Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z montażem.

Data publikacji: 09.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-10-2017

Numer ogłoszenia

1060614

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę należy przygotować w j. polskim, zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego stanowiącego zał. 1 do niniejszego zapytania;
b) Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie koszty należytego, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia realizacji niniejszego zadania. Cenę należy podać w PLN. W przypadku podania ceny w innej walucie niż PLN, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie (PLN) na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania, tj. opublikowania niniejszego zapytania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs z ostatniej Tabeli Kursów NBP przed wszczęciem postępowania;
c) W przypadku braku w ofercie Wykonawcy elementów niezbędnych do jej oceny, Zamawiający odrzuci taką ofertę, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt b) i pkt 8 ppkt b);
d) Każdy z Wykonawców może złożyć 1 ofertę;
e) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy; w przypadku podpisania oferty przez osobę/y inne niż wynika to z dokumentów rejestrowych, Zamawiający żąda dołączenia do oferty pełnomocnictwa (forma zgodnie z zasadami składania oferty);
f) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych;
g) Ofertę można złożyć:
- pisemnie w siedzibie Zamawiającego, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań (sekretariat); ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem „Dostawa tokarki - oferta”;
- drogą elektroniczną na adres: przetargi@aft.pl, w tytule wiadomości opisując ”Dostawa tokarki – oferta”.
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Zamawiający wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przesłał ofertę drogą elektroniczną Zamawiający, przed podpisaniem umowy zażąda oryginału przesłanego skanu oferty.
Ofertę należy złożyć do 17.10.2017 r. do godz. 14:00
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@aft.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a) Krystian Stankowski (sprawy merytoryczne) e-mail: k.stankowski@aft.pl , Magdalena Kozak (sprawy formalne) e-mail: m.kozak@aft.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a) Krystian Stankowski (sprawy merytoryczne), tel. +48 61 8205145 wew. 328, ; b) Magdalena Kozak (sprawy formalne), tel. +48 61 8205145 wew. 338,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej tokarki sterowanej numerycznie wraz z montażem urządzenia w Suchym Lesie, ul. Zielna 1, 62-002 Poznań.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Suchy Las

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie stanowi etap realizacji projektu:
„Wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskiego przedsiębiorstwa AFT Sp. z o.o. poprzez inwestycję, umożliwiającą wdrożenie do produkcji nowego innowacyjnego awaryjnego zespołu napędowego oraz udoskonalonej przepustnicy szybkiego przesterowania” RPWP.01.05.02-30-0313/15-00
Oś Priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamówienie stanowi element jednego z zadań projektu, polegającego na wyposażeniu hali produkcyjnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej tokarki sterowanej numerycznie wraz z montażem urządzenia w Suchym Lesie, ul. Zielna 1, 62-002 Poznań.
Podstawowe parametry tokarki (wartości minimalne):
- średnica przelotu/obwodowa nad łożem: 600 mm,
- średnica toczenia: 350 mm,
- długość toczenia: 1000 mm,
- ciężar elementu obrabianego wraz z mocowaniem: 300 kg.
Wrzeciono główne (wartości minimalne):
- moc silnika napędu wrzeciona (S1/S6): 12 / 20 kW ,
- zakres obrotów wrzeciona: 3000 obr/min,
- moment obrotowy wrzeciona: 1400 N.m.
Wrzeciono narzędziowe (wartości minimalne):
- moc silnika: 7,0 kW,
- moment obrotowy: 45 Nm,
- obroty wrzeciona: 3000 obr/min.

Przejazdy w osiach (wartości minimalne):
Posuw
- oś X: 250 mm,
- oś Z: 1100 mm,
- oś C: 0.001°.

Posuw szybki:
- oś X: 30 m/min,
- oś Z: 30 m/min,
- oś C: 60 obr./min.

Dodatkowe wymagania:
- odsysanie oparów/mgły olejowej,
- sonda do pomiaru narzędzi skrawających.
Minimalny termin gwarancji jakości urządzenia: 12 miesięcy.

Kod CPV

42621100-6

Nazwa kodu CPV

Tokarki sterowane komputerowo

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowo warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdza spełnianie warunków składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym (zał. 1).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

formularz ofertowy zgodnie z zał. 1 do zapytania ofertowego; w przypadku podpisania oferty przez osobę/y inne niż wynika to z dokumentów rejestrowych, Zamawiający żąda dołączenia do oferty pełnomocnictwa (forma zgodnie z zasadami składania oferty);

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów:

a) Cena (brutto): 80%

W ramach ww. kryterium punkty przyznawane będą wg następującego wzoru:

Cena oferty najniższa
----------------------------------- x 100 pkt x 80%
Cena oferty ocenianej

W ramach kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt (pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń).

b) Serwis: 20%
- Wykonawca, który dysponuje własnym serwisem oraz zapewni w okresie gwarancji czas reakcji serwisowej do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia awarii (co oznacza co najmniej dojazd do miejsca, w którym zainstalowane jest urządzenie) - otrzyma 20 punktów;
- Wykonawca, który nie dysponuje własnym serwisem otrzyma 0 punktów.


Oświadczenie dotyczące niniejszego kryterium należy zamieścić w pkt III ppkt 2 formularza ofertowego.
W przypadku braku jednoznacznego określenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie dysponuje własnym serwisem i przyzna ofercie 0 pkt w opisywanym kryterium.
W ramach kryterium „serwis” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznanych w obu kryteriach tj.: „cena” i „serwis”. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
f) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do bezstronności.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte jest w formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AFT SP. Z O.O.

Adres

Naramowicka 76

61-622 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618205145

Fax

618206959

NIP

7790020057

Tytuł projektu

Wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskiego przedsiębiorstwa AFT Sp. z o.o. poprzez inwestycję, umożliwiającą wdrożenie do produkcji nowego innowacyjnego awaryjnego zespołu napędowego oraz udoskonalonej przepustnicy szybkiego przesterowania.

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0313/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 786