Strona główna
Logo unii europejskiej

2/BUK/10.1.3/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej

Data publikacji: 10.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-08-2017

Numer ogłoszenia

1049041

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Opis sposobu naliczania punktacji:
1. Cena (C) – 70%.
2. Doświadczenie trenerów (D) – 30%.

Miejsce i sposób składania ofert

7. Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 18.08.2017 r. do godz. 12:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 2/BUK/10.1.3/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie.
Zajęcia dodatkowe, a więc przedmiot niniejszego zamówienia, podzielone są na dwie części/zadania:
1. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
1.1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III
 3 grupy po max 8 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 480h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy (za 1 godzinę zajęć dydaktycznych uznaje się 45 minut)
1.2. Kółka zainteresowań z matematyki dla klas I-III
 3 grupy po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 480h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII
 5 grup po max 8 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 800h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.4. Kółka zainteresowań z matematyki dla klas IV-VIII
 5 grup po max 10 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 800h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.5. Przyroda dla klas IV-VIII
 6 grup po max 10 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy

2. Wspieranie zainteresowań i niwelowanie deficytów w zakresie kompetencji cyfrowych
2.1. Zajęcia z robotyki dla klas I-III
 6 grup po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
2.2. Zajęcia z programowania dla klas IV-VI
 6 grup po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Bukowno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zasadniczym celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji na poziomie szkoły podstawowej poprzez rozwój kompetencji w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych i indywidualne podejście do ucznia, w okresie do 30.06.2019.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla wybranych 340 uczniów szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie w ramach projektu pn. „Klucz do potęgi” realizowanego z Poddziałania 10.1.3: Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020.
Wszyscy UP zostaną objęci wsparciem w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i/lub kółek zainteresowań w zakresie rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych. Projekt zakłada szerokie wykorzystanie metody eksperymentu i realizację projektów edukacyjnych.

Zajęcia dodatkowe, a więc przedmiot niniejszego zamówienia, podzielone są na dwie części/zadania:
1. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
1.1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III
 3 grupy po max 8 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 480h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy (za 1 godzinę zajęć dydaktycznych uznaje się 45 minut)
1.2. Kółka zainteresowań z matematyki dla klas I-III
 3 grupy po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 480h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII
 5 grup po max 8 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 800h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.4. Kółka zainteresowań z matematyki dla klas IV-VIII
 5 grup po max 10 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 800h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.5. Przyroda dla klas IV-VIII
 6 grup po max 10 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy

2. Wspieranie zainteresowań i niwelowanie deficytów w zakresie kompetencji cyfrowych
2.1. Zajęcia z robotyki dla klas I-III
 6 grup po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
2.2. Zajęcia z programowania dla klas IV-VI
 6 grup po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku (okres ten może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie).
Szczegółowy harmonogram zajęć opracowany zostanie wspólnie z wybranym Wykonawcą. Zajęcia nie mogą kolidować z obowiązkami uczniów. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania terminów zajęć do potrzeb uczniów będących Uczestnikami Projektu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu zajęć.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2. Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie
iż posiadają:
– uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element załącznika nr 1 - formularza oferty;
– lub będą posiadali w momencie realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny potencjał osobowy do jego realizacji, tj. będą posiadali kadrę dydaktyczną posiadającą wykształcenie wyższe zbieżne z tematyką realizowanych zajęć, min. 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze udzielanego wsparcia w projekcie, doświadczenie w pracy ze wskazaną w zapytaniu grupą docelową, posiadanie uprawnień do pracy z uczniem. Do oferty na szkolenia należy dołączyć CV, referencje oraz oświadczenie o niekaralności. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element załącznika nr 1 - formularza oferty oraz załącznika nr 2.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.;
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
c. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
d. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego załącznika nr 4,
e. w wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV trenera/nauczyciela zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego) – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera/nauczyciela oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
f. Referencje - w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera/nauczyciela oferta powinna zawierać referencje każdego z nich.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.

Opis sposobu naliczania punktacji:
1. Cena (C) – 70%. Cena brutto w polskich złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 70,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) – 30%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 –zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z trenerów/nauczycieli (posiadających wymagane kwalifikacje i min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym) w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci bądź młodzieży. Minimalne wymagania dot. zajęć pozalekcyjnych – grupa minimum 8 osób, minimum 20 godzin zajęć.

Łączne doświadczenia w zakresie zajęć pozalekcyjnych max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 5 10
5 – 8 20
Powyżej 8 30

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + D
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444195

Fax

586206496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Klucz do potęgi

Numer projektu

RPMP.10.01.03-12-0305/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 447