Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzęgacza sześciu pomp wielomodowych do domieszkowanego jonami Iterbu aktywnego światłowodu fotonicznego (purchase of new Yb-dopped PM PCF fiber amplifier) ZO/08/YS/09/2017

Data publikacji: 19.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-09-2017

Numer ogłoszenia

1056445

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: anna.zuchowska@fluence.pl. lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w terminie do 27.09.2017r.
b. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
c. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. ZO/08/YS/09/2017.
d. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
e. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.
......................................................................................................................................................................
(a. The complete signed offer should be submitted electronically to:
anna.zuchowska@fluence.pl. or in paper form to Fluence sp. z o.o., Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw by 27.09.2017
b. The submitted offer is binding to the Contractor for 30 days from the deadline for
submission of tenders.
c. In the title of the email or on the envelope with the offer, please enter the order number i.e. ZO / 08 / YS / 09/2017
d. The offer should be signed by an authorized person (or persons), in accordance with the
rules of representation of the given Contractor.
e. The cost of preparation and submission of the offer is borne by the Contractor.)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

azuchowska@fluence.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

PhD Yuriy Stepanenko E-mail: stepanenko@fluence.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzęgacza 6 pomp wielomodowych do domieszkowanego jonami Iterbu aktywnego światłowodu fotonicznego według poniższej specyfikacji:
Światłowód pompujący – 6x 105/125 NA0.22, światłowód aktywny – DC-40/200-Yb min długość 1.3m, Zakończenie światłowodu aktywnego – typu endcap 0 stopni z pokryciem AR@1030nm - 1 szt.

..................................................................................................................................................
The subject of the order is purchase and delivery of 1 pc of new Yb-dopped PM PCF fiber amplifier according to the following specifications:
1 6+1 to 1 fiber pump combiner
Gain Fiber : DC-40/200-Yb (NKT) 1.3m
Output (choose one) :
- 5° SMA-6 connector (including a small endcap <100µm)
- Conical 5mm End-cap (0° or 5°, with or without AR @1030nm or @1064nm)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy POIR.01.01.01-00-0590/16-00
...................................................................................................................
The Order is executed under the project: "Reliable femtosecond lasers for industrial micromachining, science and medicine" under Activity 1.1. "Enterprise R & D projects", Sub-activity 1.1.1: "Industrial research and development works by enterprises", Operational Program Intelligent Development 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund, POIR Contract No. 01.01.01-00- 0590 / 16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzęgacza 6 pomp wielomodowych do domieszkowanego jonami Iterbu aktywnego światłowodu fotonicznego według poniższej specyfikacji:
Światłowód pompujący – 6x 105/125 NA0.22, światłowód aktywny – DC-40/200-Yb min długość 1.3m, Zakończenie światłowodu aktywnego – typu endcap 0 stopni z pokryciem AR@1030nm - 1 szt.
a. Termin dostawy: 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
b. Dostarczony towar nie może być przedmiotem praw osób trzecich
c. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27.09.2017
d. Rodzaj zamówienia - dostawy
e. Kod CPV 32521000-1 – Kable telekomunikacyjne
f. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
g. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE
h. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
i. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
j. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
..................................................................................................................................................
The subject of the order is purchase and delivery of 1 pc of new Yb-dopped PM PCF fiber amplifier according to the following specifications:
1 6+1 to 1 fiber pump combiner
Gain Fiber : DC-40/200-Yb (NKT) 1.3m
Output (choose one) :
- 5° SMA-6 connector (including a small endcap <100µm)
- Conical 5mm End-cap (0° or 5°, with or without AR @1030nm or @1064nm)

a. Delivery time: 8 weeks from the date of placing the order by the Ordering Party
b. The delivered goods can not be the subject of third party rights
c. The deadline for submission of tenders is: 27.09.2017
d. Type of order - delivery
e. CPV Code32521000-1 – Telecommunications cable
f. Is it permissible to submit a partial offer: NO
g. Is it permissible to submit a variant offer: NO
h. The contractor may submit only one offer
i. Place of execution of the order: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw
j. Procedure: RFQ

Kod CPV

32521000-1

Nazwa kodu CPV

Kable telekomunikacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
.........................................................................................................................
Delivery time: 8 weeks from the date of placing the order by the Ordering Party

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

a. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
b. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
.....................................................................................................................................
a. Contractors involved in the procedure must be in an economic and financial situation ensuring timely and compliant with requirements performance of the order. In addition, they must have the necessary knowledge, experience and technical potential, and have the ability to perform the Order.
b. Incomplete offers and offers, which will be submitted after the expiry date set out in this RFP , will not be considered.

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych oraz portali. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
b) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
......................................................................................................................................................
The Ordering Party reserves the right to change the terms and conditions set out in this RFP, which will be communicated via the appropriate websites and portals. In the event of such changes, the Purchaser may change the date for submission of tenders.
b) The Ordering Party also reserves the right to revoke or close the proceedings at any stage
without giving a reason.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z Zamawiającym - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
....................................................................................................................................
To Offer must be attached:
1. Statement about lack of personal or capital relations to the Contracting Authority; mandatory – on the attached form (Appendix 1), signed by authorised representative(s)

Buyer allows possibility of submitting the documents referred to above in English or in Polish.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto – 100% (max 100 pkt)
b. Sposób oceny ofert
Punkty za powyższe kryterium będzie obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
P = (𝐶min/Co)𝑥[100]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cmin – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Co – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający informuje, iż celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartości podane w innej walucie niż PLN zostaną przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty.
........................................................................................................................................
Net price - 100% (max 100 points)

b. How to evaluate offers

Points for the above criterion will be calculated according to the following formula:
P = (𝐶min / Co) 𝑥 [100]
where:
P - the number of points awarded to the Contractor for the offered price
Cmin - the lowest offered price in proceedings
Co - price offered in the evaluated offer
The maximum number of points to earn is 100. The tender that receives the highest number of points will be the most advantageous.
The Ordering Party informs that in order to standardize currencies, when evaluating offers, the values given in a currency other than PLN will be converted using the average exchange rate announced by the National Bank of Poland on the date of the submission of offer

Wykluczenia

a) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo.
b) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
..........................................................................................................................
a) The order may not be granted to the entities affiliated to the Ordering party personally or with equity.
b) Capital or personal connections are understood as the relationship between the beneficiary or the persons authorized to incur liabilities on behalf of the beneficiary or persons performing on behalf of the beneficiary activities related to the preparation and implementation of the selection procedure for the Supplier and the Supplier,
• participating in the company as a partner in a civil law partnership or partnership,
• holding at least 10% of shares,
• acting as a member of a supervisory or management body or as a proxy, attorney,
• being in the marriage, kinship or affinity in a straight line, second degree affinity or second
degree affinity in a sideline or in adoption, care or guardianship.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FLUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Marcina Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

512284448

NIP

5272776154

Tytuł projektu

Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ALPHANOV
Institut d’optique d’Aquitaine
Rue François Mitterrand
33400 TALENCE
FRANCE

Data wpłynięcia oferty: 19.09.2017
Cena netto oferty: 13 060 EUR
Liczba wyświetleń: 381