Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace remontowo – budowlane, które będą obejmowały usunięcie barier architektonicznych utrudniających dojazd wózków inwalidzkich do wejścia głównego tarasu i ogrodu oraz wykonanie nowych podjazdów i alejek na terenie Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci

Data publikacji: 14.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2017

Numer ogłoszenia

1048371

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: swietlikowo@shd.org.pl w temacie wiadomości proszę napisać „OFERTA nr 6 ŚWIETLIKOWO”; bądź w formie papierowej, przesłana na adres Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy, z dopiskiem na opakowaniu „OFERTA nr 6 ŚWIETLIKOWO” do dnia 28.08.2017r. do godziny 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

swietlikowo@shd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Goły

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/447-36-84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Prace remontowo – budowlane, które będą obejmowały usunięcie barier architektonicznych utrudniających dojazd wózków inwalidzkich do wejścia głównego tarasu i ogrodu oraz wykonanie nowych podjazdów i alejek tj. wykonanie nawierzchni z obramowaniem na terenie Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci wraz z odwodnieniem,usunięciem kolidującej roślinności

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej na terenie Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci

Przedmiot zamówienia

Wykonanie nawierzchni przy Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci :
-usunięcie drzew (obwód <40 cm)kolidujących z przedmiotowym zakresem- 14 szt
-usunięcie krzewów kolidujących z przedmiotowym zakresem - 20 szt
-korytowanie na gł0,4 m z wywozem i utylizacją urobku - 190,44 m2
-wykonanie podbudowy gr 0,4 m z profilowaniem i zagęszczeniem -190,44 mb
-ułożenie kostki typu Libet Akropol płukany bianco carrara,nero na podsypce - 190,44 mb
-wykonanie wpustu ulicznego wraz z podłączeniem rurą fi 160
-zabudowa obrzeży szarych 6x20 - 102 mb

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

.

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 14 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do należytego wykonania zamówienia.
Wykonanie chodników i parkingów za kwotę min 30.000,00 zł

Potencjał techniczny

Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferent spełnia warunki dotyczące odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na terminową realizację zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny oferty i ich wagi:
Kryterium nr 1: Całkowita cena netto przedmiotu zamówienia- waga kryterium 90 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 90 pkt, wg następującego wzoru:
Punktacja w ramach kryterium 1= (Najniższa Cena całkowita netto oferty/ Cena całkowita netto oferty badanej) x 90 pkt.
Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia- waga kryterium 10 pkt.
Sposób przyznawania punktacji:
- za okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia wynoszący do 24 miesięcy włącznie- 0 pkt,
- za okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia wynoszący od miesięcy 25 do 35 włącznie- 5 pkt,
- za okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane i zamontowane urządzenia wynoszący co najmniej 36 miesięcy- 10 pkt.
Wybrana zostanie oferta, która w najwyższym stopniu spełni w/w kryteria wyboru, czyli uzyska najwyższą punktację łączną w ramach kryteriów 1 i 2. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania w ramach zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów wynosi 100 pkt.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Wykluczenia

Oferta została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

Adres

Jaroszowicka 113

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6381760276

Tytuł projektu

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Numer projektu

RPSL.09.02.01-24-059B/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe DROKAN - 1 Sp z o.o, 43-100 Tychy ul.Katowicka 198 , data wpływu 28.08.2017, cena: 26 600 brutto
Liczba wyświetleń: 715