Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017/USG na świadczenie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem, dostawą posiłków dla uczestników kursu z zakresu USG.

Data publikacji: 02.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2017

Numer ogłoszenia

1047564

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego: s.sobczak@innowacyjnamedycyna.eu w formie pliku PDF lub pocztą tradycyjną lub osobiście, w terminie do dnia 10.08.2017 do godz. 15.00 na adres:
Klaster Innowacyjna Medycyna, ul. Fabryczna 10 D2, 53-609 Wrocław

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.sobczak@innowacyjnamedycyna.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Sobczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

538201075

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oferent ma obowiązek zapoznać się z pełną treścią Zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do Informacji o zamówieniu.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017/USG
na świadczenie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem, dostawą posiłków dla uczestników kursu z zakresu USG.
do projektu pn. „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG” w ramach Działania 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem oraz dostawa posiłków dla uczestników kursu z zakresu USG.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający zaprasza do składania ofert w zakresie:
1. usług Hotelowych wraz ze śniadaniem i kolacją
2. usługi dostarczania posiłków na miejsce szkolenia
na warunkach przedstawionych w Zapytaniu ofertowym

Przedmiot zamówienia

1. usługi hotelowe wraz ze śniadaniem i kolacją
2. usługi dostarczania posiłków na miejsce szkolenia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączonym Zapytaniu ofertowym

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Data ogłoszenia Zapytania: 02.08.2017
Data składania ofert: 10.08.2017
Data wyłonienia wykonawcy: 11.08.2017
Data podpisania umowy z wykonawcą: niezwłocznie po wyłonieniu
Data świadczenia pierwszej usługi 18/19.08.2017 rok

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:
A. Dla usług Hotelowych wraz ze śniadaniem i kolacją
 cena-Oferent może uzyskać max.75 pkt.
 zagwarantowanie bezpłatnych miejsc parkingowych dla grupy kursantów 15 pkt.
 Spełnienie przez Oferenta aspektów społecznych – 10 pkt
Kryteria wyboru: cena - waga 75% (maks. 75 pkt.)
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C = [ (C min / C oferty ) x 75] + ilość punktów otrzymanych za kryterium jakościowe
Gdzie:
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty
Spełnienie aspektów społecznych – kryterium jakościowe
Na podstawie par. 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu, Zamawiający będzie preferował, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi wyżywienia (55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków) zatrudniona była minimum
1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki).
Osoba powinna być zatrudniona w jednej z poniższych form:
- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 j.t. z późn. zm.) lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Oferent/ Oferenci uzyska dodatkowe 10 pkt na podstawie złożonego oświadczenia, będącego częścią Oferty.
Łącznie, jedna oferta na dane województwo może uzyskać 100 pkt.

B. Dla usługi dostarczania posiłków na miejsce szkolenia
 cena-Oferent może uzyskać max.90 pkt.
 Spełnienie przez Oferenta aspektów społecznych – 10 pkt
Kryteria wyboru: cena - waga 90% (maks. 90 pkt.)
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C = [ (C min / C oferty ) x 90] + ilość punktów otrzymanych za kryterium jakościowe
Gdzie:
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty
Spełnienie aspektów społecznych – kryterium jakościowe – opis spełnienia kryterium j.w.
Oferent/ Oferenci uzyska dodatkowe 10 pkt na podstawie złożonego oświadczenia, będącego częścią Oferty.
Łącznie, jedna oferta na dane województwo może uzyskać 100 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KLASTER INNOWACYJNA MEDYCYNA"

Adres

Żelazna 34

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795490877

NIP

8943045434

Tytuł projektu

Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG.

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0083/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla usług Hotelowych wraz ze śniadaniem i kolacją :
1. woj. śląskie - CarpeDiem Incentive - Marek Rutkowski; Legnica 59-220 Kosmiczna 9/6; 10.08.2017; cena 177,00 zł , kryterium jakościowe 1 i 2 spełnione.
2. woj. małopolskie, łódzkie, kujawsko- pomorskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie - Modern Events Małgorzata Gęca; 20-826 Lublin, Motylowa 18; 09.08.2017; cena 155,00 zł, kryterium jakościowe 1 spełnione.

Dla usługi dostarczania posiłków na miejsce szkolenia
dla wszystkich wskazanych województw tj. śląskie, małopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie - UpHotels sp. z o.o; Jelenie Góra 58-500, Długa 13/1; 10.08.2017; 28,00 zł; bez spełnienia kryterium jakościowego.
Liczba wyświetleń: 471