Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego

Data publikacji: 17.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2017

Numer ogłoszenia

1050088

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana 16.09.17 godz. 8.40 - zał. nr 3, pkt.1 dopisano (wraz ze wszystkimi pochodnymi)
Zmiany wprowadzone 12.09.17 godz. 12.40 - wydłuż. termin skł. ofert na 21.09.2017
SIWZ, pkt VI ppkt 3a - było "posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że każda z osób mających pełnić funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej posiada ukończone co najmniej 220 godzin szkolenia teoretycznego dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz 40 godzin szkolenia praktycznego.", jest: "posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że każda z osób mających pełnić funkcję asystenta posiada ukończone szkolenie teoretyczne i przygotowanie praktyczne dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych."; dopisano ppkt c) "c) Oferent przedstawi ofertę cenową, wraz ze wskazaniem dyspozycyjności (w dniach i godzinach) Dyspozycyjność powinna być rozumiana jako elastyczność Wykonawcy do możliwość realizacji harmonogramu działań w wymiarze maksymalnie 276 godzin miesięcznie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Weryfikacja na podstawie formularza oferty, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego";
punkt XI ppkt 1 b, zmieniono kryterium oceny z "doświadczenia" na "dyspozycyjność" - nowe brzmienie: "b) dyspozycyjność Wykonawcy
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 20 punktów
dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 10 punktów
dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 5 punktów
dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 1 punkt";
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 20. Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania osoby objętej ofertą do podpisania umowy.
Punkt XII, ppkt 1.1 było: ") którego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, również źródeł innych podmiotów, łącznie z planowanym czasem zaangażowania w niniejszy projekt, przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa powyżej, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym", jest " który na moment podpisania umowy oraz w trakcie jej wykonywania przekroczy 276 h zaangażowania zawodowego, w szczególności dotyczącego umów o pracę i/lub umów cywilno-prawnych, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym."
Załącznik nr 3: Punkt 2. było: "Oświadczam, że posiadam doświadczenie zawodowe jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i przepracowałem/przepracowałam w tym zawodzie …lat w …………… (podać miejsce zatrudnienia), jest: "Oferuję swoje usługi w wymiarze:
 dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 20 punktów
 dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 10 punktów
 dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 5 punktów
 dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 1 punkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium dyspozycyjność wynosi 20
(te same zmiany naniesiono na stronie głównej)
Zmiany wprowadzone 7.09.2017 godzina 15.10
załącznik SIWS
punkt III ppkt 5 - było: "5. Średnia liczba godzin pracy przypadająca w miesiącu na jednego zatrudnionego asystenta wynosi 83 godziny, przy czym zatrudnienie może obejmować od 1 do 184 godzin miesięcznie – w zależności od zapotrzebowania na usługę." , jest: "5. Zatrudnienie w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2018 może obejmować od 1 do 1138 godzin – w zależności od zapotrzebowania na usługę."
punkt XV ppkt 2- było: "- Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że średnia liczba godzin pracy przypadająca w miesiącu wynosi 83 godziny, przy czym zatrudnienie może obejmować od 1 do 184 godzin miesięcznie – w zależności od zapotrzebowania na usługę.", jest: "2. Zamawiający informuje, iż w umowie z Wykonawcą będą zapisy mówiące o tym, że:
- Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że zatrudnienie w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2018 może obejmować od 1 do 1138 godzin – w zależności od zapotrzebowania na usługę."
Punkt XVI, dopisano ppkt 9, który brzmi: "9. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie. "
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy
Dopisano pkt 3, który brzmi: "3. Deklaruję gotowość do świadczenia usług asystenckich w okresie
od 1.10.2017 do 30.11.2018 w wymiarze:  min. 1 – max. 140 godzin  min. 1 – max. 560 godzin min. 1 – max. 1138 godzin"
Załącznik nr 4 - wzór umowy
§2, pkt 2, było: "2) Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że średnia liczba godzin pracy przypadająca w miesiącu wynosi 83 godziny, przy czym zatrudnienie może obejmować od 1 do 184 godzin miesięcznie – w zależności od zapotrzebowania na usługę.", jest: "2) Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że zatrudnienie w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2018 może obejmować od 1 do 1138 godzin – w zależności od zapotrzebowania na usługę.";
§ 4 , pkt 2 - nowe brzmienie: "2) Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy świadczącego usługi asystenckie wynosi………… brutto (słownie….) za jedną godzinę pracy, w wymiarze zgodnym z zadeklarowanym w ofercie."
§7 pkt 2,nowe brzmienie punktu 2: "Zleceniodawca może w każdym czasie, bez podawania powodów i bez ważnych powodów, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia."

