Strona główna
Logo unii europejskiej

Partner projektu - Diabetica sp. z o.o. Konkurs na wykonanie badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy osób zamieszkujących w powiecie nyskim, prudnickim, opolskim grodzkim, w mieście Opolu

Data publikacji: 17.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-08-2017

Numer ogłoszenia

1050217

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Partner projektu - Diabetica sp. z o.o.
Konkurs na wykonanie badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy osób zamieszkujących w powiecie nyskim, prudnickim, opolskim grodzkim, w mieście Opolu

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (zgodnie ze wzorem określonym przez zamawiającego) wyłącznie w formie pisemnej należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs – badania przesiewowe”. Ponadto koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta.
2. Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (Nysa ul. Bohaterów Warszawy 27: recepcja).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Królewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48692036566

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przyjmujący zlecenie, zwany dalej Wykonawcą, wykonywać będzie usługę medyczną z zakresu wykonania badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy. Grupą docelową osób badanych są osoby dorosłe w wieku 45-65 lat zamieszkujące powiaty: nyski, prudnicki, opolski, grodzki i miasto Opole.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Miejscowość: Województwo opolsie, powiat nyski: Część I obejmująca miejscowość: Nysa Część II obejmująca miejscowość: Paczków Część III obejmująca miejscowość: Kamiennik Część IV obejmująca miejscowość: Pakosławice Część V obejmująca miejscowość: Skoroszyce miasto Opole: Część VI obejmująca miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wykonanie badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy. Grupą docelową osób badanych są osoby dorosłe w wieku 45-65 lat zamieszkujące powiaty: nyski, prudnicki, opolski, grodzki i miasto Opole w celu wyłonienia uczestnika projektu w II etapie.

Przedmiot zamówienia

Usługa medyczna z zakresu wykonania badań przesiewowych w kierunku określenia ryzyka wystąpienia nadwagi, otyłości i cukrzycy. rupą docelową osób badanych są osoby dorosłe w wieku 45-65 lat zamieszkujące powiaty: nyski, prudnicki, opolski, grodzki i miasto Opole.

Kod CPV

85140000-2

Nazwa kodu CPV

Różne usługi w dziedzinie zdrowia

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa zawarta będzie na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Prowadzenie działalności leczniczej na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
b) pełnomocnictwo podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, jeżeli ofertę wraz
z załącznikami podpisuje i poręcza za zgodność z oryginałem osoba, która nie jest uwidoczniona w KRS lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej,
c) oświadczenie – załącznik nr 4.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesie przy realizacji zamówienia. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert następującymi kryteriami:
a) Cena – waga max. 70/100 pkt.
b) Dostępność waga max. 30/100 pkt.

Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru:
NAJNIŻSZA OFEROWANA CENA BRUTTO/ CENA BADANEJ OFERTY BRUTTOx70
Kryterium dostępność - będzie obliczane następująco:
Zamawiający określa minimalną dostępność do badań wynoszącą 3 dni w tygodniu, minimum przez 4 godz. dziennie w każdym z tych dni.
Oferta w której Wykonawca wskaże minimalną dostępność określoną przez Zamawiającego otrzyma 0 pkt.
Oferta, w której Wykonawca wskaże dostępność do badań przez min. 4 dni w tygodniu przez min. 4 godz. dziennie otrzyma 10 pkt.
Oferta, w której Wykonawca wskaże dostępność do badań przez min. 5 dni w tygodniu przez min. 4 godz. dziennie otrzyma 20 pkt.
Oferta, w której Wykonawca wskaże dostępność do badań przez min. 5 dni w tygodniu przez min. 8 godz. dziennie w tym co najmniej 4 godziny po godzinie 14.00 otrzyma 30 pkt.

Jeżeli Wykonawca wskaże mniejszą niż określona przez Zamawiającego minimalną ilość dni, w których dostępne będą badania, oferta zostanie odrzucona.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O.

Adres

Wyzwolenia 11

48-317 Korfantów

opolskie , nyski

Numer telefonu

774344005

Fax

774344004

NIP

7531567625

Tytuł projektu

Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0028/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 517