Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/ONZS/2017 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OTWARCI NA ZMIANY II”

Data publikacji: 13.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2017

Numer ogłoszenia

1049651

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana, opieczętowana i następnie w formie papierowej złożona w biurze projektu (Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek, biuro czynne w dni powszednie w godzinach 9:00 - 15:00) lub przesłana pocztą na adres biura projektu (ProEco One sp. z o.o., Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek) razem ze wszystkimi wskazanymi załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „SZKOLENIE ZAWODOWE”.

Oferty należy składać do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godz. 15:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania ww. terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania/nadania u operatora pocztowego.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (zostaną przez Zamawiającego odrzucone).

Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Różalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502 310 974

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W imieniu Zamawiającego - ProEco One sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA (ECDL PROFILE BASE) - MIN. 120 GODZIN DYDAKTYCZNYCH - DLA GRUPY OD 14 DO 18 UCZESTNIKÓW PROJEKTU„OTWARCI NA ZMIANY II” (UDA-POWR.01.02.02-32-0010/16)

W projekcie zaplanowano udział ogółem 80 osób młodych w wieku 15-29 lat, niezatrudnionych, niezarejestrowanych w PUP, NEET (tj. bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie szkolących się, nie uczestniczących w aktywizacji zawodowej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do Projektu, w tym ON, zamieszkałych w 6 zachodniopomorskich powiatach (kołobrzeskim, świdwińskim, szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim i mieście Koszalin), w tym 64 biernych zawodowo, 16 bezrobotnych (w tym 10 długotrwale), przynajmniej 5 osób z niepełnosprawnością i przynajmniej 30 osób o niskich kwalifikacjach. Dla 72 uczestników zaplanowano zorganizowanie szkoleń zawodowych indywidualnie dopasowanych do uczestnika (zgodnie z IPD) oraz do aktualnych wymagań, potrzeb rynku pracy/potencjalnych pracodawców (również do stażu). Wszystkie kursy prowadzić będą do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), przy czym przynajmniej 30 osób uzyska kwalifikacje, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem-zg.z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych.
2. Wykonawca zapewnia przystosowane do rodzaju szkolenia zawodowego sale szkoleniowe. Sale szkoleniowe muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych np. podjazd, winda, a miejsce prowadzenia zajęć musi być dobrze skomunikowane z każdą częścią miasta, w którym szkolenie będzie się odbywać. Sale szkoleniowe będą musiały zostać oznaczone w sposób wskazany przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego.
4. Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne, w tym odpowiednio do rodzaju szkolenia opracowane i przygotowanie materiały szkoleniowe. Każdy Uczestnik musi otrzymać jeden komplet materiałów szkoleniowych.
5. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom, w tym zaświadczenia i/lub certyfikaty muszą zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 za pomocą:
1) znaku Unii wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej;
2) odniesienia do Europejskiego Funduszu Społecznego;
3) znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
4) odniesienia do realizowania projektu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zamawiający udostępni Wykonawcy listownik wraz z obowiązującymi znakami do oznaczania materiałów szkoleniowych.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamknięte szkolenie dla grupy uczestników z projektu liczącej od 14 do 18 osób. Ostateczna liczba osób zostanie określona indywidualnie w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
7. Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
8. Wykonawca opracowuje dokumentację wg wzorów przedłożonych mu do umowy przez Zamawiającego, w tym: sporządza sprawozdanie potwierdzające realizację programu szkolenia, sporządza dziennik zajęć, prowadzi odrębną imienną listę obecności, odbiera potwierdzenia odbioru przez Uczestników materiałów dydaktycznych i inne wskazane przez Zamawiającego w umowie dokumenty. Przedmiotowa dokumentacja w oryginale zostanie przedłożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia po zakończeniu szkolenia. Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową najpóźniej do 5 dnia następującego po miesiącu, w którym trwało szkolenie zawodowe o ilości godzin obecnych każdego uczestnika na szkoleniu zawodowym w danym miesiącu.
9. Wykonawca uwzględni dodatkowe wymagania Zamawiającego zgłaszane podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, a odnoszących się do: programu, zawartości merytorycznej bądź sposobu prowadzenia zajęć szkoleniowych.
10. Wykonawca przekazuje w formie telefonicznej i e-mail informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości.
11. Wykonawca niezwłoczne udostępnia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i/lub Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkie dokumenty związane z realizowanym Projektem oraz umożliwia wstęp do miejsc prowadzenia szkolenia.
12. Wykonawca zapewnia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 992) ochronę danych osobowych Uczestników Projektu powierzonych mu przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie w/w szkolenia zawodowego tak aby prowadziły one do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji przez Uczestnika zgodnie z załączonym dokumentem do niniejszego zapytania „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. W przypadkach, w których jest to wymagane zgodnie z załącznikiem nr 6 Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić uzyskanie kwalifikacji odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawniony podmiot.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA (ECDL PROFILE BASE) - MIN. 120 GODZIN DYDAKTYCZNYCH - DLA GRUPY OD 14 DO 18 UCZESTNIKÓW PROJEKTU„OTWARCI NA ZMIANY II” (UDA-POWR.01.02.02-32-0010/16), adresowanych indywidualnie dla Uczestników Projektu służących ich aktywizacji zawodowej i zwiększeniu zdolności do zatrudnienia. Celem szkoleń zawodowych jest doprowadzenie do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji przez Uczestnika Projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAW.PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA(ECDL PROFILE BASE)-MIN.120 GODZIN DYDAKTYCZNYCH-DLA GRUPY OD 14 DO 18 OSÓB.

