Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług dla Projektu „Konserwacja i rewitalizacja pocyster-skiego klasztoru w Trzebnicy - Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno - kultu-ralnej - Etap I” obejmujących: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem oraz działania informacyjne i promocyjne.

Data publikacji: 10.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-10-2017

Numer ogłoszenia

1060832

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową/kurierem na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.:
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30
55-100 Trzebnica
(sekretariat Kongregacji – s. Constantia); wejście północne - od str. bazyliki).
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z następującą adnotacją:

Oferta na wykonanie usług dla Projektu
„Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno - kulturalnej- Etap I” obejmujących: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem oraz działania informacyjne i promocyjne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystyna Klamińska – pełnomocnik Kongregacji (vacor@interia.pl.)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z realizacją projektu pn. Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztor w Trzebnicy – Pomnika Historii celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIŚ.08.01-00-00-1095/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zwana w dalszej części „Projektem” obejmujących:
1. Przygotowanie projektu
2. Zarządzanie Projektem
3. Działania informacyjne i promocyjne

W ramach Projektu będą realizowane prace obejmującego konserwację i rewitalizację pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Etap I (pomieszczenia i krużganki klasztorne zlokalizowane na poziomie parteru w części północnej pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - wokół wirydarza północnego i w strefach wejść do klasztoru oraz na poziomie trzeciej kondygnacji nadziemnej w wieży północnej o łącznej pow. 2618 m² oraz remont i konserwację wieży północnej od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej, w tym: ustroju ciesielskiego i pokrycia z blachy miedzianej.
Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany na podstawie dokumentacji dotyczącej Projektu, w tym,na postawie: projektów budowlanych i pozwoleń obejmujących:
1. pomieszczenia i krużganki klasztorne zlokalizowane na poziomie parteru – wokół wirydarza północnego i w strefie wejść do klasztoru oraz pomieszczenia zlokalizowane na poziomie przyziemia w strefie wejścia wschodniego do klasztoru (projekt budowlany pn. „Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy - remont części parteru, przyziemia i parkingu”, pozwolenie na budowę: Decyzja nr 820/13 z dnia 30 września 2013 r. oraz pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich: Decyzja nr 1492/2013 z dnia 16.09.2013 r.)- CZĘŚĆ I
2. wieżę północną klasztoru od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej (projekt budowlany pn. „Remont dachu i poddasza wraz z wieżami od poziomu trzeciej kondygnacji nadziemnej budynku klasztoru w Trzebnicy”, pozwolenie na budowę: Decyzja nr 58/12 z dnia 25.01.2012 r. oraz pozwolenie konserwatorskie: Decyzja nr 15 z dnia 18 stycznia 2016 r., Decyzja nr 170/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., Decyzja nr 1244/12 z dnia 01.08.2012 r.)-CZĘŚĆ II

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: trzebnicki Miejscowość: Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wykonania usług związanych z realizacją projektu pn. Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztor w Trzebnicy – Pomnika Historii celem poszerzenia oferty turystyczno – kulturalnej – Etap I obejmujących:
1. Przygotowanie projektu
2. Zarządzanie Projektem
3. Działania informacyjne i promocyjne

