Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór uczestników na debatę konsultacyjną nt. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w celu zaopiniowania propozycji rekomendacji do polityk publicznych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” Nr postępowania: 124/2017/WSP

Data publikacji: 08.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-09-2017

Numer ogłoszenia

1054300

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 18.09.2017 przesunął godzinę składania ofert z 10:00 na 23:59.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@pfon.org
w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2017 r. do godziny 23:59. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać: „Uczestnik debaty: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@pfon.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W kwestiach merytorycznych: Alicja Palęcka, koordynatorka merytoryczna projektu, e-mail: alicja.palecka@pfon.org W kwestiach formalnych: Jakub Wojtkowski, e-mail: jakub.wojtkowski@pfon.org

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych jako podmiot realizujący w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej i Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, projekt pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór uczestników na tematyczną debatę konsultacyjną dotyczącą dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w części dotyczącej zmian prawnych i pozaprawnych w obszarze „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych jako podmiot realizujący w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmikiem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej i Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, projekt pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór uczestników na tematyczną debatę konsultacyjną dotyczącą dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w części dotyczącej zmian prawnych i pozaprawnych w obszarze „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Przedmiot zamówienia

1) Zapoznanie się z materiałami dot. przedmiotu debaty dostarczonymi przez Zamawiającego przed debatą.
2) Wypełnienie ankiety/kwestionariusza opinii i przekazanie jej Zamawiającemu do 26.09.2017 r
3) Czynny udział w tematycznej debacie konsultacyjnej 28.09.2017 r. na temat rekomendacji prawnych i pozaprawnych z zakresu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w procesie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Rekomendacje z zakresu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" będą konsultowane w dwóch częściach: w ankiecie /kwestionariuszu opinii oraz na debacie. W dyskusji 28 września 2017 r. zostaną podjęte tematy m.in.: poszerzenia mecenatu państwa, stworzenia systemu wsparcia dla instytucji kultury, wprowadzenia pojęcia mniejszości kulturowej osób z niepełnosprawnościami i objęcia nią różnych kultur osób z niepełnosprawnościami.

Wykonanie zadań nastąpi osobiście – w myśl definicji personelu projektu zawartej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 września 2016 r.

Kod CPV

98200000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Zapoznanie się z materiałami dot. przedmiotu debaty dostarczonymi przez Zamawiającego przed debatą.
2) Wypełnienie ankiety/kwestionariusza opinii i przekazanie jej Zamawiającemu do 26.09.2017 r
3) Czynny udział w tematycznej debacie konsultacyjnej 28.09.2017 r. na temat rekomendacji prawnych i pozaprawnych z zakresu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w procesie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1. spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiada wykształcenie wyższe, na kierunkach z dziedzin nauk społecznych lub związanych z tematyką debaty potwierdzone dyplomem uznawanym w Polsce,
i/lub
b) posiada wiedzę w zakresie tematyki omawianej na debacie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składnia ofert posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w zakresie przedmiotu debaty;
i/lub
c) posiada doświadczenie w tworzeniu opracowań, opinii, artykułów, analiz itp. tj. w okresie 5 lat przed terminem składania ofert sporządził co najmniej 1 opracowanie, artykuł, analizę itp. w zakresie przedmiotu debaty.
2. posiadający dobrą znajomość zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków (1 i 2) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
1) ofertę wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
zawierającą dane dotyczące Wykonawcy (imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres
e-mail);
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4) życiorys zawodowy Wykonawcy ;
5) listę sporządzonych w ostatnich 5 latach do dnia złożenia oferty: dokumentów (rekomendacji, polityk, opinii, itp.) użytych do diagnozy, planowania lub rozwiązywania kwestii związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, lub artykułów, opracowań opublikowanych w wydawnictwie (fachowym lub naukowym) i/lub w prasie ogólnopolskiej związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, lub wystąpień na konferencji branżowej i/lub naukowej związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego
i/lub
listę doświadczeń zawodowych i/lub społecznych zajmowanych pozycji w firmie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, której działalność dotyczy kwestii związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (w tym funkcje pełnione bez wynagrodzenia), lub wykonanych zleceń lub dzieł związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
i/lub
skan dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. wykształcenie wykonawcy –20 pkt;
2. doświadczenie wykonawcy: opracowania –30 pkt;
3. doświadczenie wykonawcy: doświadczenie zawodowe –50 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

