Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawy surowców o kodzie CPV: 24300000-7 w związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC”/ Deliveries the raw materials code no. CPV: 24300000-7 connected with the project called: „ Ceramizable composites project".

Data publikacji: 19.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2017

Numer ogłoszenia

1056405

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0022/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I, Działanie 1.2 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ANWIL S.A. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu surowców w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie dostawcy/dostawców, którzy zrealizują dostawy surowców o kodzie CPV: 24300000-7 (Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne) przeznaczonych do pierwszych testów w ramach projektu.
Uszczegółowienie opisu surowców znajduje się w Załączniku nr 3 – Zestawienie surowców.
In relations to implementation of the project called: „ Ceramizable composites project” (contract No: POIR.01.02.00-00-0022/16) co-financed by National Centre for Research and Development announces the 1st Edition of the GEKON Programme, and in relation to the obligation to comply with the competitiveness principle, ANWIL S.A. invites you to submit your proposal on deliver the products connected with project. The subject of the tender procedure is to choose a supplier/suppliers who will deliver the raw materials code no. CPV: 24300000-7 (Basic organic and inorganic chemicals). The raw materials will be used in the first test in this project.

Miejsce i sposób składania ofert

Drogą e-mailową na adres: maja.wyrzykowska@anwil.pl lub pocztą na poniższy adres:
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
Dział Zakupów Maja Wyrzykowska
via email: maja.wyrzykowska@anwil.pl or sending the paper offer to the below address:
ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
Purchasing Department Maja Wyrzykowska

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

maja.wyrzykowska@anwil.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maja Wyrzykowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 24 202 14 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie dostawcy/dostawców, którzy zrealizują dostawy surowców o kodzie CPV: 24300000-7 (Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne). Lista surowców znajduje się w Załączniku nr 3: Zestawienie surowców.
The subject of the tender procedure is to choose a supplier/suppliers who will deliver the raw materials code no. CPV: 24300000-7 (Basic organic and inorganic chemicals). Detailed description of the raw materials is in Appendix No. 3 - List of compound.
Detailed description of the raw materials is in Appendix No. 3 - List of compound.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy/dostawców, którzy zrealizują dostawy surowców o kodzie CPV: 24300000-7 (Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne).
Choosing a supplier/suppliers who will deliver the raw materials code no. CPV: 24300000-7 (Basic organic and inorganic chemicals).

Przedmiot zamówienia

Dostawy surowców o kodzie CPV: 24300000-7 (Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne). Lista surowców znajduje się w Załączniku nr 3: Zestawienie surowców.
Deliveries the raw materials code no. CPV: 24300000-7 (Basic organic and inorganic chemicals).

Kod CPV

24300000-7

Nazwa kodu CPV

Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy złożyć do dnia 29.09.2017 r.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie w formie e-mailowej na adres: maja.wyrzykowska@anwil.pl. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. Jednocześnie ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielania odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. Ewentualne pytania można zgłaszać do dnia 26.09.2017
Zakładany terminu realizacji dostawy – preferowany termin 4 tygodnie od momentu otrzymania umowy.
The offer must be submitted by 29.09.2017
Please send any questions about additional information and explanations only in an electronic form through the e-mail: maja.wyrzykowska@anwil.pl. An answer shall be provided in the same way. At the same time ANWIL S.A. reserves the right to refuse to provide an answer to sent questions without giving reasons. Any questions may be submitted by 26.09.2017.
Estimated delivery date - preferable 4 weeks after receiving the contract.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszystkie informacje są zawarte w dokumencie: " Zapytanie ofertowe_ANWIL_zakup surowców". Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.
All information are included in document: "Request for quotation". Please acquaint with this document.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie informacje są zawarte w dokumencie: " Zapytanie ofertowe_ANWIL_zakup surowców". Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.
All information are included in document: "Request for quotation". Please acquaint with this document.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Toruńska 222

87-805 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

24 202 14 68

NIP

8880004938

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0022/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0022/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I, Działanie 1.2 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, ANWIL S.A. zakończył postępowanie na zakup surowców w ramach projektu: „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC”.
INFORMUJEMY, ŻE W OPARCIU O USTALONE KRYTERIA ORAZ PRZEPROWADZONE NEGOCJACJE CENOWE NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW OTRZYMAŁY OFERTY:
AMBRA POLIMERI SP. Z O.O
Angene International Limited
Cortex Chemicals Sp. z o.o.
HUBER Martinswerk GmbH
M K Impex Corp
VELOX GmbH
Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp. z o.o.
GROLMAN
ZIEGLER&Co. GmbH
Torrecid Poland Sp. z o.o.
Everkem Srl
Wybrane oferty wpłynęły do ANWIL S.A. w wyznaczonym terminie, zawierały wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty, nie zawierały wad formalnych warunkujących dopuszczenie do postępowania oraz zaproszenia do dalszych negocjacji, w wyniku których zostały wybrane jako najkorzystniejsze.
Liczba wyświetleń: 683