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług dla projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej obejmujących:
1. Przygotowanie Projektu
1.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym: zapytania ofertowego (ZO) (SIWZ wg nomenklatury PZP), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)
1.2. Wykonanie szczegółowych badań konserwatorskich oraz aktualizacji programu prac konserwatorskich obejmujących pomieszczenia i krużganki klasztorne zlokalizowane wokół wirydarza północnego klasztoru wraz ze strefami wejść, pomieszczenia wejścia na poziomie przyziemia od strony wschodniej oraz pomieszczenia na poziomie III kondygnacji wieży północnej,
1.2.1. Rozpoznania pierwotnych technologii wykonania, opracowania fakturalnego i kolorystycznego tynków, w tym obecności polichromii, detalu architektonicznego i przedstawi wyniki badań w Urzędzie DWKZ we Wrocławiu oraz Zamawiającemu
1.2.2. Opracowanie programu prac konserwatorskich określającego zakres, sposób oraz technologię prowadzenia prac konserwatorskich, wskazującego niezbędne do zastosowania materiały z podaniem ich parametrów technicznych.
1.3. Opracowanie dokumentacji wykonawczej obejmującej pomieszczenia i krużganki klasztorne zlokalizowane wokół wirydarza północnego klasztoru wraz ze strefami wejść, pomiesczenia wejścia na poziomie przyziemia od strony wschodniej oraz pomieszczenia w wieży północnej na poziomie III kondygnacji nadziemnej.
1.3.1 Wykonanie inwentaryzacji d/c projektowych (w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji wykonawczej)
1.3.2. Wykonanie badań zasolenia tynków
1.3.3. Opracowanie dokumentacji wykonawczej konserwacji i rewitalizacji pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty kulturalnej – Etap I obejmującej:
a) część opisową zawierającą: szczegółowy opis zakresu prac konserwatorskich i robót budowlanych, technologię wykonania robót oraz parametry techniczne materiałów i urządzeń zastosowanych
w rozwiązaniu projektowym.
b) część rysunkową zawierającą: rzuty: parteru, strefy wejścia w przyziemiu oraz pomieszczeń wieży północnej na poziomie III kondygnacji, charakterystyczne przekroje i widoki w skali 1: 100; 1:50; 1;20, rysunki szczegółowe zestawienia, w tym: stolarki okiennej, drzwiowej, oraz drewnianych elementów więźby ustroju ciesielskiego wieży północnej przewidzianych do wymiany i wzmocnienia. Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje oddzielnie dla branży: budowlanej: architektura i konstrukcja, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych;
2.Zarządzanie projektem
2.1. Niezwłoczne przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych
2.2. Nadzór finansowy nad prawidłowością realizacji Projektu
2.3. Przygotowywanie, prowadzenie i archiwizację dokumentacji Projektu
2.4. Asystę podczas kontroli Projektu
2.5 Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programowych
2.6. Sporządzanie wniosków o płatność
2.7. Współpracę z Zamawiającym w zakresie bieżącego nadzoru nad prawidłowością
i terminowością realizowanych zadań
2.8. Aktualizację harmonogramu płatności
2.9. Nadzór nad prawidłowością księgowania dokumentów;
2.10. Opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi,
2.11. Uczestniczenie we wszystkich naradach w trakcie całego cyklu realizacji Projektu,
2.12. Dostępność wykonawcy dla Zamawiającego we wszystkie dni robocze od godziny 8 do godziny 16.
2.13.Wykonywanie czynności przez co najmniej jedną osobę wyznaczoną przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, przez co najmniej 2 godziny dziennie we wszystkie dni robocze.
2.14. Monitorowanie nad prawidłowością realizacji Projektu
3. Działania informacyjne i promocyjne
Wykonawca zorganizuje, wykona, opracuje:
3.1. Dwie konferencje: dla min 50 osób
3.2. Tablicę informacyjną i tablicę pamiątkową
3.3. Foldery i naklejki
3.4. Stronę internetową dla Projektu
3.5. Artykuły w mediach szt. 2

Kod CPV

79421000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

66172000-6 - Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe
79342200-5- Usługi w zakresie promocji
79341000-6 – usługi reklamowe
79952000-2- Usługi w zakresie organizacji imprez
72000000-5- Usługi informatyczne
71220000-6-Usługi projektowania architektonicznego
71242000-6-Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
92522000-6-Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przygotowanie projektu Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w ciągu
8 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Zarządzanie Projektem Wykonawca będzie wykonywał przez cały czas realizacji Projektu. tj.od daty podpisania umowy do 31.12.2018 roku.
3. Działania informacyjne i promocyjne Wykonawca wykona zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. Konferencje - I w dniu 24.11.2017 r.
2. Konferencje - II w dniu 07.12.2018 r.
3. Druk folderów informacyjnych i naklejek, Strona internetowa , Tablice informacyjna i pamiątkowa od 03.11.2017r. do 31.12.2018 r.
6. Artykuły i informacje w mediach od 03.11.2017 r. do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dołączy stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 2
2.w stosunku do których:
a)nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy
b)nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy
c)nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dołączy stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 2

