Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Data publikacji: 29.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-10-2017

Numer ogłoszenia

1058737

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 (od A do B – w zależności od Części zamówienia, na które składana jest oferta) do zapytania ofertowego.
Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
1.Pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy).
2.Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Eko Export Spółka Akcyjna, ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko - Biała
oraz opisane:
Oferta na „zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer” Znak 4/2017

Dopuszcza się złożenie oferty droga mailową. W takim przypadku oferent powinien przesłać ofertę w wymaganym terminie, na adres: barbara.tatara@ekoexport.pl

Szczegółowe informacje zostały opisane w rozdziale 2 zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.tatara@ekoexport.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Karnecka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer, w skład której wchodzą następujące części:
CZĘŚĆ nr 1: Zabudowa pod wytrząsarkę laboratoryjną – 1szt. (do zapewnienia stabilności pracy wytrząsarki i odczytu wyników)
CZĘŚĆ nr 2: Pojemnik na próbki – 1szt. (kolekcjonowanie oraz przechowywanie badanych próbek materiałów)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko - Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup (dostawa) aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer, w skład której wchodzą następujące części:
CZĘŚĆ nr 1: Zabudowa pod wytrząsarkę laboratoryjną – 1szt. (do zapewnienia stabilności pracy wytrząsarki i odczytu wyników):
Specyfikacja techniczna:
Wykonanie i montaż zabudowy pod wytrząsarkę laboratoryjną:
-Szafka o wym. Szer. 80 cm x wys. 82 cm x gł. 60 cm z dwoma frontami na zawiasie
z półkami i blatem wzmocnionym z powłoką odporną na ścieranie,
-Półka wisząca na wagę mocowana do ściany.
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

CZĘŚĆ nr 2: Pojemnik na próbki – 1szt. (kolekcjonowanie oraz przechowywanie badanych próbek materiałów):
Specyfikacja techniczna:
- materiał ścian: tworzywo odporne na działanie światła i promieniowanie UV,
- wykonanie dna: pełne, wykonanie ścian: pełne, 1 ściana otwierana, wysokość: 1120 mm, szerokość 500 mm, głębokość 450 mm, pojemność 120l, materiał: tworzywo odporne na działanie światła i promieniowanie UV, pokrywa: wykonanie pokrywy: otwierana do wewnątrz, wykonanie otwierania: ręczne otwieranie, umieszczenie: na ziemi, do rodzaju odpadu: cenne substancje.
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce realizacji przedmiotu postępowania:
CZĘŚĆ 1: od dnia zawarcia umowy do 15.11.2017r.
CZĘŚĆ 2: od dnia zawarcia umowy do 15.11.2017r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy o dofinansowanie, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia, zmian wynikających z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
Szczegółowe zapisy w treści zapytania ofertowego 4/2017, rozdział 2, pkt. 10

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
1. Wszelkie zmiany do umowy będą wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy o dofinansowanie, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia, zmian wynikających z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (w zakresie każdej z części):
Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 60 %;
Kryterium nr 2: Okres Gwarancji na przedmiot zamówienia – waga kryterium 40%.

Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:
Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty
ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x waga kryterium
cena zaoferowana w badanej ofercie

W przypadku oferty wyrażonej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu z wyboru ofert.
1.Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (bez podatku VAT) – w danej części.
2.Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne.
3.Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.

Kryterium nr 2: Okres Gwarancji na przedmiot zamówienia – według następującego wzoru:

okres udzielonej gwarancji w ofercie
ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x waga kryterium
najdłuższy okres udzielonej gwarancji

1.Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w miesiącach i nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 5 lat (wskazanie dłuższego niż 5-letniego okresu gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane) licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat Wykonawca uzyska maksymalną liczę punków w zakresie wskazanego kryterium nr 2, z zastrzeżeniem, że dla oceny pozostałych ofert, w zakresie kryterium nr 2 –zgodnie z wzorem opisanym powyżej – Zmawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 5 lat.
2.Oferowana gwarancja musi obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie obejmie gwarancją wszystkich elementów przedmiotu zamówienia otrzyma 0 pkt. w ramach kryterium.
3.W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
4.Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma największą ilość punktów (z zastrzeżeniem pkt. 1.), pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1. który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 rozdziału 2 zapytania ofertowego,
2. Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:
1. jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6.1.3 powyżej,
2. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Strażacka 81

43-382 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

Numer telefonu

664 760 009

NIP

5471865541

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0247/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na część nr 1: Zabudowa pod wytrząsarkę laboratoryjną - 1szt. wybrany został:
DREW-MAT Rusek Mateusz
43-300 Bielsko - Biała, ul. Słupska 15
Data wpłynięcia oferty: 11.10.2017r.
Cena: 970,00 PLN netto

Na część nr 2: Pojemnik na próbki - 1szt. wybrany został:
DREW-MAT Rusek Mateusz
43-300 Bielsko - Biała, ul. Słupska 15
Data wpłynięcia oferty: 11.10.2017r.
Cena: 970,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 470