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4, powinien być zaparafowany na każdej stronie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4. Komplet załączników i dokumentów wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu bez względu na ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
5. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie
7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 21.09.2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, pok. 219 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 5/RPO/9.2/AOON/FAL w ramach projektu „Program wsparcia systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
10. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

514 549 392

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych – uczestników projektu pn „Program wsparcia systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: ząbkowicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie 16 osób - asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, które będą świadczyć usługi na rzecz osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu pn. "Program wsparcia systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego"przez okres od 1.10.2017 do 30.11.2018

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych – uczestników projektu pn. „Program wsparcia systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. Usługi asystenckie świadczone będą przez 16 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu ząbkowickiego.
3. Usługi świadczone będą na podstawie umowy cywilno-prawnej, przez okres 14 miesięcy – między 1.10.2017, a 30.11. 2018.
4. Usługi świadczone będą na terenie powiatu ząbkowickiego.
5. Zatrudnienie w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2018 może obejmować od 1 do 1138 godzin – w zależności od zapotrzebowania na usługę.
6) Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w co najmniej jednej z dziedzin:
w poruszaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych.
7) Zakres usług podstawowych:
a) pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, lekarz, urzędy, rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, na kursy, szkolenia zawodowe);
b) pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach;
c) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumaczy języka migowego, o ile urząd ich nie zapewnia, dotarcie z osobą niepełnosprawną do urzędu),
d) pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury (np. wyjście do kina czy muzeum)
e) czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.
f) pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego czy komputerowego.
g) pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem).
h) pomoc w podstawowych czynnościach związanych z higieną i pielęgnacją (mycie twarzy, rąk i głowy, czesanie, ubieranie).

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot realizacji zamówienia realizowany będzie od 01.10.2017 do 30.11.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że każda z osób mających pełnić funkcję asystenta posiada ukończone szkolenie teoretyczne i przygotowanie praktyczne dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- konieczność załączenia do oferty odpowiednich zaświadczeń, dyplomów bądź certyfikatów poświadczających ukończenie szkolenia.
b) wykonawca, który zostanie wyznaczony do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, dysponuje odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, społecznymi i personalnymi, co oznacza, że cechuje je empatia, cierpliwość, zaradność, asertywność, dyskrecja, umiejętność nawiązywania kontaktów, kreatywność, równowaga emocjonalna, odporność na stres, kultura osobista.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje przedstawione przez Wykonawcę w załączniku nr 1 - podpisany przez Oferenta załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
c) Oferent przedstawi ofertę cenową, wraz ze wskazaniem dyspozycyjności (w dniach i godzinach) Dyspozycyjność powinna być rozumiana jako elastyczność Wykonawcy do możliwość realizacji harmonogramu działań w wymiarze maksymalnie 276 godzin miesięcznie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Weryfikacja na podstawie formularza oferty, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, które posiadają właściwe kwalifikacje, co oznacza, że każda z osób mających pełnić funkcję asystenta posiada ukończone szkolenie teoretyczne i przygotowanie praktyczne dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoba pełniąca świadczenia asystenckie powinna posiadać następujące predyspozycje i cechy osobowościowe:
empatię, zrównoważenie emocjonalne, kreatywność, zaradność , cierpliwość , dyskrecja , odporność na stres, kultura osobista umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, asertywność .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

