Strona główna
Logo unii europejskiej

Oprogramowanie

Data publikacji: 13.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-10-2017

Numer ogłoszenia

1055433

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: 15.10.2017 r.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres mailowy: sebastian.wilk@zenonvr.com
• poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
WED WIL SEBASTIAN WILK
ul. Sportowa 3/4
44-100 Gliwice
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sebastian.wilk@zenonvr.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Wilk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie (do prezentacji biznesowych) – 2 sztuki
W skład oprogramowania wchodzić́ będzie system operacyjny do obsługi komputera oraz interaktywne aplikacje wirtualnej rzeczywistości na mobilne okularu wirtualnej rzeczywistości
Specyfikacja/parametry techniczne:
- Windows 8 lub nowszy lub oprogramowanie równoważne
- specjalistyczne oprogramowanie do prezentacji biznesowych
Systemy operacyjne są niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania komputerów stacjonarnych oraz laptopów. Interaktywne aplikacje umożliwiać będą natomiast wyświetlanie opracowanych prezentacji biznesowych. Aplikacje będą używane w połączeniu z goglami, słuchawkami oraz innymi kontrolerami wdrożonymi w ramach realizacji projektu.

Dedykowane oprogramowanie (16 szt.)

Interaktywne aplikacje wirtualnej rzeczywistości z możliwością̨ personalizacji pod klienta zamawiającego usługę eventową.
Aplikacje wirtualnej rzeczywistość działać będą w oparciu o trójwymiarowe sceny, po których użytkownik będzie mógł się swobodnie się przemieszczać i wchodzić w interakcje z otoczeniem.Każda aplikacja musi posiadać panel, za pomocą którego można wstawiać pliki z logiem w odpowiednie miejsca i w ten sposób sprzedawać́ daną aplikację na każdym evencie oddzielnie.
Oprogramowanie, wraz z zakupionymi goglami wirtualnej rzeczywistości zostaną zastosowane w celu organizacji eventów i imprez promocyjnych. Aplikacje umożliwiać będą doświadczenie prawdziwie ekstremalnych doznań, które z pewnością staną się faworytem całego eventu. Aplikacje wprowadzać będą również element rywalizacji, co jeszcze bardziej wpłynie na zainteresowanie i koncentrację użytkowników. Każda aplikacja posiadać będzie możliwość personalizacji (kolor, logo firmy, grafika), dzięki czemu stanowić one będą innowacyjne narzędzie promocyjne w ramach eventu. Zakup aplikacji jest niezbędny do wdrożenia centrum wirtualnej rzeczywistości realizowanego w ramach projektu. Zakładany jest zakup następujących aplikacji (16szt.):
- symulatory jazdy na kolejce górskiej (rollercoasterze); 3 rodzaje
- symulatory skoku z górskiego klifu ( np. Red Rock Canyon w Nevadzie); 2 rodzaje
- symulator lotu ptaka 2 rodzaje
- fear room - spersonalizowana scena - 1 szt
- symulator jazdy samochodem safari
- symulator jazdy samochodem sportowym
- przejazd samochodem SF z możliwością kierowania
- Air Defence - sterowanie działkiem którym strzelamy do nadchodzących / nadlatujących przeciwników
- Spacer po zamkach i zabytkach
- batyskaf pod wodą
- lot balonem
- prosta gra przygodowa w otoczeniu natury typu znajdź odpowiednie elementy i dopasuj.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie oprogramowania

Przedmiot zamówienia

Oprogramowanie (do prezentacji biznesowych) – 2 sztuki
W skład oprogramowania wchodzić́ będzie system operacyjny do obsługi komputera oraz interaktywne aplikacje wirtualnej rzeczywistości na mobilne okularu wirtualnej rzeczywistości
Specyfikacja/parametry techniczne:
- Windows 8 lub nowszy lub oprogramowanie równoważne
- specjalistyczne oprogramowanie do prezentacji biznesowych
Systemy operacyjne są niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania komputerów stacjonarnych oraz laptopów. Interaktywne aplikacje umożliwiać będą natomiast wyświetlanie opracowanych prezentacji biznesowych. Aplikacje będą używane w połączeniu z goglami, słuchawkami oraz innymi kontrolerami wdrożonymi w ramach realizacji projektu.

Dedykowane oprogramowanie (16 szt.)

Interaktywne aplikacje wirtualnej rzeczywistości z możliwością̨ personalizacji pod klienta zamawiającego usługę eventową.
Aplikacje wirtualnej rzeczywistość działać będą w oparciu o trójwymiarowe sceny, po których użytkownik będzie mógł się swobodnie się przemieszczać i wchodzić w interakcje z otoczeniem.Każda aplikacja musi posiadać panel, za pomocą którego można wstawiać pliki z logiem w odpowiednie miejsca i w ten sposób sprzedawać́ daną aplikację na każdym evencie oddzielnie.
Oprogramowanie, wraz z zakupionymi goglami wirtualnej rzeczywistości zostaną zastosowane w celu organizacji eventów i imprez promocyjnych. Aplikacje umożliwiać będą doświadczenie prawdziwie ekstremalnych doznań, które z pewnością staną się faworytem całego eventu. Aplikacje wprowadzać będą również element rywalizacji, co jeszcze bardziej wpłynie na zainteresowanie i koncentrację użytkowników. Każda aplikacja posiadać będzie możliwość personalizacji (kolor, logo firmy, grafika), dzięki czemu stanowić one będą innowacyjne narzędzie promocyjne w ramach eventu. Zakup aplikacji jest niezbędny do wdrożenia centrum wirtualnej rzeczywistości realizowanego w ramach projektu. Zakładany jest zakup następujących aplikacji (16szt.):
- symulatory jazdy na kolejce górskiej (rollercoasterze); 3 rodzaje
- symulatory skoku z górskiego klifu ( np. Red Rock Canyon w Nevadzie); 2 rodzaje
- symulator lotu ptaka 2 rodzaje
- fear room - spersonalizowana scena - 1 szt
- symulator jazdy samochodem safari
- symulator jazdy samochodem sportowym
- przejazd samochodem SF z możliwością kierowania
- Air Defence - sterowanie działkiem którym strzelamy do nadchodzących / nadlatujących przeciwników
- Spacer po zamkach i zabytkach
- batyskaf pod wodą
- lot balonem
- prosta gra przygodowa w otoczeniu natury typu znajdź odpowiednie elementy i dopasuj.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 01.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena netto

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = [Cmin/Ci] x 70 pkt,
Gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– cena oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena oferty badanej

2. Termin realizacji

Liczba punktów w kryterium „termin realizacji” będzie przyznawana według poniższego schematu:
Pr= [Cnr/Cr] x [30]

gdzie:
Pr – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas realizacji
Cnr – najkrótszy zaoferowany w postępowaniu termin realizacji
Cr – termin realizacji w ofercie analizowanej

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WED WIL SEBASTIAN WILK

Adres

Sportowa 3/4

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

NIP

6312436466

Tytuł projektu

Utworzenie pierwszego w kraju i jedynego w Europie Mobilnego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-018C/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lune Radosław Janicki Clement Cordier S.C
Data wpłynięcia oferty : 13.10.2017 r.
Cena netto: 424 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 545