Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup komputerów i oprogramowania.

Data publikacji: 12.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-10-2017

Numer ogłoszenia

1061465

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego stanowiącego zał. 1 do niniejszego zapytania.
b) Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie koszty należytego, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia realizacji niniejszego zadania. Cenę należy podać w PLN. W przypadku podania ceny w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie (PLN) na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania, tj. opublikowania niniejszego zapytania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs z ostatniej Tabeli Kursów NBP przed wszczęciem postępowania.
c) Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną, która w sposób nie budzący wątpliwości pozwoli Zamawiającemu ocenić, iż oferowany produkt posiada parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego.
d) W przypadku braku w ofercie Wykonawcy elementów niezbędnych do jej oceny, Zamawiający odrzuci taką ofertę, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt b) i pkt 8 ppkt b).
e) Każdy z Wykonawców może złożyć 1 ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
f) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy; w przypadku podpisania oferty przez osobę/y inne niż wynika to z dokumentów rejestrowych, Zamawiający żąda dołączenia do oferty pełnomocnictwa (forma zgodnie z zasadami składania oferty);
g) Ofertę można złożyć:
- pisemnie w siedzibie Zamawiającego, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań (sekretariat); ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem „Zakup komputerów i oprogramowania. Część ………. – oferta”
- drogą elektroniczną na adres: przetargi@aft.pl, w tytule wiadomości opisując „Zakup komputerów i oprogramowania. Część ………. – oferta”.
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Zamawiający wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz specyfikacji technicznej oferowanego produktu. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przesłał ofertę droga elektroniczną Zamawiający, przed podpisaniem umowy zażąda oryginału przesłanego skanu oferty oraz pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
Termin złożenia oferty (dotyczy wszystkich części zamówienia):
Ofertę należy złożyć do 20.10.2017 r. do godz. 12:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@aft.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a) Krystian Stankowski (sprawy merytoryczne) e-mail: k.stankowski@aft.pl , Magdalena Kozak (sprawy formalne) e-mail: m.kozak@aft.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a) Krystian Stankowski (sprawy merytoryczne), tel. +48 61 8205145 wew. 328, ; b) Magdalena Kozak (sprawy formalne), tel. +48 61 8205145 wew. 338,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie podzielone jest na 2 części.
Część 1: Dostawa dwóch stanowisk komputerowych.
CPV: 30213300-8
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch stanowisk komputerowych do Poznania, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań.
Część 2: Dostawa oprogramowania typu CAD Inventor.
CPV: 48321000-4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch pakietów oprogramowania dla dwóch stanowisk komputerowych typu CAD Inventor służących do projektowania wspomaganego komputerowo.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie stanowi etap realizacji projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskiego przedsiębiorstwa AFT Sp. z o.o. poprzez inwestycję, umożliwiającą wdrożenie do produkcji nowego innowacyjnego awaryjnego zespołu napędowego oraz udoskonalonej przepustnicy szybkiego przesterowania”
RPWP.01.05.02-30-0313/15-00
Oś Priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Część 1:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch stanowisk komputerowych do Poznania, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań.
Stanowiska muszą być fabrycznie nowe, skompletowane, skonfigurowane, gotowe do użytkowania.
Wykaz parametrów technicznych:
a) Procesor: min 3.5GHz;
b) Pamięć RAM: 64GB DDR4 ECC;
c) Moc zasilacza 1100 W;
d) Karta sieciowa: 1024MB/s;
e) Wskaźnik magistrali systemowej: 8 GT/s;
f) Dysk twardy : 1TB SSD;
g) Porty USB 3.0: 8 szt.;
h) Karta graficzna: min 8GB;
i) Napęd optyczny: CD/DVD + nagrywanie;
j) Obudowa;
k) Manipulator 3D: min. 5 konfigurowalnych przycisków;
l) Monitory: 2 szt., matryca zalecana dla CAD, min 24”;
m) Klawiatura + mysz bezprzewodowa;
n) System operacyjny: Windows 10 64bit PL (Professional, Enterprise);
o) Okres gwarancyjny – 3 lata.
Część 2:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch pakietów oprogramowania dla dwóch stanowisk komputerowych typu CAD Inventor służących do projektowania wspomaganego komputerowo.
Wymagania dla oprogramowania:
- możliwość modelowania części i zespołów;
- możliwość modelowania bryłowego, powierzchniowego, tworzenia konstrukcji blaszanych, spawanych;
- możliwość projektowania przewodów i instalacji rurowych;
- możliwość modelowania parametrycznego;
- możliwość adaptacyjności poszczególnych części w złożeniach zespołów
- zintegrowana analiza metodą elementów skończonych (MES);
- zintegrowana symulacja ruchu;
- tworzenie dokumentacji projektowej - tworzenia automatycznych widoków rysunkowych na podstawie trójwymiarowych modeli części I zespołów oraz ich automatyczna aktualizacja,
- tworzenie zestawienia komponentów;
- pełna kompatybilność z dotychczas stosowanym oprogramowaniem Autodesk Inventor, możliwość szybkiej edycji i modyfikacji złożeń z obecnej bazy danych modeli firmy z zachowaniem historii wiązań i operacji;
- zintegrowanie bazy danych elementów znormalizowanych;
- możliwość tworzeniu i edycji dokumentacji płaskiej w formatach: .dwg, dxf; oraz możliwość zapisu do format .dwf;
- możliwość importu danych CAD 3D oraz eksportu do innych formatów plików: .STEP, .IGES, .SAT, .STL, .CATPart, PDF 3D;
Wykaz przykładowych elementów pakietu:
1. Inventor Professional wraz z modułami MES, symulacji dynamicznej, okablowania i orurowania
2. Factory Design Utilities,
3. AutoCAD ,
4. AutoCAD Electrical (angielski),
5. AutoCAD Mechanical ,
6. AutoCAD Architecture ,
7. Navisworks Manage (angielski),
8. Autodesk® Vault Basic,
9. 3ds Max ,
10. Inventor HSM Ultimate.