Szczegółowy opis:
1.Wykonawca posiada min. 2-letnie dośw.w prowadzeniu szkoleń zaw.
2.Wykonawca zapewnia przystosowane do rodzaju szkolenia sale szkoleniowe.Sale muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych np.podjazd,winda,a miejsce prowadzenia zajęć musi być dobrze skomunikowane z każdą częścią miasta,w którym szkolenie będzie się odbywać.Sale będą musiały zostać oznaczone w sposób wskazany przez Zamawiającego.
3.Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zaw.
4.Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne, w tym odpowiednio do rodzaju szkolenia opracowane i przygotowanie materiały szkoleniowe. Każdy Uczestnik musi otrzymać jeden komplet materiałów szkoleniowych.
5.Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom, w tym zaśw.i/lub certyfikaty muszą zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z UE, w tym EFS w ramach PO WER za pomocą:
1)znaku Unii wraz ze słownym odniesieniem do UE;
2)odniesienia do EFS;
3)znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą PO WER;
4)odniesienia do realizowania projektu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zamawiający udostępni Wykonawcy listownik wraz z obowiązującymi znakami do oznaczania materiałów szkoleniowych.
6.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamknięte szkolenie dla grupy liczącej od 14 do 18 osób. Ostateczna liczba osób zostanie określona indywidualnie w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
7.Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę trenerów (osoba prowadząca musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaśw./inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zaw.lub dośw.umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne dośw.zaw.w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
8. Wykonawca opracowuje dokumentację wg wzorów przedłożonych mu do umowy przez Zamawiającego, w tym: sporządza sprawozdanie potwierdzające realizację programu szkolenia, sporządza dziennik zajęć, prowadzi odrębną imienną listę obecności, odbiera potwierdzenia odbioru przez Uczestników Projektu materiałów dydaktycznych i inne wskazane przez Zamawiającego w umowie dokumenty. Przedmiotowa dokumentacja w oryginale zostanie przedłożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia po zakończeniu szkolenia. Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową najpóźniej do 5 dnia następującego po miesiącu, w którym trwało szkolenie zawodowe o ilości godzin obecnych każdego uczestnika na szkoleniu zawodowym w danym miesiącu.
9.Wykonawca uwzględni dodatkowe wymagania Zamawiającego zgłaszane podczas zajęć dot.indywidualnych potrzeb Uczestnika, a odnoszących się do: programu, zawartości merytorycznej bądź sposobu prowadzenia zajęć szkoleniowych.
10.Wykonawca przekazuje w formie telefonicznej i e-mail informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości.
11.Wykonawca niezwłoczne udostępnia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i/lub Instytucji Pośredniczącej oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkie dokumenty związane z realizowanym Projektem oraz umożliwia wstęp do miejsc prowadzenia szkolenia.
12.Wykonawca zapewnia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ochronę danych osobowych Uczestników powierzonych mu przez Zamawiającego.
13.Wykonawca zapewnia przeprowadzenie w/w szkolenia zaw.tak aby prowadziły one do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji przez Uczestnika zg.z załączonym dokumentem do niniejszego zapytania „Podstawowe informacje dot.uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS”. W przypadkach, w których jest to wymagane zg.z załącznikiem nr 6 Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić uzyskanie kwalifikacji odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawniony podmiot.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji wskazanych wyżej szkoleń zawodowych przewidywany jest w okresie od sierpnia 2017 do października 2017 roku. Każde z ww. szkoleń zawodowych powinno zakończyć się nie później niż do końca października 2017 roku. W przypadkach uzasadnionych programem szkolenia lub potrzebami Uczestników możliwe jest wydłużenie terminu realizacji szkolenia zawodowego po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. wstępnie zaplanowanego terminu w zależności od harmonogramu realizacji projektu. Zamawiający płaci za zrealizowaną usługę. Miejscem realizacji szkolenia jest woj. zachodniopomorskie - Szczecinek

