Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach PAX WEST (Prime) 2017 w Seattle w dniach 31.08-5.09.2017

Data publikacji: 10.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2017

Numer ogłoszenia

1049190

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 17.08.2017
2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy: ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa lub drogą mailową na adres: beata.kosznik@11bitstudios.com
3. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Beata Kosznik, beata.kosznik@11bitstudios.com.

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim/angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku angielskim.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata.kosznik@11bitstudios.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Kosznik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach PAX WEST (Prime) 2017 w Seattle w dniach 31.08-5.09.2017

Specyfikacja/minimalne parametry:
Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach PAX WEST (Prime) 2017 obejmuje:
1. Indywidualny projekt zabudowy stoiska, w tym zaprojektowanie ścian z grafikami oraz banerów.
2. Budowa stoiska 20x50 stóp - zabudowa indywidualna obejmująca ladę recepcyjną, zaplecze magazynowe, przestrzeń do prezentowania gier (stanowiska do gry), miejsce do rozmów, elementy wystroju oraz umeblowanie. Dodatkowo nad stoiskiem będzie znajdować się wisząca reklama z logo firmy oraz prezentowanej gry.
3. Koszty obsługi: usługi elektryczne – wykonanie instalacji elektrycznej, montaż sprzętu audiowizualnego – w tym 20 stacji pod komputery do grania w formie kiosków dwustronnych czyli razem 10 kiosków po 2 komputery każdy, wynajem i montaż jednego telewizora lub monitora o ekranie co najmniej 100 calowym i podłączonym do niego komputerem wraz
z kontrolerami do grania, dodatkowo zapewnienie mebli do stoiska z telewizorem.
Rodzaj sprzętu będzie zależał od indywidualnego projektu zabudowy stoiska, wykonanego w ramach niniejszej usługi.

Wstępny projekt graficzny stoiska wystawowego zamieszczono w Załączniku nr 4.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku awarii elementów zabudowy stoiska, w szczególności sprzętu audiowizualnego.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organizatorem targów.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Szczegóły w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy” w ramach Poddziałania 3.3.3 Go To Brand - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach PAX WEST (Prime) 2017 w Seattle w dniach 31.08-5.09.2017

Specyfikacja/minimalne parametry:
Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach PAX WEST (Prime) 2017 obejmuje:
1. Indywidualny projekt zabudowy stoiska, w tym zaprojektowanie ścian z grafikami oraz banerów.
2. Budowa stoiska 20x50 stóp - zabudowa indywidualna obejmująca ladę recepcyjną, zaplecze magazynowe, przestrzeń do prezentowania gier (stanowiska do gry), miejsce do rozmów, elementy wystroju oraz umeblowanie. Dodatkowo nad stoiskiem będzie znajdować się wisząca reklama z logo firmy oraz prezentowanej gry.
3. Koszty obsługi: usługi elektryczne – wykonanie instalacji elektrycznej, montaż sprzętu audiowizualnego – w tym 20 stacji pod komputery do grania w formie kiosków dwustronnych czyli razem 10 kiosków po 2 komputery każdy, wynajem i montaż jednego telewizora lub monitora o ekranie co najmniej 100 calowym i podłączonym do niego komputerem wraz
z kontrolerami do grania, dodatkowo zapewnienie mebli do stoiska z telewizorem.
Rodzaj sprzętu będzie zależał od indywidualnego projektu zabudowy stoiska, wykonanego w ramach niniejszej usługi.

Wstępny projekt graficzny stoiska wystawowego zamieszczono w Załączniku nr 4.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku awarii elementów zabudowy stoiska, w szczególności sprzętu audiowizualnego.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organizatorem targów.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Szczegóły w załączniku.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: do 05.09.2017
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

11 BIT STUDIOS S.A.

Adres

Bertolta Brechta 7

03-472 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48222502910

Fax

+48222502931

NIP

1182017282

Tytuł projektu

Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0104/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CIRCLE TPR HOLDINGS LLC
4751 Vandenberg Drive
Suite A, Las Vegas, NV 89081
Data wpływu oferty: 17.08.2017
Cena: 28 322,50 USD (Cena brutto=cena netto)
Liczba wyświetleń: 1322