Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUG DOTYCZĄCYCH WSPARCIA SPOŁECZNO – ZAWODOWEGO UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU „ PRZEZ INTEGRACJĘ DO ZATRUDNIENIA”.

Data publikacji: 13.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2017

Numer ogłoszenia

1061597

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferta powinna zostać złożona do dnia 23.10.2017 r. w jednej z zaproponowanych form:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego,
- drogą pocztową na adres siedziby Sysco Polska, al. KEN 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa,
- pocztą elektroniczną na adres: magdalena.hojnor@syscopolska.pl (należy przesłać scan podpisanych dokumentów).
Decyduje termin dostarczenia wypełnionego formularza ofertowego do biura Sysco Polska, lub wpływu do skrzynki odbiorczej.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich usług oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdalena.hojnor@syscopolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Hojnor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 392 74 75

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług wsparcia społeczno- zawodowego wraz z usługami powiązanymi dla min. 84 uczestników/czek projektu „Przez integrację do zatrudnienia” w okresie od 10.2017 do 09.2018, w tym:
1. Rekrutacja uczestników projektu
2. Doradztwo zawodowe
3. Wsparcie psychologiczne
4. Trening kompetencji społecznych
5. Poradnictwo prawne, socjalne i rodzinne
6. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej
7. Pośrednictwo pracy
8. Zapewnienie sal dla uczestników, którzy korzystają z powyższych form wsparcia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu „Przez integrację do zatrudnienia”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 84 osoby (min.52 kobiety), mieszkańcy woj. mazowieckiego (Warszawa), zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy z powodu barier napotykają na problemy w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym. Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ww. osób poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia. W ramach realizacji projektu zostanie wyłoniony wykonawca oferujący ww. usługi służące osiągnięciu tego celu.

Przedmiot zamówienia

1.Rekrutacja uczestników projektu
Przeprowadzenie rekrutacji osób kwalifikujących się do projektu:
- przygotowanie formularzy rekrutacyjnych oraz innych dokumentów regulujących udział w proj. ,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnych (np. mailingi, ogłoszenia, spotkania informacyjne),
- przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmów rekrutacyjnych (min. 100 osób x 1 godz.)
- przeprowadzenie przez psychologa rozmów rekrutacyjnych ( min. 100 osób x 1 godz.)
2.Doradztwo zawodowe
Wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej uczestników projektu poprzez:
- przeprowadzenie przez doradcę zawodowego pogłębionej diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (IPASZ) (84 osoby x 2 godz.)
- prowadzenie przez doradcę zawodowego indywidualnego poradnictwa zawodowego
( średnio 84 osoby x 4 godz.) - stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD), monitoring realizacji celów dotyczących rozwoju zawodowego w ramach IPASZ.
3.Wsparcie psychologiczne
Wsparcie w ramach aktywizacji społecznej uczestników projektu poprzez:
- przeprowadzenie przez psychologa pogłębionej diagnozy sytuacji osobistej i społecznej uczestnika wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (84 osoby x 2 godz.)
- prowadzenie przez psychologa indywidualnego poradnictwa psychologicznego, w tym monitoring realizacji założonych w IPASZ celów w zakresie integracji społecznej ( średnio 84 osoby x 4 godz.)
4.Trening kompetencji społecznych
-przeprowadzenie przez trenera warsztatów służących wsparciu motywacji i kompetencji społecznych 84 uczestników/czek projektu – 7 grup x 24 godziny. W ramach treningu należy przewidzieć jeden moduł zajęć wzmacniających dla kobiet i osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania stereotypom oraz jeden moduł pn. Akademia Rodziny (6 godz.) dla uczestników i osób z ich otoczenia.
5. Poradnictwo prawne, socjalne i rodzinne i inne
- prowadzenie przez ekspertów w dziedzinie prawa, pomocy społecznej oraz poradnictwa rodzinnego i innego wparcia indywidualnego- w zależności od zdiagnozowanych indywidualnie potrzeb ( średnio 4 godz. doradztwa x 84 osoby),
Wykonawca powinien zagwarantować dostęp do wszystkich ww. ekspertów.
6. Warsztaty edukacji prozatrudnieniowej
- przeprowadzenie przez doradcę zawodowego warsztatów edukacji prozatrudnieniowej dla 7 grup x 24 godziny – warsztaty mają koncentrować się na zagadnieniach związanych z rynkiem pracy min. zatrudnieniem socjalnym, prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych, tworzeniem dokumentów aplikacyjnych.
7. Pośrednictwo pracy/doradztwo w zakresie szkoleń
- prowadzenie przez pośrednika pracy i/lub brokera edukacyjnego – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb- doradztwa indywidualnego dla uczestników (średnio 4 godz. x 84 osoby).
Pośrednik pracy odpowiedzialny za opracowanie ścieżki reintegracji w oparciu o IPASZ, pozyskiwanie ofert pracy i stażu dla uczestników/czek. Broker edukacyjny odpowiedzialny za dobór szkoleń w oparciu o IPASZ oraz w odniesieniu do aktualnych tendencji na rynku pracy.
8. Zapewnienie sal do realizacji wsparcia indywidualnego oraz grupowego z uwzględnieniem osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych.
Wykonawca powinien uwzględnić sale na spotkania indywidualne oraz grupowe dla grup liczących min. 12 osób, dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, wyposażonych w niezbędny sprzęt i meble do prowadzenia zajęć. Sale powinny być zlokalizowane na terenie Warszawy, usytuowane w miejscu dogodnym i dostępnym komunikacyjnie, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem dojazdów dla osób niepełnosprawnych.
- sale na indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, poradnictwo prawne, socj. , rodzinne, edukacyjne - 1680 godzin
- sale na realizację treningu kompetencji społecznych i warsztatów prozatrudnieniowych –336 godzin,

