej części do siedziby Zamawiającego, w terminie zgodnym z deklaracją złożoną w formularzu oferty cenowej, jednak nie później niż do dnia 30.11.2017 r. Wykonawca na własny koszt dostarczy i wniesie przedmiot zamówienia we wskazane miejsce, z uwzględnieniem pomieszczeń piwnicznych oraz drugiego piętra włącznie.

Część III i IV:
Kryterium nr I: Cena: waga – 60 % - 60 pkt.
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt., pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena oferowana brutto
Cena = x 60 pkt.
cena oferty badanej brutto
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej dla danej części. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy
w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.

Kryterium nr II: Termin dostawy: waga - 40 % - 40 pkt.
- do 5 dni kalendarzowych od dniazawarcia umowy – 40 pkt.
- od 6 do 8 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy– 30 pkt.
- od 9 do 11 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.
- od 12 do 13 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 10 pkt.
- od 14 do 15 dni kalendarzowych od dnia od zawarcia umowy - 0 pkt.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji złożonej na formularzu oferty cenowej dla danej części. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy
w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże liczby dni, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie tj. od 14 do 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ramach danej części do siedziby Zamawiającego, w terminie zgodnym z deklaracją złożoną w formularzu oferty cenowej, jednak nie później niż do dnia 30.11.2017 r. Wykonawca na własny koszt dostarczy i wniesie przedmiot zamówienia we wskazane miejsce, z uwzględnieniem pomieszczeń piwnicznych oraz drugiego piętra włącznie.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego zapytania.

Niespełnienie powyższego wymogu jak i warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

Adres

Adama Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 42 56 101

Fax

91 42 56 103

NIP

8512680829

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na rok 2016

Numer projektu

POWR.06.01.00-32-2202/15-00

Inne źródła finansowania

CzęśćIII postępowania finansowana z Funduszu Pracy 2017 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Części I: Szarek Wydawnictwo Reklama, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk; 27.10.2017 r., Godz. 13:03, kwota 6 765,00 zł;
Części II: Szarek Wydawnictwo Reklama, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk; 27.10.2017 r., Godz. 13:03, kwota 1 168,50 zł;
Części III: Zapol Sobczyk Spółka Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin; 27.10.2017 r., Godz. 10:19, kwota 1 660,50 zł
Części IV: Naczelna Organizacja Techniczna – FSNT Rada w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów: 25.10.2017 r., Godz. 13:11,
kwota 1 630,00 zł.
Liczba wyświetleń: 446