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca spełni łącznie:
a)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu projektem, które obejmowały co najmniej zarządzanie wraz z rozliczeniem inwestycji nad robotami budowlano-konserwatorskimi, obejmującymi swym zakresem remont i konserwację o wartości kontraktu w zakresie prac budowlanych i konserwatorskich nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto.
b)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na badaniach konserwatorskich wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich
c)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
d)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę
w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, w tym: zorganizował min.1 konferencję dla min. 50 osób.
Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie. Ocena wg formuły: spełnia-nie spełnia.
UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych,uprawnień lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi,do realizacji których te zdolności są wymagane.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna spełnienie przez wykonawcę przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże,że :
a)Kierownik Zespołu Zarządzającego posiada minimum 5 letnie doświadczenie przy zarządzaniu inwestycjami na stanowisku kierowniczym, w tym: pełnił funkcję kierownika zespołu zarządzającego przy co najmniej 1 zakończonym (*) zadaniu inwestycyjnym polegających na wykonaniu robót budowlano konserwatorskich o wartości robót budowlano-konserwatorskich min. 7.000 000,00 brutto.
i.(*)za ukończone zadanie uznaje się takie,dla którego został podpisany protokół odbioru lub dokument równoważny
b)Specjalista ds. finansów i rozliczeń oraz zarządzania ryzykiem (1 osoba),posiadający minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy co najmniej1 zakończonym (*) zadaniu inwestycyjnym polegających na wykonaniu robót budowlano konserwatorskich o wartości zadania min. 7.000 000,00 brutto.
i.(*) za ukończone zadanie uznaje się takie, dla którego został podpisany Protokół odbioru lub dokument równoważny; zakresie finansów i rozliczeń przy co najmniej 1 zakończonym (*) zadaniu inwestycyjnym polegających na wykonaniu
c)0soba prowadząca badania konserwatorskie prowadzone przy zabytku i opracowująca program prac konserwatorskich: posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
i kwalifikacje określone w:art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.0.1446 t.j. z późn. zm.).
d)Projektanci opracowujący dokumentację wykonawczą posiadają: uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie–uprawnienia
do projektowania bez ograniczeń, w specjalności: architektonicznej (1 osoba); konstrukcyjno– budowlanej (1 osoba); instalacyjnej: w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba); w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych (1 osoba),oraz min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania (termin liczony od dnia uzyskania uprawnień projektowych).
e)Specjalista ds. promocji posiadający minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia kreacji reklamowych oraz organizowania konferencji dla min. 50 osób.
Wyżej wymienione funkcje nie mogą być łączone przez jedną osobę .
Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu osób (wzór „wykazu osób” stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). Ocena wg formuły: spełnia - nie spełnia.
UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych,uprawnień lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi,do realizacji których te zdolności są wymagane.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji ofertowej należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.
1. Cenę ofertową należy podać zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1.
2. Cena ofert musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23% – dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

1. Kryteria oceny ofert
Kryterium 1: Cena [C] – waga kryterium 60 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

waga kryterium

Kryterium 2: Doświadczenie kierownika zespołu zarządzającego[K]– waga kryterium 20 %

W powyższym kryterium oceniana będzie liczba wykazanych inwestycji polegających na wykonaniu usługi zarządzania o wartości robót budowlano-konserwatorskich min. 7.000.000,00 brutto, którymi zarządzała osoba wskazana w ofercie przez Wykonawcę na stanowisku kierownika zespołu zarządzającego. Wykonawcy zostaną ocenieni wg następującego wzoru:
waga kryterium

* W przypadku wykazania doświadczenia kierownika zespołu zarządzającego więcej niż
3 inwestycji polegających na wykonaniu usługi zarzadzania o wartości robót budowlano – konserwatorskich min 7.000.000,00 zł brutto do obliczenia punktów w kryterium zostaną przyjęte 3 inwestycje.

