Strona główna
Logo unii europejskiej

System diagnostyczny i analizujący do bezinwazyjnej diagnostyki postaw ciał wraz bieżnią

Data publikacji: 27.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-10-2017

Numer ogłoszenia

1058399

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. W zamkniętej kopercie w siedzibie firmy ul. Marian Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres w terminie do dnia 5 października 2017 r. do godz. 9.00.

Na kopercie należy zamieścić:
 nazwę i adres Zamawiającego ,
 nazwę i adres Wykonawcy,
 dopisek „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z 27.09.2017.”
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ortomax@wp.pl oraz siedziby spółki ul. Smoluchowskiego 17, 80-211 Gdańsk , w temacie wiadomości wpisując „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 „System diagnostyczny i analizujący do bezinwazyjnej diagnostyki postaw ciał wraz bieżnią” do dnia 5.10. 2017 r. do godz. 9.00. Oferta złożona mailowo winna zostać dostarczona drogą papierową w ciągu 5 dni roboczych od wysłania oferty mailem. Brak dostarczenia oferty drogą papierową skutkuje odrzuceniem oferty.
Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
3. Ceny na ofercie powinny być cenami netto, podatek VAT, brutto
4. W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż polski złoty zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Informacja o zmianie będzie zawierać datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, opis dokonanych zmian. Termin składania ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny dla wprowadzania zmian w ofertach
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz może prowadzić negocjacje z wykonawcami dotyczące polepszenia warunków złożonych ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje w Bazie konkurencyjności
10. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, z podaniem przyczyny, o czym poinformuje w Bazie konkurencyjności.
Przyczynami powodującymi zamknięcie postępowania są:
• Zagrożenie realizacji projektu
• Zagrożenie niespełnienie warunków o dofinansowanie projektu
• Choroba i niezdolności do pracy osób reprezentujących beneficjenta,
11. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
12. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ortomax@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Niksa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603806111

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: System diagnostyczny i analizujący do bezinwazyjnej diagnostyki postaw ciał wraz bieżnią
Kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

W skład zestawu:
1. System do badania kręgosłupa oraz chodu w statyce i dynamice
2. Bieżnia dynamometryczna do pomiarów reakcji podłoża w statyce i dynamice
3. Moduł do pomiarów krzywizn kończyn dolnych w płaszczyźnie strzałkowej
4. Moduł do pomiarów krzywizn kończyn dolnych w płaszczyźnie czołowej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie i montaż Systemu diagnostycznego i analizującego do bezinwazyjnej diagnostyki postaw ciał wraz bieżnią

Przedmiot zamówienia

Dotyczy: System diagnostyczny i analizujący do bezinwazyjnej diagnostyki postaw ciał wraz bieżnią
Kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

W skład zestawu:
1. System do badania kręgosłupa oraz chodu w statyce i dynamice
2. Bieżnia dynamometryczna do pomiarów reakcji podłoża w statyce i dynamice
3. Moduł do pomiarów krzywizn kończyn dolnych w płaszczyźnie strzałkowej
4. Moduł do pomiarów krzywizn kończyn dolnych w płaszczyźnie czołowej

