Strona główna
Logo unii europejskiej

Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu (3)

Data publikacji: 10.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-10-2017

Numer ogłoszenia

1060979

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie pkt 12.4. Zapytania ofertowego informuje o:
1. wprowadzeniu zmiany w treści: Zapytania ofertowego, załącznika nr 1 formularz ofertowy oraz załącznika nr 2 wzór umowy;
2. zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Ad 1. Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w ten sposób, że część zamówienia dotycząca obwodu nr 283, po zmianie obejmuje również obwód nr 284 – na te dwa obwody wykonawcy składają jedną ofertę. We wzorze umowy, w § 1 ust. 2 wykreśla ograniczenia geograficzne, dotyczące obwodów łowieckich
W załączeniu zmodyfikowane odpowiednio do opisanych zmian: załącznik nr 1 formularz ofertowy oraz załacznik nr 2 wzór umowy – zmiany pogrubione.

UWAGA!
Zamawiajacy zaleca złożenie oferty na zmodyfikowanym załączniku nr 1 formularz ofertowy, dopuszcza użycie pierwotnego, niezmienionego formularza ofertowego, przy czym Zamawiający uzna, że oferta dotyczaca okręgu nr 283 (czyli złożona na starym formularzu) dotyczy również okregu 284.

Ad 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert
Było
Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2017 r. do godziny 12:00. Jest: Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2017 r. do godziny 12:00.
Termin otwarcia ofert
Było
Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 20.10.2017 r. o godzinie 12:05. Jest: Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 23.10.2017 r. o godzinie 12:05.

Pozostałe postanowienia Zapytania pozostają bez zmian.
UWAGA: w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" Zamawiający dodał pliki opisujące ww. zmiany.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu, w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin. bądź
- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu.
2. Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być opisana nazwą postępowania.
3. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem treści pkt 9.1.
4. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
6. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.
7. Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2017 r. do godziny 12:00.
8. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 23.10.2017 r. o godzinie 12:05.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 390 osobników drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy Solskiej, w obrębie następujących obwodów łowieckich: nr: 283 i 284, 282, 298, 309. Zamówienie jest podzielone na części, dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne obwody, z zastrzeżeniem, że na obwody 283 i 284 musi zostać złożona jedna oferta, dotycząca obu tych obwodów (oferta równocześnie może dotyczyć tez pozostałych obwodów).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem tego zadania jest zmniejszenie presji drapieżników na populację głuszca. Wysokie zagęszczenia drapieżników, w tym głównie lisa w ostojach głuszca przyczynia się do zwiększonej śmiertelności zarówno ptaków młodych, jak i dorosłych. W ciągu ostatnich 40-50 lat zagęszczenia populacji lisa w Polsce wzrosły kilkukrotnie (od 3-6 os. /1000 ha w latach 70 – tych do 8 – 16 os/1000 ha obecnie). Przyczyną tego wzrostu liczebności jest zarówno powszechne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie, jak i ograniczone zainteresowanie myśliwych pozyskiwaniem tego drapieżnika w związku z niską opłacalnością. Ponadto należy tutaj nadmienić, iż obecne tereny ostoi głuszca są łatwiej dostępne do penetracji dla powyższych ssaków ze względu na nadmierne przesuszenie pierwotnie bagiennych borów. Współwystępowanie na danym terenie zespołu drapieżników i ich potencjalnej ofiary ma istotny negatywny wpływ na stan jej liczebności. Zagrożenie głuszca w postaci presji drapieżników czworonożnych jest podnoszone jako podstawowe w każdym opracowaniu dotyczącym jego biologii lęgowej czy ochronie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wynikach monitoringu lat poprzednich, gdzie ślady ich obecności (w tym zabite przez nich głuszce) są regularnie odnotowywane na terenie ostoi głuszców.

