Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3.2 - Wykonanie zabudowy narodowej stoiska podczas targów interCHARM, 20-22 Wrzesień 2017r. w Kijowie, Ukraina

Data publikacji: 24.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-09-2017

Numer ogłoszenia

1051702

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

Dobry Stolarz Gąska Spółka Jawna
Malinie 283A, 39-331 Chorzelów

Oferta
Dotyczy: Wykonanie zabudowy narodowej stoiska podczas targów interCHARM, 20-22 Wrzesień 2017r. w Kijowie, Ukraina

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 3.2

Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......

4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Dobry Stolarz Gąska Sp.J.
Malinie 283A, 39-331 Chorzelów
w Sekretariacie

do dnia 1 września 2017r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Gąska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
A) Wykonanie zabudowy narodowej stoiska o powierzchni 12m2
B) Montaż i demontaż stoiska
C) Przyłączenie prądu 2kW
D) Opieka konsultanta ds. technicznych na czas montażu, funkcjonowania i demontażu stoiska
w związku z udziałem firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.J. w targach interCHARM w Kijowie, Ukraina w terminie 20-22 Wrzesień 2017r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: Kijów, Ukraina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zabudowy stoiska wystawienniczego podczas targów interCHARM, 20-22 Wrzesień 2017r. w Kijowie, Ukraina, które będzie służyło do prezentacji produktów firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.J.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
A) Wykonanie zabudowy narodowej stoiska o powierzchni 12m2
B) Montaż i demontaż stoiska
C) Przyłączenie prądu 2kW
D) Opieka konsultanta ds. technicznych na czas montażu, funkcjonowania i demontażu stoiska
w związku z udziałem firmy Dobry Stolarz Gąska Sp.J. w targach interCHARM w Kijowie, Ukraina w terminie 20-22 Wrzesień 2017r.

Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do :

A) Wykonania zabudowy narodowej stoiska

Stoisko otwarte z dwóch stron (narożne), powierzchnia stoiska – 12m2
Specyfikacja:

Ściany:
Grafiki na ścianach o wymiarach (projekty zostaną dostarczone przez Dobry Stolarz Gąska Sp.J.):
- lewa boczna 1000mm x 2890mm
- zaplecze 1 ściana: 2000mm x 2890mm, druga ściana: 1000mm x 890mm
- tylna 4000mm x 2890mm

Pomieszczenie gospodarcze:
Zaplecze o wymiarach zewnętrznych 2000mm x 1000mm: 3 półki, 2 wieszaki na ubrania, zamykane na klucz, wewnątrz 2 gniazdka.

Wyposażenie stoiska:
Lada/wyspa o wymiarach 400mm x 1800-2000mm, wysokość 1000mm,
Półki:
- 2x 900mm długie na 400mm głębokie i 100mm grube,
- 2x 600mm długie na 400mm głębokie i 100mm grube,
Strefa VIP: 4 krzesła + okrągły stolik

Podłoga:
Podłoga pokryta wykładziną targową jednolitą na całej powierzchni w kolorze popielatym.

Znaki i logotypy:
Logo „Mia Calnea” podświetlane o wysokości 500-700mm i proporcjonalnej szerokości umieszczone na fryzie ściany frontowej oraz na fryzie ściany bocznej, kolor magenta, materiał dowolny
Stoisko targowe musi być oznakowane zgodnie z wytycznymi dot. Promocji projektów współfinansowanych
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl oraz wytycznymi dotyczącymi wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki zgodnie z projektem zamieszczonym na stronie internetowej www.mr.gov.pl

Oświetlenie:
Moc gniazdek zamontowanych na stoisku – 2kV.

B) Montażu i demontażu stoiska

Elementem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie montażu stoiska przed rozpoczęciem trwania imprezy targowej oraz demontażu po zakończeniu wydarzenia targowego.
Termin oddania stoiska przygotowanego do rozłożenia ekspozycji targowej 19.09.2017r., godzina 14.00.
Termin demontażu 23.09.2017r.