Kryterium 3: Dostępność w siedzibie Zamawiającego [D]– waga kryterium 10 %
Kryterium „Dostępność w siedzibie Zamawiającego”. Wykonawca musi być dostępny minimum po 2 godz. we wszystkie dni robocze w czasie całego cyklu realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie całego okresu wykonywania prac remontowych
i konserwatorskich w siedzibie Zamawiającego. Za każde dodatkowe 30 min. dziennie
otrzyma 2 pkt. jednak nie więcej niż 100 pkt waga kryterium .

0,5 dodatkowej godz. – 20 pkt waga kryterium
1 dodatkowa godz. – 40 pkt waga kryterium
1,5 dodatkowej godz. – 60 pkt waga kryterium
2 dodatkowe godz. – 80 pkt waga kryterium
2,5 i więcej dodatkowych godz. – 100 pkt waga kryterium
* W przypadku wykazania przez wykonawcę dostępności przez 2 godz. we wszystkie dni robocze w czasie całego cyklu realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie całego okresu wykonywania prac remontowych i konserwatorskich w siedzibie Zamawiającego, wykonawca otrzyma 0 pkt.

Kryterium 4: Czas reakcji na zlecenie Zamawiającego [R]– waga kryterium 10 %
Kryterium „Czas reakcji na zlecenie Zamawiającego”. Zespół wykonawcy musi być dostępny dla Zamawiającego we wszystkie dni robocze od godziny 8 do godziny 16. Reakcja Wykonawcy musi być niezwłoczna, nie może przekroczyć 8 godzin np. Jeżeli Zamawiający zada pytanie po godz. 15,00 Wykonawca musi udzielić odpowiedzi najpóźniej do godz. 15,00 dnia następnego. Przez pojęcie „reakcja” Zamawiający rozumie udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, przygotowanie projektu pisma, przygotowanie pisemnej opinii, analizy. Każde skrócenie czasu reakcji wykonawcy na zlecenie Zamawiającego o 1 godziną będzie premiowane dodatkowymi punktami. Za czas reakcji, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium wg następującej reguły:

Czas reakcji Wykonawcy na zlecenie Zamawiającego:
Za czas reakcji – 8 godz. Zamawiający przyzna 0 punktów w niniejszym kryterium.
7 godz. – 20 pkt waga kryterium
6 godz. – 40 pkt waga kryterium
5 godz. – 60 pkt wag kryterium
4 godz. – 80 pkt waga kryterium
do 3 godz. – 100 pkt waga kryterium

2. Informacje dodatkowe:
a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (łącznie w ramach wszystkich kry-teriów oceny ofert).
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
c) Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

OCENA KOŃCOWA.
S = C+K+D+R
gdzie:
S - ocena końcowa
C - punkty za kryterium cena
K- punkty za kryterium doświadczenie kierownika zespołu zarządzającego
D - punkty za kryterium dostępność w siedzibie Zamawiającego
R - punkty za kryterium czas reakcji na zlecenie Zamawiającego

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złożył ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem meryto-rycznym, a niezgodność ma charakter istotny;
b) złożył ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych
w punkcie XVI zapytania ofertowego;
c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
d) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycz-nymi).
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia (w uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONGREGACJA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W TRZEBNICY

Adres

ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 30

55-100 Trzebnica

dolnośląskie , trzebnicki

Numer telefonu

071 387 41 00

Fax

071 312 09 98

NIP

9151332822

Tytuł projektu

Konserwacja i rewitalizacja pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii, celem poszerzenia oferty turystyczno-kulturalnej – Etap I

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1095/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
Pracownia Analiz Technicznych i Finansowych Krzysztof Ruszkiewicz
ul.Sportowa 20
55-114 Szewce
data wpłynięcia oferty: 18.10.2017 r
wartość oferty brutto: 528.900,00 zł
Liczba wyświetleń: 805