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) dysponuje:
a) wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
b) przystosowanymi do rodzaju szkolenia zawodowego salami szkoleniowymi, przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawionymi barier architektonicznych (np. podjazd, winda) dobrze skomunikowanymi z każdą częścią miasta, w którym szkolenie zawodowe będzie się odbywać;
c) sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego
d) wykwalifikowaną kadrą trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
e) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, tj. Politykę Bezpieczeństwa i (jeżeli dotyczy) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;
f) programami szkoleń zawodowych, na których ofertę składa
2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych;
3) nie znajduje się w upadłości bądź w likwidacji;
4) nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi - tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.
3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
2) program szkolenia zawodowego, na które ofertę składa;
3) proponowany program/harmonogram realizacji szkoleń zawodowych, na które ofertę składa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa rozumianego jako zlecenia przeprowadzenia szkolenia zawodowego innej instytucji szkoleniowej.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie. Ocena następuje przy wykorzystaniu metody spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) dysponuje:
a) wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
b) przystosowanymi do rodzaju szkolenia zawodowego salami szkoleniowymi, przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawionymi barier architektonicznych (np. podjazd, winda) dobrze skomunikowanymi z każdą częścią miasta, w którym szkolenie zawodowe będzie się odbywać;
c) sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego
d) wykwalifikowaną kadrą trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
e) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, tj. Politykę Bezpieczeństwa i (jeżeli dotyczy) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;
f) programami szkoleń zawodowych, na których ofertę składa
2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych;
3) nie znajduje się w upadłości bądź w likwidacji;
4) nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi - tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.
3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
2) program szkolenia zawodowego, na które ofertę składa;
3) proponowany program/harmonogram realizacji szkoleń zawodowych, na które ofertę składa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa rozumianego jako zlecenia przeprowadzenia szkolenia zawodowego innej instytucji szkoleniowej.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie. Ocena następuje przy wykorzystaniu metody spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) dysponuje:
a) wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
b) przystosowanymi do rodzaju szkolenia zawodowego salami szkoleniowymi, przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawionymi barier architektonicznych (np. podjazd, winda) dobrze skomunikowanymi z każdą częścią miasta, w którym szkolenie zawodowe będzie się odbywać;
c) sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego
d) wykwalifikowaną kadrą trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
e) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, tj. Politykę Bezpieczeństwa i (jeżeli dotyczy) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;
f) programami szkoleń zawodowych, na których ofertę składa
2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych;
3) nie znajduje się w upadłości bądź w likwidacji;
4) nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi - tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.
3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
2) program szkolenia zawodowego, na które ofertę składa;
3) proponowany program/harmonogram realizacji szkoleń zawodowych, na które ofertę składa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa rozumianego jako zlecenia przeprowadzenia szkolenia zawodowego innej instytucji szkoleniowej.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie. Ocena następuje przy wykorzystaniu metody spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) dysponuje:
a) wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy;
