Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa światłowodowych diod laserowych (nr ZO/5/YS/08/2017)

Data publikacji: 30.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-09-2017

Numer ogłoszenia

1052521

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono zał. nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletna i podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: anna.zuchowska@fluence.pl lub w wersji papierowej na adres Fluence Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w terminie do 8 września 2017 roku. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. ZO/5/YS/08/2017. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.zuchowska@fluence.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Yuriy Stepanenko, e-mail: stepanenko@fluence.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 343 34 46

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych światłowodowych diod laserowych.
2. Dostawa obejmuje: opakowanie, transport i ewentualne koszty poniesionego cła
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup elementów światłowodowych, niezbędnych do realizacji programu badawczego zaplanowanego w ramach projektu pn. „Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup 17 szt. fabrycznie nowych światłowodowych diod laserowych (10 szt. diod jednomodowych, 3 szt. wielomodowych diod laserowych o mocy 50 W (typ 1) i 4 szt. wielomodowych diod laserowych o mocy 25W(typ 2)) .
Dostarczony towar nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamówienie obejmuje dostawę ww. elementów wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim.
Do momentu odbioru diod przez Zamawiającego odpowiedzialności za towar ponosi Wykonawca.
Światłowodowe diody laserowe będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać minimalne wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą specyfikacją oraz prawem krajowym i wspólnotowym.

Kod CPV

31712348-1

Nazwa kodu CPV

Diody laserowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa. Termin realizacji zamówienia podaje Wykonawca w Formularzu Ofertowym. Zastrzega się, iż termin ten nie może być jednak późniejszy niż 8 tygodni liczone od daty podpisania umowy z Wykonawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Sposób przygotowania oferty:
a. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b. oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim,
c. ceny na ofercie mają być cenami netto wyrażone w walucie: złoty polski,
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni.
5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
• za każdy dzień zwłoki w dostawie po określonym przez obie strony terminie - w wysokości 0,5% oferowanej ceny
• za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% oferowanej ceny za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% oferowanej ceny
10. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
11. Postępowania prowadzone jest w trybie i na warunkach przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych oraz portali. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
2. Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z Zamawiającym - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
3. Kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, co wskazane zostanie w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Kryterium oceny ofert
Kryterium WAGA (%)
Cena netto – 100% (max 100 pkt)
b. Sposób oceny ofert
Punkty za wyżej wymienione kryterium będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – Cena netto
P = (𝐶min/Co)𝑥[100]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cmin – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Co – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.
Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FLUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Marcina Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

512284448

NIP

5272776154

Tytuł projektu

Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dokonano wyboru wykonawcy na część A zamówienia:
Telebrook Optronics, sp. z o.o, ul. Duńska 9, 54 – 427 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 1.09.2017
Cena netto: 37250 PLN

Na część B nie wpłynęła żadna oferta.
Liczba wyświetleń: 865