Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór uczestników na debatę konsultacyjną nt. „Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” w celu zaopiniowania propozycji rekomendacji do polityk publicznych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” Nr postępowania: 133/2017/WSP

Data publikacji: 12.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-09-2017

Numer ogłoszenia

1054901

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@pfon.org w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać: „Uczestnik debaty: Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@pfon.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W kwestiach merytorycznych: Alicja Palęcka, koordynatorka merytoryczna projektu, e-mail: alicja.palecka@pfon.org W kwestiach formalnych: Jakub Wojtkowski, e-mail: jakub.wojtkowski@pfon.org

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych jako podmiot realizujący w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej i Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, projekt pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór uczestników na tematyczną debatę konsultacyjną dotyczącą dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w części dotyczącej zmian prawnych i pozaprawnych w obszarze „Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych jako podmiot realizujący w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej i Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, projekt pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór uczestników na tematyczną debatę konsultacyjną dotyczącą dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w części dotyczącej zmian prawnych i pozaprawnych w obszarze „Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.

Przedmiot zamówienia

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych jako podmiot realizujący w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej i Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, projekt pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór uczestników na tematyczną debatę konsultacyjną dotyczącą dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w części dotyczącej zmian prawnych i pozaprawnych w obszarze „Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.

Kod CPV

98200000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Zapoznanie się z materiałami dot. przedmiotu debaty dostarczonymi przez Zamawiającego przed debatą.
2) Wypełnienie ankiety/kwestionariusza opinii i przekazanie jej Zamawiającemu do 4.10.2017 r
3) Czynny udział w tematycznej debacie konsultacyjnej 9.10.2017 r. na temat rekomendacji prawnych i pozaprawnych z zakresu „Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” w procesie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiada wykształcenie wyższe, na kierunkach z dziedzin nauk społecznych lub związanych z tematyką debaty potwierdzone dyplomem uznawanym w Polsce,
i/lub
b) posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w ramach
tematyki omawianej na debacie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składnia ofert posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w zakresie działania na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami w zakresie przedmiotu debaty;
i/lub
c) posiada doświadczenie w tworzeniu opracowań, opinii, artykułów, analiz itp. tj. w okresie 5 lat przed terminem składania ofert sporządził co najmniej 1 opracowanie, artykuł, analizę itp. w zakresie przedmiotu debaty.
2. posiadający dobrą znajomość zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków (1 i 2) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
1) ofertę wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
zawierającą dane dotyczące Wykonawcy (imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres
e-mail);
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4) życiorys zawodowy Wykonawcy ;
5) listę sporządzonych w ostatnich 5 latach do dnia złożenia oferty: dokumentów (rekomendacji, polityk, opinii, itp.) użytych do diagnozy, planowania lub rozwiązywania kwestii związanych z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub artykułów, opracowań opublikowanych w wydawnictwie (fachowym lub naukowym) i/lub w prasie ogólnopolskiej związanych z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub wystąpień na konferencji branżowej i/lub naukowej związanej z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem
i/lub
listę doświadczeń zawodowych i/lub społecznych zajmowanych pozycji w firmie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, której działalność dotyczy kwestii związanych z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub w działaniami na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych (w tym funkcje pełnione bez wynagrodzenia) lub wykonanych zleceń lub dzieł związanych z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub w działaniami na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych. – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
i/lub
skan dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. wykształcenie wykonawcy –20 pkt;
2. doświadczenie wykonawcy: opracowania –30 pkt;
3. doświadczenie wykonawcy: doświadczenie zawodowe –50 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

1. Punktacja dla kryterium „wykształcenie wykonawcy” - ocena na podstawie załączonego do oferty dyplomu (skan).

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 20. Punkty za wykształcenie (Wo) zostaną przyznane jak poniżej:
· tytuł naukowy profesora zwyczajnego – Wo = 20 pkt.
· stopień naukowy doktora habilitowanego – Wo = 15 pkt.
· stopień naukowy doktora – Wo = 10 pkt.
· tytuł zawodowy magister, inżynier – Wo - 5 pkt.
Zamawiający do przyzna punkty wyłącznie za wykształcenie na kierunkach z kategorii nauk społecznych lub związanych z tematyką debaty.
W przypadku posiadania przez Wykonawcę więcej niż jednego tytułu naukowego lub zawodowego Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za jeden, najwyżej punktowany tytuł.

2. Punktacja dla kryterium „doświadczenie wykonawcy: opracowania” – ocena na podstawie listy sporządzonych w ostatnich 5 latach do dnia złożenia oferty: dokumentów (rekomendacji, polityk, opinii, itp.) użytych do diagnozy, planowania lub rozwiązywania kwestii związanych z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub artykułów, opracowań opublikowanych w wydawnictwie (fachowym lub naukowym) i/lub w prasie ogólnopolskiej związanych z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub wystąpień na konferencji branżowej i/lub naukowej związanej z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem, przy czym jako pozycje, za które przyznawane będą punkty przyjmuje się wykonanie pojedynczego zlecenia lub dzieła. Pojedynczy utwór będzie, do oceny punktowej, liczony jako jeden niezależnie od liczby jego publikacji.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 30.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DWO = (DWOo„x”/ DWOmax) x 30
gdzie
DWO– liczba punktów za kryterium „doświadczenie wykonawcy: opracowania”
DWOo„x” – liczba wykazanych dokumentów, opracowań, wystąpień itp., w ostatnich 5 latach w badanej ofercie.
DWOmax – największa liczba wykazanych dokumentów, opracowań wystąpień itp., w okresie ostatnich 5 lat (spośród ofert podlegających ocenie).

3. Punktacja dla kryterium „doświadczenie wykonawcy: doświadczenie zawodowe” – ocena na podstawie listy doświadczeń zawodowych i/lub społecznych: zajmowanych pozycji w firmie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, której działalność dotyczy kwestii związanych z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub w działaniach na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych (w tym funkcje pełnione bez wynagrodzenia) lub wykonanych zleceń związanych z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub w działaniach na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie łączną liczbę lat ww. aktywności.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 50
Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DWD = (DWDo„x”/ DWDmax) x 50
gdzie
DWD– liczba punktów za kryterium „doświadczenie wykonawcy: doświadczenie zawodowe”
DWDo„x” – liczba lat wykazanych doświadczeń zawodowych i/lub społecznych w zakresie działania na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami w obszarze związanym z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub w działaniach na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych w badanej ofercie
DWDmax – największa liczba lat wykazanych doświadczeń zawodowych i/lub społecznych w zakresie działania na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami w obszarze związanym z budownictwem lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym lub mieszkalnictwem lub w działaniach na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych w badanych ofertach.


Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru:
S„x” = Wo + DWO+DWD
gdzie:
S„x”– suma punktów oferty
Wo – punkty za kryterium „wykształcenie”
DWO– punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy: opracowania”
DWD- punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy: doświadczenie zawodowe”
Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający dokona wyboru 30 najkorzystniejszych ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, które uzyskały ocenę większą niż 6 pkt. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z większą liczbą wykazanych dokumentów, opracowań wystąpień itp. i lat doświadczeń zawodowych i/lub społecznych w zakresie działania na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Wykluczenia

1. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby powiązane z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w konkursie zostaną także wykluczone osoby, które w okresie 1 roku od dnia ogłoszenia konkursu nie wykonały zobowiązania w postaci wypełnienia ankiety/kwestionariusz lub udziału w debacie organizowanej przez Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10

02-366 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226541928

Fax

226541928

NIP

5252271155

Tytuł projektu

Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa

Numer projektu

POWR.02.06.00-00-0006/15-00
Liczba wyświetleń: 652