dokument zaświadczający ukończenie szkoleń dla asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w teorii i praktyce
wypełnione i podpisane załączniki nr 1, 2,3 .
Zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów (nazwa kryterium - waga %) :
a) cena oferty - 80% (maksymalnie 80 punktów)
C min
X c = ------------ x 80 pkt.
Co
gdzie:
Xc –liczba punktów
C min -najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co -cena w ofercie
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów
b) dyspozycyjność Wykonawcy
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 20 punktów
dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 10 punktów
dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 5 punktów
dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 1 punkt

Kryterium oceniane na podstawie przedłożonych dokumentów.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę:
1) który na moment podpisania umowy oraz w trakcie jej wykonywania przekroczy 276 h zaangażowania zawodowego, w szczególności dotyczącego umów o pracę i/lub umów cywilno-prawnych, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym.
2) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK),
4) który jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
5) który przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje,
6) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
7) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA RAZEM

Adres

Ludwiga van Beethovena 1-2

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

746663006

Fax

746663006

NIP

8862772667

Tytuł projektu

Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0008/16-00

Inne źródła finansowania

Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych
NIP 8862777392
Regon 891542039
nr telefonu 748480100
Fax 748480100

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA OFERENTA DATA ZŁOZENIA OFERTY PRZYZNANA PUNKTACJA CENA
Adrianna Serafin, Dzbanów 7, Bardo 19.09.2017 godz. 8.30, pkt 100, 32 zł
Teresa Bochnia, ul. Żeromskiego 20, Ząbkowice Śląskie 19.09.2017 godz. 9.00, pkt 100, 32 zł
Dorota Kuć ul. Krótka 5/4 Ząbkowice Śl. 19.09.2017 godz. 9.20, pkt 100, 32 zł
Sebastian Grabowski, Rynek 30/1, Ziębice 19.09.2017 godz. 9.40, pkt 100, 32 zł
Małgorzata Nowicka, Szklany Huta 17/2, 57-200, Ząbk. Śląskie 19.09.2017 godz. 10.00 ,pkt 100, 32 zł
Kinga Zubiak, Grodziszcze 5a/4, Ząbkowice Śląskie 19.09.2017 godz. 13.00 ,pkt 100, 32 zł
Anita Gabrysz, ul. Zwrócona 9, zĄbkowice Śl. 20.09.2017 godz. 8.45, pkt 100, 32 zł
Ewelina Szydłowska, ul. Ar. Krajowej 52a/2, Ząbkowice Śl. 20.09.2017 godz.9.30, pkt 100, 32 zł
Robert Polichoński, Ol. Różany 2, Ząbkowice Śl. 20.09.2017 godz. 10.00, pkt 100 ,32 zł
Katarzyna Hajduk, Przyłęk, ul. Główna 1, Bardo 20.09.2017 godz. 10.10, pkt 100, 32 zł
Adela Mikulska, Krzelków 90, 57-220 Ziębice 20.09.2017 godz. 11.00, pkt 100, 32 zł
Elżbieta Badecka, ul. Robotnicza 27, Ząbkowice Śl. 20.09.2017 godz. 11.20, pkt 100, 32 zł
Anna Szylak, ul. Kolejowa 78/3, Kamieniec Ząbkowicki 20.09.2017 godz. 11.45, pkt 90, 32 zł
Joanna Jezierna, Laski 55, 57-251 Laski 20.09.2017 godz. 12.05, pkt 100, 32 zł
Agnieszka Piotrowska, ul. Dolnośląska 24/3, Ząbkowice Śl. 20.09.2017 godz. 13.00, pkt 100, 32 zł
Bożena Berezowska, ul. Niska 16, Złoty Stok 20.09.2017 godz.13.50, pkt 100, 32 zł
Liczba wyświetleń: 846