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.
Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Kod CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy
Kod CPV 80000000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie od 10.2017 – 09.2018 r.
Szczegółowe terminy prowadzenia wsparcia w formie indywidualnej i grupowej zostaną ustalone z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania oferty uprawnione są podmioty posiadające osobowość prawną, doświadczenie oraz odpowiednią kadrę do realizacji wyżej wymienionych form wsparcia. Podmioty składające ofertę muszą obligatoryjnie posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS) oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) i poświadczyć to stosownymi dokumentami (kopia wpisu). W ramach zapytania przewidziano 10 punktów premiujących dla instytucji, które są podmiotami ekonomii społecznej(PES). Aby otrzymać dodatkowe punkty należy udokumentować prowadzenie działalności o tym charakterze - KRS oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca przy składaniu oferty powinien udokumentować posiadane kwalifikacje i doświadczenie kadry do realizacji ww. wymienionego wsparcia:
1. Doradca zawodowy - min. 3 letnie doświadczenie w realizacji doradztwa zawodowego i/lub min. 500 godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego. Dodatkowe 5 punktów zostanie przyznanych doradcy, który wykaże doświadczenie w realizacji doradztwa z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające min.1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
Dokumentami podlegającymi ocenie, w których należy zawrzeć powyższe informacje będą CV oraz opis zrealizowanego doradztwa i szkoleń/warsztatów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Psycholog - min. 3 lata i/lub min. 500 godzin doświadczenia w prowadzeniu terapii indywidualnych i grupowych i/lub poradnictwie psychologicznym, wykształcenie zawodowe zbieżne z wykonywanym wsparciem. Dodatkowe 5 punktów zostanie przyznanych psychologowi, który wykaże doświadczenie w realizacji wsparcia z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające min.1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dokumentami podlegającymi ocenie, w których należy zawrzeć powyższe informacje będą CV oraz opis zrealizowanego wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Ekspert/eksperci z zakresu poradnictwa prawnego, socjalnego oraz rodzinnego i innego – powinni posiadać udokumentowane wykształcenie (obligatoryjne w przypadku eksperta ds. prawnych) i/lub udokumentowane doświadczenie w dziedzinach, w których prowadzić będą poradnictwo- min. 3 lata i/lub min. 300 godzin doświadczenia w zakresie poradnictwa w danej dziedzinie. Dodatkowe 5 punktów zostanie przyznanych ekspertom, którzy wykażą doświadczenie w realizacji wsparcia z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające min.1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dokumentami podlegającymi ocenie, w których należy zawrzeć powyższe informacje będą CV oraz opis zrealizowanego wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Trener do prowadzenia treningów kompetencji społecznych- musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie i/lub min. 300 godzin zrealizowanych szkoleń. Powinien udokumentować swoje doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów kompetencji/umiejętności społecznych lub zbieżnych tematycznie. Dodatkowe 5 punktów zostanie przyznane trenerowi, który wykaże doświadczenie w realizacji szkoleń i/lub warsztatów z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające min.1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dokumentami podlegającymi ocenie, w których należy zawrzeć powyższe informacje będą CV oraz opis zrealizowanego wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