Przedmiot zamówienia

Zadanie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.
1. Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 390 osobników drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy Solskiej, w obrębie następujących obwodów łowieckich: nr: 283 i 284, 282, 298, 309. Zamówienie jest podzielone na części, dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne obwody, z zastrzezeniem, że na obwody 283 i 284 musi zostać złożona jedna oferta, dotycząca obu tych obwodów (oferta równocześnie może dotyczyc tez pozostałych obwodów).
2. Obszar objęty redukcją drapieżników został określony w załączniku nr 4 oraz w tabeli dot. ilości przewidzianych do odstrzału drapieżników. Maksymalna ilość przewidzianych do odstrzału drapieżników w obrębie danego obwodu łowieckiego w ciągu 3 lat projektu wynosi:
Nr obwodu i max. ilość w latach 2017-2020
283 i 284 - 100
282 - 140
298 - 50
309 - 100
3. Sposób świadczenia usługi
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym Wykonawca winien legitymować się pełną możliwością wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z prawem łowieckim. Wykonawca winien legitymować się dokumentem potwierdzającym możliwość wykonywania odstrzałów na obszarze wskazanych obwodów łowieckich i dostarczyć go Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
2) Do każdego zredukowanego osobnika Wykonawca zobowiązuje się dołączyć dowód pozyskania w postaci ogona wraz z informacją o nazwie gatunku, dacie i miejscu pozyskania. Tuszkę zwierzęcia (a także ogony - po weryfikacji dowodów odstrzału) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Zamawiający będzie weryfikował ww. dowody (dowodem będzie protokół spisany na podstawie okazanych ogonów) redukcji dwukrotnie w ciągu roku, w czasie i miejscu ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do okresowych odbiorów odstrzału drapieżników w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4) Zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana dwukrotnie w ciągu roku, w oparciu o protokół wraz z wystawioną fakturę vat/rachunek, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od ich otrzymania, proporcjonalnie do okresu trwania umowy i w oparciu o ilości faktycznie zredukowanych drapieżników.

Kod CPV

77600000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi myśliwskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2020 r. umowa może wygasnąć wcześniej – z chwilą wyczerpania kwoty umowy.
Zamawiający będzie weryfikował dowody (dowodem będzie protokół spisany na podstawie okazanych ogonów) redukcji dwukrotnie w ciągu roku, w czasie i miejscu ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do okresowych odbiorów odstrzału drapieżników w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Dodatkowe warunki

4.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
4.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą dopuszczalne jedynie w granicach określonych umową.
2. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania (zawierający wymagane w Zapytaniu oświadczenia).
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
Kryterium (C) Cena brutto (za odstrzał jednego drapieżnika w danym obwodzie) – 100%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 100 pkt Ocenie podlegają oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
Inne informacje:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 4, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony,
 w sytuacji opisanej w pkt 9.3, tj jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 9.1.
9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 3). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych do niniejszego Ogłoszenia plikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1)Obwody łowieckie nr 283 i 284 - Wykonawca Koło Łowieckie „Darz Bór” nr 64 w Janowie Lubelskim, ul. Boh. Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski, cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 100,00 zł; data wpływu oferty: 23.10.2017 r.
2) Obwód łowiecki nr 282 – Wykonawca Koło Łowieckie nr 20 „Głuszec” ul. Leśna 6a, 23-400 Biłgoraj, cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 100,00 zł; data wpływu oferty: 23.10.2017 r.
3) Obwód łowiecki nr 298 – Wykonawca Koło Łowieckie nr 10 „Leśnik” ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj, cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 100,00 zł; data wpływu oferty: 19.10.2017 r.
4) Obwód łowiecki nr 309 – Wykonawca Koło Łowieckie nr 69 „Bażant” w Bełżycach ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin (adres do korespondencji: ul. Zamenhofa 143, 20-453 Lublin), cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 95,00 zł. data wpływu oferty: 23.10.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert została zamieszczona również na stronie internetowej zamawiającego www.lto.org.pl
Liczba wyświetleń: 980