Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/5.4 dotyczące zakupu wraz z dostawą środków trwałych takich jak: • Symulator do pielęgnacji stomii, • Fantom ze Stomią, • Manekin pielęgnacyjny – dziecko, • Zestaw fantomów do pielęgnacji tracheostomii i odsysania wydzieliny (niemowlę i dorosły), • Spirometr + turbiny jednorazowe, • Holter ciśnienia, • Zestaw Office Holter, czyli oprogramowanie, które nie jest środkiem trwałym.

Data publikacji: 05.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2017

Numer ogłoszenia

1048229

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 11.08.2017 wydłużono termin składania ofert do dnia 17.08.2017r. do godziny 12:00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 17.08.2017r. do godziny 12:00 w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2, 53-609 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup wraz z dostawą sprzętu – projekt Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. posiadania odpowiedniego potencjału organizacyjno-technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:
1) Symulatora do pielęgnacji stomii
2) Fantomu ze Stomią
3) Manekina pielęgnacyjnego – dziecko
4) Zestawu fantomów do pielęgnacji tracheostomii i odsysania wydzieliny (niemowlę i dorosły)
5) Spirometru + 100 sztuk turbin jednorazowych
6) Holtera ciśnienia
7) Zestawu Office Holter - oprogramowanie
zgodnie ze Specyfikacją wymaganych parametrów techniczno- użytkowych zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Uwaga:
Oferowany sprzęt poza wymaganymi parametrami technicznymi powinien być fabrycznie nowy.
Okres gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt medyczny powinien wynosić minimum 12 miesięcy.

Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do oferty. Dopuszcza się produkty o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy do oferty dołączyć jego opis. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego oraz fantomów na potrzeby szkoleń dla lekarzy.

Przedmiot zamówienia

Zakup wraz z dostawą:
1) Symulatora do pielęgnacji stomii
2) Fantomu ze Stomią
3) Manekina pielęgnacyjnego – dziecko
4) Zestawu fantomów do pielęgnacji tracheostomii i odsysania wydzieliny (niemowlę i dorosły)
5) Spirometru + 100 sztuk turbin jednorazowych
6) Holtera ciśnienia
7) Zestawu Office Holter - oprogramowanie
zgodnie ze Specyfikacją wymaganych parametrów techniczno- użytkowych zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV:
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
34150000-3 – symulatory (symulator i fantom)
35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych (manekiny)
33100000-1 - Urządzenia medyczne (spirometr)
33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne (spirometr)
38423000-6 Urządzenia do pomiaru ciśnienia (holter)
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (zestaw Office Holter)

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji pierwszych szkoleń, których dot. zakup sprzętu, przypada na okres wrzesień 2017. Data dostawy zakupionego sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, powinna nastąpić najpóźniej do:

Nazwa sprzętu Data dostawy, najpóźniej do:
Symulatora do pielęgnacji stomii 01.09.2017
Fantom ze Stomią 01.09.2017
Manekin pielęgnacyjny – dziecko 01.09.2017
Zestaw fantomów do pielęgnacji
tracheostomii i odsysania wydzieliny
(niemowlę i dorosły) 01.09.2017
Spirometru +
100 sztuk turbin jednorazowych 01.09.2017
Holter ciśnienia 08.09.2017
Zestawu Office Holter -
oprogramowanie 08.09.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
b) nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia tj. załącznik nr 3 oraz 4
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenia tj. załącznik nr 3

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy, na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.
To czy dane szkolenie się odbędzie, zależeć będzie od tego, czy zostanie zrekrutowana odpowiednia ilość osób do poszczególnych grup. W związku z powyższym Zamawiający może wydłużyć termin dostawy jeśli na dane szkolenie nie zostanie zrekrutowana odpowiednia ilość osób i termin szkolenia zostanie przesunięty na późniejszy termin.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. posiadania odpowiedniego potencjału organizacyjno-technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Przy ocenie i porównaniu ofert zakupu sprzętu zastosowanie będą miały następujące kryteria:
Kryteria wyboru: cena - waga 80% (maks. 80 pkt.)

Kryteria jakościowe:
2) okres gwarancji i serwisu– waga 20% (maks. 20 pkt.)

ad. 1
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C1 = [ (C min / C oferty ) x 80]
Gdzie:
C1 – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty

ad. 2
Punkty za kryterium: okres gwarancji i serwis - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów za okres gwarancji i serwisu
0pkt do 12 miesięcy włącznie
10pkt od 13 do 24 miesięcy włącznie
20pkt powyżej 24 miesięcy
G2 = Gn / Go x 20
Gdzie:
Gn – oznacza sumaryczną liczbę punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium jakościowym,
Go – oznacza maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia przez kandydatów,
G2 – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

Suma punktów, pkt 1, pkt.2 wyliczonych w oparciu o wzór matematyczny
Razem Oferent może uzyskać 100 pkt. Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Suma punktów, pkt 1 i pkt.2 wyliczonych w oparciu o wzór matematyczny:
S = C1 + G2

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Żelazna 34/310,310A

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0078/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

oferta z firmy Eres Medical Sp. z o.o. Tomaszowice, spirometr - 7749,00 zł
oferta z firmy Reynolds Medical Warszawa, holter - 8856 zł
oferta z firmy Arno-Med Sp. z o.o. Mietków, manekin pielęgnacyjny dziecko - 6580,50 zł
oferta z firmy Merikon Przysieki, symulator do pielęgnacji stomii - 3340 zł, fantom ze stomią - 6050 zł, zestaw fantomów do pielęgnacji tracheostomii i odsysania wydzieliny - 5100 zł
Liczba wyświetleń: 605