b) przystosowanymi do rodzaju szkolenia zawodowego salami szkoleniowymi, przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawionymi barier architektonicznych (np. podjazd, winda) dobrze skomunikowanymi z każdą częścią miasta, w którym szkolenie zawodowe będzie się odbywać;
c) sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia zawodowego
d) wykwalifikowaną kadrą trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia zawodowego lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata);
e) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, tj. Politykę Bezpieczeństwa i (jeżeli dotyczy) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;
f) programami szkoleń zawodowych, na których ofertę składa
2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych;
3) nie znajduje się w upadłości bądź w likwidacji;
4) nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi - tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia.
3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
2) program szkolenia zawodowego, na które ofertę składa;
3) proponowany program/harmonogram realizacji szkoleń zawodowych, na które ofertę składa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa rozumianego jako zlecenia przeprowadzenia szkolenia zawodowego innej instytucji szkoleniowej.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie. Ocena następuje przy wykorzystaniu metody spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Planowany termin realizacji wskazanych wyżej szkoleń zawodowych przewidywany jest w okresie od sierpnia 2017 do października 2017 roku. Każde z ww. szkoleń zawodowych powinno zakończyć się nie później niż do końca października 2017 roku. W przypadkach uzasadnionych programem szkolenia lub potrzebami Uczestników możliwe jest wydłużenie terminu realizacji szkolenia zawodowego po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. wstępnie zaplanowanego terminu w zależności od harmonogramu realizacji projektu. Zamawiający płaci za zrealizowaną usługę. Miejscem realizacji szkolenia jest woj. zachodniopomorskie - Szczecinek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Wykonawcy/Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy, w tym terminu rozpoczęcia szkoleń zawodowych i ich zakończenia,
2. zasad płatności,
3. zabezpieczenia i kar umownych,
4. ponadto Oferent akceptuje, że w umowie będą mogły się znaleźć m.in. następujące zapisy:
a) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innym instytucjom szkoleniowym.
b) W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5% wartości brutto udzielonego Wykonawcy zamówienia. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
c) Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w każdym czasie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Zamawiającym przez Instytucję Pośredniczącą bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę.
d) Rachunek/faktura za przeprowadzone przez Wykonawcę szkolenie zawodowe powinna zostać wystawiona po przeprowadzeniu szkolenia zawodowego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym szkolenie zawodowe zostało zakończone.
e) W przypadku rezygnacji ze szkolenia zawodowego lub Projektu w trakcie trwania szkolenia zawodowego przez Uczestnika, wynagrodzenie za szkolenie zawodowe zostanie zapłacone jedynie za te godziny szkolenia, w których brał on udział, a całkowita wysokość wynagrodzenia ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
f) Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia rachunku/faktury Zamawiającemu za dane szkolenie zawodowe. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym w zdaniu pierwszym pod warunkiem posiadania środków na koncie Projektu - w przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.
g) W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.
h) Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
2) program szkolenia zawodowego, na które ofertę składa;
3) proponowany program/harmonogram realizacji szkoleń zawodowych, na które ofertę składa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Kryterium wyboru jest
A. cena-60% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)
B. liczba godzin szkoleniowych przekraczająca najmniejszą liczbę godzin dydaktycznych wskazaną w złożonych ofertach na dane szkolenie zawodowe - 10%
C. posiadana akredytacja właściwego kuratora oświaty dot. oferowanego szkolenia zawodowego obejmującą wymiar godzinowy zgodny ze składaną ofertą-10%
D. doświadczenie instytucji szkoleniowej-liczba przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w okresie ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych (tj. w latach 2014, 2015, 2016 oraz 2017 do dnia złożenia formularza ofertowego)-20%