C) Przyłączenia prądu 2kW

D) Opieki konsultanta ds. technicznych na czas montażu, funkcjonowania i demontażu stoiska

1. Wykonawca skieruje do dyspozycji Zamawiającego Konsultanta porozumiewającego się w języku polskim i posiadającego pełną wiedzę na temat możliwości technicznych stoiska; np. miejsc poboru energii, wszelkich uzgodnień z organizatorem targów dotyczących strony technicznej i organizacyjnej.
2. Konsultant techniczny będzie do dyspozycji Zamawiającego w okresie montażu, funkcjonowania i demontażu stoiska.
Konsultant ma porozumiewać się w języku polskim i posiadać pełną wiedzę na temat możliwości technicznych stoiska; np. miejsc poboru energii, wszelkich uzgodnień z organizatorem targów dotyczących strony technicznej i organizacyjnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowy montaż stoiska oraz ewentualne następstwa zdarzeń z tym związanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie zabudowy, źródeł energii i innych elementów składowych stoiska, podczas montażu i demontażu stoiska.
Wykonawca jest obowiązany zdemontować i zdać stoisko.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy pracowników Wykonawcy.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Termin oddania stoiska przygotowanego do rozłożenia ekspozycji targowej 19.09.2017r., godzina 14.00.
Termin demontażu stosika 23.09.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Wykonawca musi posiadać zgodę na wejście na teren targów interCHARM w Kijowie, Ukraina w terminie 15-23 Września 2017r. oraz zgodę organizatora Targów na montaż i demontaż stoiska, podpięcie do prądu i wykonanie wszystkich czynności, na które składa się uruchomienie stoiska podczas targów interCHARM w Kijowie, Ukraina w terminie 20-22 Wrzesień 2017r.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”. Oferent załączy do Oferty dokument potwierdzający zgodę na wejście na teren Targów interCHARM w Kijowie, Ukraina w terminie 20-22 Wrzesień 2017r.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Dokument uprawniający do wejścia na teren tarów interCHARM w Kijowie.
d) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, (jeżeli jest konieczne).
f) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów nr A-B.

Sposób oceny:
A. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 90 pkt.
B. Zaliczka = 10 pkt.

Kryterium oceny A. Cena
Punktacja i waga Punktacja od 0 do 90 pkt., Waga 90 %
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienia oferty na zabudowę narodową stoiska o powierzchni 12m2 podczas targów interCHARM 20-22 Września, Kijów, Ukraina

Cena ofertowa brutto zawiera koszt:
A) Wykonania zabudowy narodowej stoiska o powierzchni 12m2
B) Montażu i demontażu stoiska.
C) Przyłączenia prądu 2kW
D) Opieki konsultanta ds. technicznych (w języku polskim).
E) Wszelkie opłaty związane z montażem, demontażem stoiska, podpięciem do źródeł energii; kabli i innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania stoiska.
F) Wszelkie inne opłaty konieczne do montażu, demontażu, uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania stoiska.

Oferent podający najniższą cenę uzyska największą liczbę punktów w niniejszym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 90.

K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 90
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 90 punktów

Kryterium oceny B. Zaliczka
Punktacja i waga Punktacja od 0 do 10 pkt., Waga 10 %
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny oferty.

Punkty w ramach kryterium: „zaliczka” będą przyznawane w następujący sposób:

Wykonawca w ofercie zadeklaruje, czy zaliczka będzie pobierana przed terminem targów.
Punkty w kryterium zaliczka będą przyznawane w następujący sposób:
Zaliczka pobierana przed terminem targów:
TAK – 0 pkt.
NIE – 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 10 punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B) największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, musi złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOBRY STOLARZ GĄSKA SP.J.

Adres

39-331 Malinie

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17 7743707

Fax

17 7743717

NIP

8171815865

Tytuł projektu

Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp.

Numer projektu

POIR.03.03.03-18-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 508