Strona główna
Logo unii europejskiej

1/BUK/10.1.3/2017 Dostawa sprzętu ICT dla Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie

Data publikacji: 01.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2017

Numer ogłoszenia

1047318

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b. Opisy techniczne/konkretne modele wraz ze specyfikacją proponowanych urządzeń w celu wykazania spełnienia wymagań (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć tylko jedną ofertę – na całość zapytania.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT w tym:
 Komputer przenośny dla ucznia: 15 szt.;
 Komputer przenośny dla nauczyciela: 2 szt.;
 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: 2 szt.;
 Tablica interaktywna w zestawie z projektorem, uchwytem i okablowaniem: 2 szt.
zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Bukowno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest doposażenie międzyszkolnych pracowni komputerowych jako wsparcie w ramach projektu "Klucz do potęgi".
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT w tym:
 Komputer przenośny dla ucznia: 15 szt.;
 Komputer przenośny dla nauczyciela: 2 szt.;
 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: 2 szt.;
 Tablica interaktywna w zestawie z projektorem, uchwytem i okablowaniem: 2 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ICT w tym:
 Komputer przenośny dla ucznia: 15 szt.;
 Komputer przenośny dla nauczyciela: 2 szt.;
 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: 2 szt.;
 Tablica interaktywna w zestawie z projektorem, uchwytem i okablowaniem: 2 szt.
zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.
Sprzęt będący przedmiotem zamówienia powinien posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty, dopuszczające do użytkowania urządzenia.
Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności – dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane odrębnymi przepisami.
Wykonawca przeprowadzi szkolenia wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń, dla których jest to niezbędne.
Wykonawca winien udzielić minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt – liczonej od protokolarnego odbioru, chyba że w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano inny termin gwarancji.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: do 31 sierpnia 2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.;
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
c. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
d. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego załącznika nr 4,
e. w wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.
Opis sposobu naliczania punktacji:
1. Cena (C) – 70%. Cena brutto w polskich złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 70,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.
2. Gwarancja (G) – 30%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – zostaną przyznane dodatkowe punkty za objęcie sprzętu gwarancją wykraczającą poza określony minimalny okres gwarancji (minimalny okres gwarancji określa specyfikacja stanowiąca załącznik nr 2).
Okres gwarancji (dla wszystkich sprzętów) max. pkt dla Wykonawcy
zgodny z wymaganiami z zał. 2 0
wydłużony o 12 miesięcy 10
wydłużony o 24 miesiące 20
wydłużony o 36 miesięcy 30
Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + G
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja.
Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444195

Fax

586206496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Klucz do potęgi

Numer projektu

RPMP.10.01.03-12-0305/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BSMART SP. Z O.O., Mariana Langiewicza 28/73, 70-263 Szczecin
Data wpłynięcia oferty: 09.08.2017
Cena brutto łącznie: 80 695,38 PLN
Liczba wyświetleń: 554