Strona główna
Logo unii europejskiej

„Platforma e-usług ENDOMED”

Data publikacji: 28.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2017

Numer ogłoszenia

1058688

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA:
W związku z zadanymi pytaniami przez Oferentów, Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 6.10.2017 na dzień 9.10.2017, miejsce oraz godzina składania pozostaje bez zmian. Szczegóły w Pytaniach i odpowiedziach

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia pn. „Platforma e-usług ENDOMED”
W związku z realizacją projektu pt. „Platforma e-usług ENDOMED” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy do złożenia oferty na realizację przedmiotowego zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.10.2017 r. do godziny 12:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

ENDO-MED s.c.
pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław
„ Oferta na wykonanie zamówienia pn. „Platforma e-usług ENDOMED”
Nie otwierać przed 6.10.2017 r. o godz. 12:00"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

endomed@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Masłowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie e-Platformy dla Centrum Medycznego „ENDO-MED” obejmującej uruchomienie elektronicznych usług publicznych takich jak: e-rejestracja, e-powiadomienia, e-badanie, e-dokumentacja, e-archiwum, e-kolejka, e-deklaracja.
Powyższe e - usługi mają prowadzić do poprawy dostępności świadczeń realizowanych przez ośrodek i finansowanych ze środków publicznych Narodowego Fundusz Zdrowia (NFZ).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Bezpośrednim celem projektu budowy e-Platformy dla Centrum Medycznego „ENDO-MED” jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych takich jak: e-rejestracja, e-powiadomienia, e-badanie, e-dokumentacja, e-archiwum, e-kolejka, e-deklaracja.
Powyższe e- usługi mają prowadzić do poprawy dostępności świadczeń realizowanych przez ośrodek i finansowanych ze środków publicznych Narodowego Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz świadczeń komercyjnych.
Wykonawca w ramach niniejszego projektu między innymi wykona dostawę oprogramowania na potrzebę e-Platformy udostępniającej e-usługi, stanowiące przedmiot projektu. Wykonawca dostarczy również komponenty sprzętowe, które zostaną użyte do budowy e-Platformy oraz oprogramowanie HIS z modułem EDM, które gromadzić będzie dane wykorzystywane w dalszej działalności Zamawiającego do realizacji poszczególnych e-usług.

Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja Sprzętu i Oprogramowania na potrzeby Systemów teleinformatycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych od momentu udzielenia zamówienia, zgodnie z Harmonogramem Ramowym zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami pkt D. Warunki udziału w postępowaniu zapytania ofertowego

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy zadania o wartości co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każde, polegająca na wdrożeniu systemu informatycznego w podmiocie leczniczym służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej w tym e-usług, z czego:
a) każde z zamówień obejmowało dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury sprzętowej,
b) każde z zamówień obejmowało dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu dokumentacji medycznej,
c) każde z zamówień obejmowało dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi oraz instruktaż lub szkolenia personelu odbiorcy zadania z obsługi systemu informatycznego;

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy zadania o wartości co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każde, polegająca na wdrożeniu systemu informatycznego w podmiocie leczniczym służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej w tym e-usług, z czego:
a) każde z zamówień obejmowało dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury sprzętowej,
b) każde z zamówień obejmowało dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu dokumentacji medycznej,
c) każde z zamówień obejmowało dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi oraz instruktaż lub szkolenia personelu odbiorcy zadania z obsługi systemu informatycznego;

Potencjał techniczny

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać Zdolności techniczne lub zawodowe (obejmujące osoby zdolne do wykonania zamówienia)
a) jedna osoba, dedykowana do objęcia funkcji kierownika projektu, która:
• posiada wykształcenie wyższe,
• posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny (np.: IPMA CPM, PMI PMP),
• posiada niezbędne doświadczenie zawodowe tj. która kierowała realizacją co najmniej 3 zamówień o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każde (np. w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika) polegającymi na wdrożeniu systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego obejmującymi co najmniej dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania w tym oprogramowania udostępniającego e-usługi
b) co najmniej trzy osoby, dedykowane do objęcia funkcji eksperta ds. wdrożeń systemów medycznych, z których każda:
• pełniła funkcję specjalisty/eksperta odpowiedzialnego za analizę wymagań, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w co najmniej trzech zamówieniach realizowanych w podmiotach leczniczych;
c) co najmniej jedną osobą, dedykowaną do objęcia funkcji specjalisty ds. baz danych, która:
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych;
• posiada ważny certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie w projektowania, tworzenia i obsługi baz danych
d) co najmniej pięcioma osobami odpowiedzialnymi za tworzenie i rozwój oprogramowania z których każda:
• posiada doświadczenie w tworzeniu i rozwoju oprogramowania rozumianego jako doświadczenie w zakresie modyfikacji wdrożonego oprogramowania w zależności od potrzeb zamawiającego (klienta) i zapewniania rozwoju systemu, oraz realizacji wdrożenia równolegle w kilku jego obszarach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego: między innymi:
W ramach oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz Oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego,
2) Próbkę Systemu („próbka”) przygotowaną zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z zestawem demonstracyjnym;
3) Opis sposobu zapewnienia przez wykonawcę monitorowania postępu prac w celu zapewnienia zgodności postępu prac w ramach wdrożenia z harmonogramem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
4) Dokument „Wykaz oferowanych produktów” - dokument ma umożliwić dokonanie oceny spełniania przez oferowane produkty wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym, dokument winien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego;
5) Dokument „Oferowane funkcjonalności dodatkowe” – dokument ma umożliwić dokonanie oceny oferty w zakresie kryterium Funkcjonalności dodatkowe Systemu, dokument winien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku braku złożenia tego dokumentu Zamawiający:
a) uzna że wykonawca nie oferuje żadnych funkcjonalności dodatkowych co skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w kryterium „Funkcjonalności dodatkowe Systemu” oraz
b) odstąpi od badania próbki pod kątem występowania w niej funkcjonalności dodatkowych – wykonawca nie będzie miał możliwości ich przedstawienia na etapie badania próbki.
- w przypadku rozbieżności dokumentu „Oferowane funkcjonalności dodatkowe” a zawartością próbki polegającej na szerszym zakresie zawartości próbki w stosunku do treści dokumentu – Zamawiający zezwala na prezentowanie jedynie tych funkcjonalności które zawarte będą w dokumencie „Oferowane funkcjonalności dodatkowe” i tylko wykazane w nim funkcjonalności mogą skutkować przyznaniem punktów.
6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
7) dowód wniesienia wadium