5. Pośrednik pracy – min. 3 letnie doświadczenie i/lub min. 300 godzin przeprowadzonego doradztwa w zakresie pośrednictwa pracy. Dodatkowe 5 punktów zostanie przyznanych doradcy, który wykaże doświadczenie w realizacji wsparcia z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające min.1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dokumentami podlegającymi ocenie, w których należy zawrzeć powyższe informacje będą CV oraz opis zrealizowanego wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
6. Broker edukacyjny – min. 3 letnie doświadczenie i/lub min. 300 godzin z zakresu doradztwa, coachingu i innych form pracy indywidualnej w zakresie wsparcia szkoleniowego i realizacji ścieżki edukacyjnej. Dodatkowe 5 punktów zostanie przyznanych doradcy, który wykaże doświadczenie w realizacji wsparcia z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikującymi się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające min.1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dokumentami podlegającymi ocenie, w których należy zawrzeć powyższe informacje będą CV oraz opis zrealizowanego wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.
Do wyceny usług należy wliczyć ewentualny koszt dojazdu, noclegu i wyżywienia specjalistów i ekspertów. W ofercie należy przedstawić co najmniej po 1 kandydacie/ce na doradcę zawodowego, psychologa, trenera, pośrednika pracy, brokera, którzy nie będą się pokrywali, a w przypadku ekspertów ds. poradnictwa prawnego, socjalnego i rodzinnego – co najmniej dwóch kandydatów/ki.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym do wykonania ww. zadania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu siedmiu dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z kilkoma Oferentami. W przypadku braku możliwości wynegocjowania warunków umowy z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym wykonawcą zgodnie z wynikiem oceny przedstawionych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru wykonawcy w każdym czasie, aż do momentu podpisania umowy z podmiotem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza (zwłaszcza w przypadku zbyt wysokiej ceny bądź niespełnienia wymogów przez Oferentów). Informacja o wynikach postępowania zostaną umieszczone w bazie konkurencyjności w zakładce: Informacja o wybranym wykonawcy w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Wszyscy oferenci, którzy złożą oferty zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że zmiany w umowie nie będą dotyczyły rodzaju zadań świadczonych w ramach usługi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2)
- CV specjalistów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie oraz opis doświadczenia (załącznik nr 3)
- dokument rejestracyjny (KRS, CEIDG, inne) potwierdzający dane Wykonawcy i wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji oraz informacje dot. działalności.
- dokumenty poświadczające, że Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (kopia wpisu).
- dokument poświadczający status podmiotu ekonomii społecznej – (KRS oraz załącznik nr 4) –o ile dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM OCENY OFERTY
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM FORMALNE
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Czy oferta jest kompletna (formularz ofertowy oraz załącznikami)? Tak/ Nie – odrzucenie oferty
2. Czy oferta została złożona w terminie? Tak/Nie – odrzucenie oferty
3. Czy oferta jest czytelna? Tak/ Nie – odrzucenie oferty
4. Czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby? Tak/Nie – odrzucenie oferty
5. Czy Wykonawca posiada wpis do RIS oraz KRAZ Tak/Nie – odrzucenie oferty
POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena usługi 50 %
2. Doświadczenie kadry 50%
KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp. Nazwa kryterium i waga kryterium
1. Oferent posiada status PES Tak - 10 pkt./ Nie – 0 pkt
2. Doradca zawodowy ma doświadczenie w pracy na rzecz os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ.
Tak - 5 pkt. /Nie – 0 pkt.
3. Psycholog ma doświadczenie w pracy na rzecz os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. Tak - 5 pkt. /Nie – 0 pkt.
4. Ekspert/ci mają doświadczenie w pracy na rzecz os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ.
Tak - 5 pkt. /Nie – 0 pkt.
5. Trener ma doświadczenie w pracy na rzecz os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ.
Tak - 5 pkt. /Nie – 0 pkt.
6. Pośrednik pracy ma doświadczenie w pracy na rzecz os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. Tak - 5 pkt. /Nie – 0 pkt.
7. Broker edukacyjny ma doświadczenie w pracy na rzecz os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. Tak - 5 pkt. /Nie – 0 pkt.
Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):
Cena całkowita usługi = koszt realizacji wszystkich 8 usług wymienionych i opisanych w ramach zapytania ofertowego.
1) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------ x100 x 50% (waga kryterium) = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2) Punkty za kryterium „doświadczenie kadry” zostaną przyznane w skali 0-50 pkt za każdego przedstawionego przez Oferenta kandydata/kę, przy czym w przypadku ekspertów dotyczących poradnictwa prawnego, socjalnego i rodzinnego Oferent zobligowany jest do przedstawienia co najmniej 2 kandydatów/ki . 50 punktów zostanie przyznanych Oferentowi tylko wtedy, kiedy wszyscy zaproponowani kandydaci/ki spełnią poniższe warunki:
Doradca zawodowy i psycholog, ocenie podlega:
• 3 lata doświadczenia i/lub 500 godzin przeprowadzonego wsparcia/doradztwa i więcej = 50 pkt
• Poniżej 3 lat doświadczenia i poniżej 500 godzin wsparcia/doradztwa = 0 pkt
Pośrednik pracy, broker edukacyjny , eksperci ds. poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego, trener kompetencji miękkich , ocenie podlega:
• 3 lata doświadczenia i/lub 300 godzin przeprowadzonego wsparcia/doradztwa/szkolenia i więcej = 50 pkt
• Poniżej 3 lat doświadczenia i poniżej 300 godzin wsparcia/doradztwa/szkolenia = 0 pkt
Punkty premiujące: Oferent, który posiada status PES otrzyma dodatkowo 10 pkt. - weryfikacja dokumentów potwierdzających. Oferent który przedstawi kandydatów/ki, posiadających doświadczenie w realizacji ww. usług w proj. z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym otrzyma dodatkowo 5 pkt. za każdego kandydata/kę - punkty przyznane w oparciu o zasadę „spełnia /nie spełnia”.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty i tym samym wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia w przypadku gdy:
• oferta jest nieczytelna
• oferta jest niekompletna
• oferta wpłynęła po terminie

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SYSCO POLSKA SP. Z O. O.

Adres

al. Aleja Harcerzy Rzeczypospolitej 18/5 B

02-797 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48223927475

Fax

0

NIP

1070009834

Tytuł projektu

PRZEZ INTEGRACJĘ DO ZATRUDNIENIA

Numer projektu

RPMA.09.01.00-14-7972/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja "Sławek"
ul. Gubinowska 7/57, 02-956 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 23.10.2017
cena całkowita: 340 520 PLN
Liczba wyświetleń: 630