Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP NOWEJ MASZYNY DO TESTÓW WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ

Data publikacji: 29.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-10-2017

Numer ogłoszenia

1058931

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy: ul. Północna 18 45-805 Opole
adres e-mail: OfficePoland@globalsteering.com, Tfung@globalsteering.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

OfficePoland@globalsteering.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hin Yen (Teresa) Fung

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 403 253

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż maszyny wytrzymałościowej wraz z niezbędnym pakietem szkoleń. Maszyna będzie wykorzystywana do analizy trwałości, niezawodności wałka pośredniego i układu kierowniczego. Naprężenia wytworzone w teście mają na celu przede wszystkim identyfikację mechanicznych trybów awaryjnych naprężenia z cykli napędowych, drgań skrętnych i skręcania. Do głównych parametrów maszyny należy: równoczesne badanie zmęczeniowe 4 wałków w cyklu życia, kąt: bez ograniczeń, prędkość kątowa max. 1000st/s, regulacja wysokości- min 200 mm, max moment obciążeniowy min 150Nm, jednak im więcej tym lepiej, zakres czujnika momentu obrotowego min do 200Nm, wibracje – skok min 50mm, siła liniowa min 15kN, częstotliwość min 10Hz.
Szczegółowy opis wymagań do urządzenia znajduje się w osobnym załączniku. Zainteresowanych zapytaniem prosimy najpierw o wysłanie do nas wypełnionej umowy poufności (załącznik nr 1). W odpowiedzi wyślemy więcej szczegółowych informacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowej maszyny do testów wytrzymałości mechanicznej do realizacji testów mających na celu poddanie wałka pośredniego kolumny kierowniczej wspomaganej elektrycznie EPS obciążeniom, które mogłyby wystąpić w pojeździe.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż maszyny wytrzymałościowej wraz z niezbędnym pakietem szkoleń. Maszyna będzie wykorzystywana do analizy trwałości, niezawodności wałka pośredniego i układu kierowniczego. Naprężenia wytworzone w teście mają na celu przede wszystkim identyfikację mechanicznych trybów awaryjnych naprężenia z cykli napędowych, drgań skrętnych i skręcania. Do głównych parametrów maszyny należy: równoczesne badanie zmęczeniowe 4 wałków w cyklu życia, kąt: bez ograniczeń, prędkość kątowa max. 1000st/s, regulacja wysokości- min 200 mm, max moment obciążeniowy min 150Nm, jednak im więcej tym lepiej, zakres czujnika momentu obrotowego min do 200Nm, wibracje – skok min 50mm, siła liniowa min 15kN, częstotliwość min 10Hz.
Szczegółowy opis wymagań do urządzenia znajduje się w osobnym załączniku. Zainteresowanych zapytaniem prosimy najpierw o wysłanie do nas wypełnionej umowy poufności (załącznik nr 1). W odpowiedzi wyślemy więcej szczegółowych informacji.

Kod CPV

38542000-6

Nazwa kodu CPV

Serwo-hydrauliczna aparatura testująca

Harmonogram realizacji zamówienia

Maszyna powinna być gotowa do użytku, włączając w to fazę testów wstępnych, nie później niż do 26 tygodni od daty wpływy zamówienia do Oferenta.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY)
- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 3).
- Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (załącznik nr 2).
- Kompletna dokumentacja techniczna maszyny.
- Opis działania i obsługi maszyny (DTR) lub sam jej zarys w celu oceny skomplikowania.
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami ofert określonymi
wg następującej wagi punktowej:

1. Ocenie podlega całkowita cena netto oferty - 40 pkt
Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 40 pkt. Kolejne otrzymają połowę punktów lepszej oferty, czyli kolejno: 40; 20; 10; …

2. Termin realizacji zamówienia w tygodniach - 30 pkt
Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 30 pkt. . Kolejne otrzymają połowę punktów lepszej oferty, czyli kolejno: 30; 15; 7,5; …

3. Okres gwarancji w miesiącach - 30 pkt
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Maksymalna punktacja dla oferty z najdłuższym okresem gwarancji, tj. 30 pkt. Kolejne otrzymają połowę punktów lepszej oferty, czyli kolejno: 30; 15; 7,5; …

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

W razie równej liczby punktów, zwycięży oferta o najszybszym czasie dostawy.
W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taki sam czas dostawy, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w formularzu oferty.

Podana w ofercie cena netto może być wyrażona w PLN lub innej walucie. Wartość oferty zostanie przeliczona na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Północna 18

45-805 Opole

opolskie , Opole

NIP

6342828627

Tytuł projektu

Opracowanie przez GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0066/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 557