Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa kart SIM wraz z usługą nielimitowanych połączeń głosowych przez okres 20 miesięcy przeznaczonych do urządzeń ICT dla uczestników/uczestniczek projektu 9.2.5-SIM-07EO

Data publikacji: 14.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-09-2017

Numer ogłoszenia

1055694

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć w jednej z następujących form:
• Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail: biuro@opiekanova.pl. W temacie wiadomości należy umieścić napis „9.2.5-SIM-07EO”.
• Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Biurze Projektu (w godzinach pracy biura od 09.00 do 15.30) bądź za pomocą operatora pocztowego lub kurierem. Na kopercie należy umieścić napis „9.2.5-SIM-07EO”.
Adres Biura Projektu:
OPIEKANOVA Sp. z o.o., Biuro Projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”
ul. Armii Krajowej 25 lok. 8,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@opiekanova.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kozłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 470 60 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):
o 31712112-8 Karty SIM,
o 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 290 (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu) kart SIM wraz z usługą abonamentową nielimitowanych połączeń głosowych w okresie co najmniej 20 miesięcy tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi (aktywacji) do dnia 31 maja 2019 r., przeznaczonych do urządzeń ICT (GSM) umożliwiających świadczenie usługi teleopieki dla uczestników/uczestniczek projektu.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jastrzębie-Zdrój Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój (planowane miejsce dostawy), miejscowości z podregionu rybnickiego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa kart SIM wraz z usługą nielimitowanych połączeń głosowych przez okres 20 miesięcy przeznaczonych do urządzeń ICT dla uczestników/uczestniczek projektu „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart SIM wraz z usługą abonamentową nielimitowanych połączeń głosowych, przeznaczonych do urządzeń ICT (GSM) umożliwiających świadczenie usługi teleopieki dla uczestników/uczestniczek powyższego projektu.

Karty SIM:
1. Ilość kart SIM: 290 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt) sztuk.
2. Rozmiar standardowy o wymiarach (25mm x 15mm) z dodatkową perforacją, umożliwiającą wyłamanie karty do rozmiaru microSIM i nanoSIM.

Usługi objęte opłatami abonamentowymi:
1. Długość trwania umowy: okres co najmniej 20 miesięcy tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi (aktywacji) do dnia 31 maja 2019 r.
2. Maksymalny termin aktywacji kart SIM: 01 października 2017 r.
3. Nielimitowane połączenia głosowe przychodzące i wychodzące na terenie Polski.
4. Blokada połączeń międzynarodowych.
5. Blokada transmisji danych.
6. Blokada wychodzących wiadomości MMS.
7. Blokada WAP.
8. Blokada usług PREMIUM.
9. Blokada zakupów mobilnych.
10. Wyłączony roaming.

Wymagany zasięg świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych obejmuje cały zamieszkały obszar PODREGIONU RYBNICKIEGO, według aktualnie publikowanych map zasięgu Dostawcy, na poziomie zapewniającym realizację połączeń głosowych w każdych warunkach.

Kod CPV

31712112-8

Nazwa kodu CPV

Karty SIM

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin dostawy kart SIM: 29 września 2017 r.
Maksymalny termin aktywacji kart SIM: 01 października 2017 r.
Długość trwania umowy: od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi (aktywacji) do dnia 31 maja 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:
• sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
• wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;
• zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
• zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
• zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 9.2.5-SIM-07EO (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Zbiór OŚWIADCZEŃ (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
4. WZÓR UMOWY, którą Dostawca zamierza podpisać z Zamawiającym.
5. Dokument poświadczający aktualne prowadzenie działalności – wyciąg z KRS, CEiDG lub inny dokument właściwy dla prowadzonej działalności gospodarczej z wskazaniem, iż Oferent ma możliwość sprzedaży przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena brutto
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny brutto podanej w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego w pozycji „e” według poniższego wzoru (wynik zaokrąglamy do części całkowitych).

P=C_min/C_oferty *P_max

gdzie:
P – liczba przyznanych punktów dla Oferenta,
C_min – Cena przedstawiona w ofercie najtańszej,
C_oferty – Cena zaproponowana przez Oferenta, którego oferta jest analizowana,
P_max – Maksymalna ilość punktów do zdobycia w puli punktów dla kryterium „cena”.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która spełnia warunki specyfikacji oraz uzyska największą ilość punktów wg powyższego wzoru. Maksymalna ilość punktów to 100 punktów.

Wykluczenia

Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE „EBI ASSOCIATION”

Adres

Wrzosowa 12a

44-335 Jastrzębie-Zdrój

śląskie , Jastrzębie-Zdrój

Numer telefonu

32 4706077

NIP

6332235452

Tytuł projektu

BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-07E0/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PLAY GSM S.C. Robert Murawa, Lidia Murawa,
62-080 Sierosław, ul. Granitowa 8
data wpływu: 19.09.2017 r.
cena brutto przedmiotu zamówienia: 71 282,00 (słownie siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa zł 00/100)
Liczba wyświetleń: 1190