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A+B+C+D gdzie:

Ad.A Cena - 60%
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: C = (Cmin : Coferty) x 100 x 60%, gdzie C - liczba punktów przyznana danej ofercie, Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert, Coferty - cena wskazana w danej ofercie.

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą za przeprowadzenie danego szkolenia zawodowego i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto.

Ad.B liczba godzin szkoleniowych przekraczająca najmniejszą liczbę godzin dydaktycznych wskazaną w złożonych ofertach na dane szkolenie zawodowe - 10% (za każde pełne 10 godzin dydaktycznych oferowanego szkolenia, które będą przekraczać najmniejszą liczbę godzin dydaktycznych wskazaną w złożonych ofertach na dane szkolenie zawodowe przyznany będzie 1 punkt; weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu oferty i załączonego programu/harmonogramu szkolenia)

Punkty za ww.kryterium będą obliczane wg następującego wzoru: P = (Poferty : Pmax) x 100 x 10%, gdzie P - liczba punktów przyznana danej ofercie, Poferty - liczba punktów uzyskana w danej ofercie, Pmax - najwyższa liczba punktów uzyskanych w ofercie.

Ocena w ramach kryterium dokonywana jest na podstawie oświadczenia w formularzu oferty oraz załączonego programu/harmonogramu oferowanego szkolenia. Ofercie, w której wykazana będzie większa liczba godzin niż najmniejsza liczba godzin dydaktycznych wskazana w złożonych ofertach na dane szkolenie zawodowe, za każde pełne 10 godzin dydaktycznych które będą przekraczać najmniejszą liczbę godzin dydaktycznych wskazaną w złożonych ofertach na dane szkolenie zawodowe przyznany będzie 1 punkt (tj. w przypadku 10h - 1 punkt, 20h -2 punkty itd.)

Ad.C posiadana akredytacja właściwego kuratora oświaty dot. oferowanego szkolenia zawodowego obejmującą wymiar godzinowy zgodny ze składaną ofertą - 10% (na podstawie oświadczenia i załączonej kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. akredytacji - punkty będą przyznawane metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia, w sytuacji gdy spełnia ofercie przyznanych będzie 10 punktów)

Punkty za ww.kryterium będą obliczane wg następującego wzoru: P = (Poferty : Pmax) x 100 x 10%, gdzie P - liczba punktów przyznana danej ofercie, Poferty - liczba punktów uzyskana w danej ofercie, Pmax - najwyższa liczba punktów uzyskanych w ofercie.

Ocena w ramach kryterium dokonywana jest na podstawie oświadczenia w formularzu oferty oraz załączonej kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadania ww. akredytacji. Ofercie w przypadku wykazania posiadania akredytacji właściwego kuratora oświaty dot. oferowanego szkolenia zawodowego obejmującą wymiar godzinowy zgodny ze składaną ofertą, przyznanych zostanie 10 punktów, w przypadku braku akredytacji - 0 punktów

Ad.D doświadczenie instytucji szkoleniowej - liczba przeszkolonych osób z danego szkolenia zawodowego w okresie ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych (tj.w latach 2014, 2015, 2016 oraz 2017 do dnia złożenia formularza ofertowego) - 20% (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu oferty oraz innych dokumentów m.in. kopii zaświadczeń lub referencji; rejestrów wydanych zaświadczeń i innych, z ww. dokumentów musi wynikać konkretna liczba osób, które ukończyły dane szkolenie, w ramach kryterium za każde pełne 50 osób ofercie przyznany zostanie 1 punkt)

Punkty za ww.kryterium będą obliczane wg następującego wzoru: P = (Poferty : Pmax) x 100 x 20%, gdzie P - liczba punktów przyznana danej ofercie, Poferty - liczba punktów uzyskana w danej ofercie, Pmax - najwyższa liczba punktów uzyskanych w ofercie.

Ocena w ramach kryterium dokonywana jest na podstawie oświadczenia w formularzu oferty oraz załączonych innych dokumentów m.in.kopii zaświadczeń lub referencji; rejestrów wydanych zaświadczeń i innych, z ww. dokumentów musi wynikać konkretna liczba osób, które ukończyły dane szkolenie. Ofercie, w której dla danego szkolenia zawodowego w okresie ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych (tj. w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 do dnia złożenia formularza ofertowego wykazana zostanie liczba uczestników, w ramach tego kryterium za każde pełne 50 osób przyznany zostanie 1 punkt)

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za ww. kryteria, po przeliczeniu wg ww.wzorów, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Łącznie w ramach wszystkich ww.kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Szczegółowy opis zawiera załącznikiem nr 1 - zapytanie ofertowe 1/ONZS/2017

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROECO ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wały Piastowskie 24/335

80-855 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

502868656

Fax

niedotyczy

NIP

5833044484

Tytuł projektu

OTWARCI NA ZMIANY II

Numer projektu

POWR.01.02.02-32-0010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFOCOM spółka cywilna Marcin Bialic Beata Bialic, ul. Wiśniowa - hala targowa, 78-400 Szczecinek; 18.08.2017; 2.000,00 zł / osobę
Liczba wyświetleń: 574