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapytaniem ofertowym:
1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego
2. Podane w Formularzu oferty ceny muszą obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający oceniać będzie oferty w oparciu o następujące kryteria:
kryterium Maksymalna liczba punktów do zdobycia
Sposób oceny
1. Cena 40 punktów
1.1 Łączna cena oferty brutto 0-40 Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 40 pkt
Cena badanej oferty
2. Funkcjonalności dodatkowe Systemu 30 punktów
2.1 Łączna liczba dodatkowych funkcjonalności wskazanych w ofercie i potwierdzonych w toku przeprowadzonej prezentacji Systemu 0-30 Za każdą dodatkową, zaoferowaną przez wykonawcę funkcjonalność, wykonawca otrzyma 3 pkt. Zamawiający przyzna maksimum 30 pkt w ramach tego kryterium po przeprowadzonej prezentacji Systemu, potwierdzającej, że System posiada wskazane przez wykonawcę funkcjonalności dodatkowe.
3. Monitoring 10 punktów
3.1 Monitorowanie postępu prac w ramach zamówienia 0-10 2 punkty - za każdą propozycję działań wykonawcy, zawierającą określenie rodzaju działania i uzasadnienie wpływu tego działania na zapewnienie zgodności postępu prac z Harmonogramem Realizacji Projektu
W celu uzyskania punktów w ramach tego podkryterium wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą opracowania zawierającego opis propozycji działań. Brak złożenia ww. opracowania lub uzyskanie w ramach jego oceny 0 pkt nie będzie skutkować odrzuceniem oferty
4. Organizacja pracy zespołu 20 punktów
4.1 Opis sposobu zapewnienia przez wykonawcę działań mających na celu zapewnienie niezmienności składu (osób) ekspertów kluczowych 0 -10 Zamawiający przyzna ofercie 2 punkty -za każdą propozycję działania wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania na zapewnienie niezmienności składu (osób) ekspertów kluczowych (wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty) powołanych w celu realizacji zamówienia. W celu uzyskania punktów w ramach tego podkryterium wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą opracowania zawierającego opis propozycji. Brak złożenia ww. opracowania lub uzyskanie w ramach jego oceny 0 pkt nie będzie skutkować odrzuceniem oferty
4.2 Opis sposobu zapewnienia przez wykonawcę przekazania obowiązków i wdrożenia nowych ekspertów w przypadku zmiany ekspertów kluczowych ekspertów na stałe (nie dotyczy czasowych nieobecności w wyniku zwolnień lekarskich, urlopów itd.) 0 - 10
2 punkty - za każdą propozycję działania wraz z uzasadnieniem wpływu tego działania na zapewnienie przez wykonawcę przekazania obowiązków i wdrożenia nowych ekspertów w przypadku zmiany ekspertów kluczowych (wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty) na stałe.
W celu uzyskania punktów w ramach tego podkryterium wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą opracowania zawierającego opis propozycji. Brak złożenia ww. opracowania lub uzyskanie w ramach jego oceny 0 pkt nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
RAZEM 100

Wykluczenia

Oferta wykonawcy zostanie odrzucona gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,
2) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,
4) została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
6) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (również gdy nie odpowie na wezwanie do dokonania tej czynności),
7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
9) wykonawca nie złożył wraz z ofertą w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym zestawu z próbką Systemu lub nie przystąpił do prezentacji próbki Systemu w wyznaczonym terminie,
10) wykonawca złożył zestaw z próbką Systemu, który nie będzie kompletny;
11) wykonawca nie złożył wraz z ofertą wykazu oferowanych produktów wg szablonu określonego w załączniku nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego lub wykaz ten jest niekompletny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENDO-MED S.C. RENATA CHROBAK-MASŁOWSKA I MARIUSZ MASŁOWSKI

Adres

pl. Solidarności 1/3/5

53-661 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717810128

Fax

713555926

NIP

8840021617

Tytuł projektu

Platforma e-usług ENDOMED

Numer projektu

RPDS.02.01.02-02-0003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gabos Software Sp. z o.o.
Ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
Data wpływu oferty: 09.10.2017 r.
Cena oferty: 332 100 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 836