1. Punktacja dla kryterium „wykształcenie wykonawcy” - ocena na podstawie załączonego do oferty dyplomu (skan).

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 20. Punkty za wykształcenie (Wo) zostaną przyznane jak poniżej:
· tytuł naukowy profesora zwyczajnego – Wo = 20 pkt.
· stopień naukowy doktora habilitowanego – Wo = 15 pkt.
· stopień naukowy doktora – Wo = 10 pkt.
· tytuł zawodowy magister, inżynier – Wo - 5 pkt.
Zamawiający do przyzna punkty wyłącznie za wykształcenie na kierunkach z kategorii nauk społecznych lub związanych z tematyką debaty.
W przypadku posiadania przez Wykonawcę więcej niż jednego tytułu naukowego lub zawodowego Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za jeden, najwyżej punktowany tytuł.

2. Punktacja dla kryterium „doświadczenie wykonawcy: opracowania” – ocena na podstawie listy sporządzonych w ostatnich 5 latach do dnia złożenia oferty: dokumentów (rekomendacji, polityk, opinii, itp.) użytych do diagnozy, planowania lub rozwiązywania kwestii związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, lub artykułów, opracowań opublikowanych w wydawnictwie (fachowym lub naukowym) i/lub w prasie ogólnopolskiej związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, lub wystąpień na konferencji branżowej i/lub naukowej związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, przy czym jako pozycje, za które przyznawane będą punkty przyjmuje się wykonanie pojedynczego zlecenia lub dzieła. Pojedynczy utwór będzie, do oceny punktowej, liczony jako jeden niezależnie od liczby jego publikacji.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 30.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DWO = (DWOo„x”/ DWOmax) x 30
gdzie
DWO– liczba punktów za kryterium „doświadczenie wykonawcy: opracowania”
DWOo„x” – liczba wykazanych dokumentów, opracowań, wystąpień itp., w ostatnich 5 latach w badanej ofercie.
DWOmax – największa liczba wykazanych dokumentów, opracowań wystąpień itp., w okresie ostatnich 5 lat (spośród ofert podlegających ocenie).

3. Punktacja dla kryterium „doświadczenie wykonawcy: doświadczenie zawodowe” – ocena na podstawie listy doświadczeń zawodowych i/lub społecznych: zajmowanych pozycji w firmie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, której działalność dotyczy kwestii związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (w tym funkcje pełnione bez wynagrodzenia), lub wykonanych zleceń związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie łączną liczbę lat ww. aktywności.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 50
Punkty zostaną obliczone wg wzoru: DWD = (DWDo„x”/ DWDmax) x 50
gdzie
DWD– liczba punktów za kryterium „doświadczenie wykonawcy: doświadczenie zawodowe”
DWDo„x” – liczba lat wykazanych doświadczeń zawodowych i/lub społecznych w zakresie związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w badanej ofercie
DWDmax – największa liczba lat wykazanych doświadczeń zawodowych i/lub społecznych w zakresie związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w badanych ofertach.


Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru:
S„x” = Wo + DWO+DWD
gdzie:
S„x”– suma punktów oferty
Wo – punkty za kryterium „wykształcenie”
DWO– punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy: opracowania”
DWD- punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy: doświadczenie zawodowe”
Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach zapytania ofertowego Zamawiający dokona wyboru 30 najkorzystniejszych ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, które uzyskały ocenę większą niż 6 pkt. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z większą liczbą wykazanych dokumentów, opracowań wystąpień itp. i lat doświadczeń zawodowych i/lub społecznych w zakresie działania na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Wykluczenia

1. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby powiązane z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w konkursie zostaną także wykluczone osoby, które w okresie 1 roku od dnia ogłoszenia konkursu nie wykonały zobowiązania w postaci wypełnienia ankiety/kwestionariusz lub udziału w debacie organizowanej przez Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Adres

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10

02-366 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226541928

Fax

226541928

NIP

5252271155

Tytuł projektu

Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa

Numer projektu

POWR.02.06.00-00-0006/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Iwona Benek Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 4, 44-100 Gliwice 2017-09-14-22:34
Czesław Ślusarczyk Ul. Meander 17 m.6, 02-791 Warszawa 2017-09-14; 12:52
Wiesław Olechowski Zaraszów 62, 23-100 Bychawa 2017-09-18; 14:31
Liczba wyświetleń: 589