Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup PVC zgodnego ze specyfikacją z Załącznika nr.3: Specyfikacja PVC / Purchasing the PVC according to the specification from Enclosure no. 3: Specification of PVC.

Data publikacji: 03.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-10-2017

Numer ogłoszenia

1059494

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zakup PVC w związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0022/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I, Działanie 1.2 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
Purchasing the PVC in relations to implementation of the project called: „ Ceramizable composites project” (contract No: POIR.01.02.00-00-0022/16) co-financed by National Centre for Research and Development announces the 1st Edition of the GEKON Programme, and in relation to the obligation to comply with the competitiveness principle.

Miejsce i sposób składania ofert

W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o przystąpienie do postępowania poprzez złożenie oferty drogą e-mailową na adres: maja.wyrzykowska@anwil.pl lub pocztą na poniższy adres:
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
Dział Zakupów Maja Wyrzykowska
If you are interested in our request for quotations, please join the tender procedure via email: maja.wyrzykowska@anwil.pl or sending the offer to the below address:
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
Purchasing Department Maja Wyrzykowska

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

maja.wyrzykowska@anwil.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maja Wyrzykowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 24 202 14 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie dostawcy, który zrealizuje dostawę surowca o kodzie CPV: 24300000-7 (Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne).
Uszczegółowienie opisu PVC znajduje się w Załączniku nr 3 – Specyfikacja PVC.
The subject of the tender procedure is to choose a supplier who will deliver the raw material code no. CPV: 24300000-7 (Basic organic and inorganic chemicals).
Detailed description of the raw materials is in Appendix No. 3 – Specification of PVC.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie dostawcy, który zrealizuje dostawę surowca PVC.
The subject of the tender procedure is to choose a supplier who will deliver the raw material: PVC.

Przedmiot zamówienia

Zakup PVC zgodnego ze specyfikacją z Załącznika nr.3: Specyfikacja PVC
Purchasing the PVC according to the specification from Enclosure no. 3: Specification of PVC.

Kod CPV

24300000-7

Nazwa kodu CPV

Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy złożyć do dnia 13.10.2017 r.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie w formie e-mailowej na adres: maja.wyrzykowska@anwil.pl. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. Jednocześnie ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielania odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. Ewentualne pytania można zgłaszać do dnia 10.10.2017
Zakładany terminu realizacji dostawy – preferowany termin 4 tygodnie od momentu otrzymania umowy.
The offer must be submitted by 13.10.2017
Please send any questions about additional information and explanations only in an electronic form through the e-mail: maja.wyrzykowska@anwil.pl. An answer shall be provided in the same way. At the same time ANWIL S.A. reserves the right to refuse to provide an answer to sent questions without giving reasons. Any questions may be submitted by 10.10.2017.
Estimated delivery date - preferable 4 weeks after receiving the contract.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie informacje zawarte są w Załączniku: "Zapytanie ofertowe_ANWIL_zakup surowców".
All information incude Enclosure no.: "Request for quatation"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Toruńska 222

87-805 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

24 202 14 68

NIP

8880004938

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0022/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 790