Ad.1 ) System do badania kręgosłupa, oraz chodu w statyce i dynamice
Podstawowe parametry statycznej i dynamicznej analizy kręgosłupa:
Optyczne (z dedykowanych cyfrowych kamer i projektora) i cyfrowe przetwarzanie danych w pełni zautomatyzowany. Zastosowanie w systemie technologii - formetrycznego pomiaru do analizy światło-optycznej 3D kręgosłupa i postaw – dzięki topografii powierzchniowej.
Wysoka dokładność analizy kręgosłupa bez inwazji RTG i markerów
• Swobodna regulacja wysokości do różnych wielkości pacjentów
• Umożliwiony podgląd na żywo obrazu wraz obliczaniem wyników badań, wydruk badań,
• Maksymalny czas nagrywania pojedynczej klatki obrazu - 20 milisekund
• Averaging-Modus (liczenie wartości średnich) w celu niknięcia wariancji postawy ciała podczas badania statycznego
• Tryb automatycznego wykrywania stałych punktów anatomicznych na ciele tzw. Landmarks bez używania znaczników
• Tryb automatycznego obliczania rotacji kręgów kręgosłupa w całym obszarze kręgosłupa
• Tryb automatycznego obliczania parametrów powierzchn następujących elementów; dołeczek lędźwiowy lewy i prawy; środek pomiędzy dołeczkami lędźwiowymi; linia wyrostków kolczystych, szyjno - piersiowy punkt zwrotny; piersiowo-lędźwiowy punkt zwrotny; lędźwiowo-krzyżowy punkt zwrotny;
• Predkość badań - max do 10 min pacjent
Napięcie znamionowe / prąd znamionowy urządzenia 230V AC/50Hz / Max. 3,0 A
Moc urządzenia max. 0,4 - 0.6 kW
wyłącznik termiczny 250V AC/50Hz, 10A (2455R) otwarty przy (open) max. 70°C zamknięty przy (closed) max. 55°C
bezpieczniki Min 2 szt.T 5A L 250V (5x20mm)
Podłączenie elektryczne Transformator separacyjny, typ Sedlbauer MTT1000/8 lub równoważny
Klasa ochronności Klasa I / urządzenie stacjonarne
stopień ochrony IP 20 wg DIN 60529
Klasyfiakacja wg dyrektywy wyrobów medycznych Klasa IM
Zgodność norm systemu Min. IEC 60601-1-1&2; C 22.2 No. 60.1-M90; UL Std. No. 2601-1
System analizujący z projektorem światła strukturalnego Min 80 linii
Czas nagrywania pojedynczej klatki przez kamery cyfrowe Max 20 milisekund
Funkcja pomiarów pacjentów różnego wzrostu tak

Opis badań.
Osoba badana stoi przed urządzeniem składającym się z cyfrowej kamery video i projektora. Projektor urządzenia emituje równoległe świetlne linie pomiarowe na powierzchnię pleców, następnie cyfrowa kamera video przekazuje trójwymiarowy obraz do jednostki przetwarzającej dane (dedykowany komputer). Specjalny program analizuje zebrane dane i kalibruje cyfrowy obraz pleców z kręgosłupem i miednicą. Funkcja regulowania wysokości umożliwia dokonania dokładnej symulacji korekcji postawy ciała (nierówność kończyn dolnych, skrzywienia kręgosłupa, ustawienia miednicy itd.).
Ostatecznie uzyskuje się obraz postawy ciała i położenia kręgosłupa w przestrzeni trójwymiarowej.

Pozostałe parametry w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

33190000-8

Nazwa kodu CPV

Różne urządzenia i produkty medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

6 tygodni o momentu wyboru oferty

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 zapewnią dostawę i instalację urządzenia oraz szkolenie z obsługi dostarczonych urządzeń,
 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.


W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
cena netto - 80 pkt. (80%)
warunki gwarancji – 20 pkt. (20%)

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

P_(i= C_min/C_i ) ×80pkt

P_i – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”
C_min – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
C_(i ) - cena całkowita netto oferty „i”

Liczba punktów w kryterium „warunki gwarancji” będzie przyznawana wg poniższego schematu:
W_(i= g_i/g_max ) ×20pkt

W_i – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „gwarancja”
g_max – najdłuższa gwarancja ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich oferentów
g_(i ) - całkowity okres gwarancji oferty „i”

Warunki gwarancji dotyczą urządzeń powyżej 3500 zł brutto.
Oferent musi przedstawić poszczególną wycenę wszystkich kompletnych urządzań jak i wyposażenia.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta będzie uznana za nieważną.
Liczba punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez członków komisji dokonującej oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert Bazie konkurencyjności.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ORTOMAX POMORSKIE CENTRUM PROTETYKI I ORTOTYKI NARZĄDU RUCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Mariana Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

603806111

NIP

9570013458

Tytuł projektu

Rozwój produktów i usług w Pomorskich Zakładach Protetyki i Ortotyki Narządu Ruchu - Ortomax Ewa Niksa Sp.J. w Gdańsku poprzez zastosowanie innowacji.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0031/16-00

Inne źródła finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MEDIPROFIT Aparatura i sprzęt medyczny
Aneta Zapała-Wiecheć
ul. Kopernika 14 (Ip.)
27-400 Ostrowiec Św.
Data wpłynięcia oferty: 4.10.2017 r.
Cena: 405 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 394