Wymagania dodatkowe:
- instalacja przez autoryzowanego dostawcę (miejsce: ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań);
- przeszkolenie użytkowników;
- nadzór techniczny oraz merytoryczny;
- okres użytkowania licencji: 3 lata;
- okres gwarancji: 3 lata.

Wszystkie nazwy własne użyte w niniejszym zapytaniu określające typ produktu lub nazwę producenta są podane przykładowo i określają minimalne, oczekiwane parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe produktów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne do opisanych w zakresie ww. parametrów.

Kod CPV

30213300-8

Nazwa kodu CPV

Komputer biurkowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Część 2.
CPV 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia :
Część 1: nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
Część 2: nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego (termin uzależniony od terminu realizacji części 1 zamówienia).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1) - dotyczy wszystkich części zamówienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1) - dotyczy wszystkich części zamówienia

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1) - dotyczy wszystkich części zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1) - dotyczy wszystkich części zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1) - dotyczy wszystkich części zamówienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy - dotyczy wszystkich części zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz ofertowy zgodnie z zał. 1;
- szczegółowa specyfikacja techniczna, która w sposób nie budzący wątpliwości pozwoli Zamawiającemu ocenić, iż oferowany produkt posiada parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego;
- pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez osobę/y inne niż wynika to z dokumentów rejestrowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów:

a) Cena (brutto): 80% (dotyczy wszystkich części zamówienia)

W ramach ww. kryterium punkty przyznawane będą wg następującego wzoru:

Cena oferty najniższa
----------------------------------- x 100 pkt x 80%
Cena oferty ocenianej

W ramach kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt (pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń).

b) Termin realizacji: 20%

Część 1:
Wykonawca może zaoferować jeden z trzech terminów realizacji: do 7 dni, 8-14 dni, 15-30 dni od dnia podpisania umowy; informacje o terminie realizacji należy zamieścić w formularzu ofertowym.
W ramach ww. kryterium punkty będą przyznawane wg następującego schematu:
Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji do 7 dni otrzyma 20 punktów;
Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji 8-14 dni otrzyma 10 punktów;
Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji 15-30 dni otrzyma 0 punktów.

W przypadku braku określenia terminu realizacji lub określenia innego niż w opisie przedstawionym powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje najdłuższy termin realizacji 15-30 dni i wówczas oferta otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.

Część 2:
Wykonawca może zaoferować jeden z trzech terminów realizacji: do 7 dni, 8-14 dni, 15-30 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego (termin uzależniony od terminu realizacji części 1 zamówienia); informacje o terminie realizacji należy zamieścić w formularzu ofertowym.
W ramach ww. kryterium punkty będą przyznawane wg następującego schematu:


Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji do 7 dni otrzyma 20 punktów;
Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji 8-14 dni otrzyma 10 punktów;
Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji 15-30 dni otrzyma 0 punktów.

W przypadku braku określenia terminu realizacji lub określenia innego niż w opisie przedstawionym powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje najdłuższy termin realizacji tj. 15-30 dni i wówczas oferta otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium.

W ramach kryterium „termin realizacji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w ww. kryteriach tj.: „cena” i „termin realizacji”. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
Ocena ofert zostanie dokonana osobno dla każdej części zamówienia.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
f) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do bezstronności.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte jest w formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AFT SP. Z O.O.

Adres

Naramowicka 76

61-622 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618205145

Fax

618206959

NIP

7790020057

Tytuł projektu

Wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskiego przedsiębiorstwa AFT Sp. z o.o. poprzez inwestycję, umożliwiającą wdrożenie do produkcji nowego innowacyjnego awaryjnego zespołu napędowego oraz udoskonalonej przepustnicy szybkiego przesterowania.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0313/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający: AFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawiadamia, iż na postawie pkt 10 zapytania ofertowego nr 1.5.2-3 z dnia 12.10.2017 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Zakup komputerów i oprogramowania”:
Część 1: Dostawa dwóch stanowisk komputerowych,
Część 2: Dostawa oprogramowania typu CAD Inventor.
Liczba wyświetleń: 798