Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/USG na świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu 30 edycji kursu z zakresu USG

Data publikacji: 31.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2017

Numer ogłoszenia

1046981

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego: s.sobczak@innowacyjnamedycyna.eu w formie pliku PDF lub pocztą tradycyjną lub osobiście, w terminie do dnia 07.08.2017 do godz. 15.00 na adres:
Klaster Innowacyjna Medycyna, ul. Fabryczna 10 D2, 53-609 Wrocław

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.sobczak@innowacyjnamedycyna.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Sobczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

538 201 075, od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oferent ma obowiązek zapoznania się z pełnym opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w załączniku do Informacji o ogłoszeniu.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w postaci kursów USG: 10 edycji kursów na poziomie podstawowym i 20 edycji kursów na poziomie zaawansowanym, łącznie 30 kursów, zgodnie z przewidywanym harmonogramem kursów zał. nr 4.
Każda edycja kursu będzie przeprowadzana w trybie weekendowym – 2 dni (sobota, niedziela):
1. sobota -10 h, wykłady i nauka uzyskiwania prawidłowych obrazów dla 12osób;
2. niedziela 10 h -warsztaty, badania praktyczne dla 12 osób.
Zakres tematyczny kursów dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine, na poziomie podstawowym związanych z wykrywaniem: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego; na poziomie zaawansowanym: usg narządów szyi, kurs zespolony FAST-diagnostyka pourazowa, usg stawów kolanowych, diagnostyka dopplerowska naczyń dogłowowych oraz usg diagnostyki u dzieci.
Kursy będą realizowane w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego gotowe, opracowane programy szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający zaprasza Oferentów do składania ofert na świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu
30 edycji kursu z zakresu USG, do projektu pn. „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG” w ramach Działania 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonawcy 30 edycji kursów z zakresu USG- 10 edycji na poziomie podstawowym i 20 edycji na poziomie zaawansowanym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w postaci kursów USG: 10 edycji kursów na poziomie podstawowym i 20 edycji kursów na poziomie zaawansowanym, łącznie 30 kursów, zgodnie z przewidywanym harmonogramem kursów zał. nr 4.
Każda edycja kursu będzie przeprowadzana w trybie weekendowym – 2 dni (sobota, niedziela):
1. sobota -10 h, wykłady i nauka uzyskiwania prawidłowych obrazów dla 12osób;
2. niedziela 10 h -warsztaty, badania praktyczne dla 12 osób.
Zakres tematyczny kursów dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine, na poziomie podstawowym związanych z wykrywaniem: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego; na poziomie zaawansowanym: usg narządów szyi, kurs zespolony FAST-diagnostyka pourazowa, usg stawów kolanowych, diagnostyka dopplerowska naczyń dogłowowych oraz usg diagnostyki u dzieci.
Kursy będą realizowane w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego gotowe, opracowane programy szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
Czynności, do których zrealizowania zobowiązany będzie Oferent/ Oferenci w trakcie jednej edycji kursu USG:
1. 20 h wykładów i warsztatów dla 12 osób zgodnie z dostarczonym programem kursu,
2. opracowanie, przeprowadzenie i ocena 12 pre i 12 post testów,
3. opracowanie i realizacja harmonogramów czasowych oraz interpretacja materiałów oraz jego uzupełnienie o własne przypadki i doświadczenie w czasie warsztatów,
4. konsultacje mailowe w analizie wyników badań własnych (średnio 2 h/kursant),
5. przeprowadzenie egzaminu końcowego teoretycznego i praktycznego na potrzeby walidacji kwalifikacji i kompetencji uczestników szkolenia.
Zamawiający pokrywa koszty noclegów dla trenerów prowadzących szkolenie na dzień przed oraz w trakcie szkolenia (2 noclegi) oraz pełne wyżywienie (2 dni) w ramach jednego kursu. Oferent pokrywa koszty dojazdów trenerów na miejsce szkolenia.
Termin i miejsce realizacji zgodnie z przewidywanym harmonogramem kursów, załącznikiem nr 4.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie za jedną część zamówienia uznaje się przeprowadzenie 1 kursu. Oferent może złożyć minimalnie ofertę na przeprowadzenie jednego kursu, a maksymalnie na przeprowadzenie 30 kursów ze wskazaniem, na terenie którego województwa i w jakim terminie kursu, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym zał. nr 1 do Zapytania.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Data ogłoszenia 31.07.2017
Termin składania ofert 07.08.2017
Termin ogłoszenia wyników postępowania 09.08.2017
Termin podpisania umowy z wykonawcą - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania
Data realizacji pierwszego kursu 19-20.08.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:
Kryteria wyboru: cena - waga 60% (maks. 60 pkt.)
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C = [ (C min / C oferty ) x 60]
Gdzie:
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty
Kryteria jakościowe dot. osób wskazanych do wykonania zamówienia waga 40% (maks. 40 pkt.)
1. tytuł specjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej 10 p.
2. staż pracy w szpitalnej pracowni ultrasonograficznej - powyżej 5 lat 5 p.
3. doświadczenie w obrazowej diagnostyce onkologicznej 5 p.
4. doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu ultrasonografii (min. 2 kursy) 5 p.
5. doktorat w zakresie nauk medycznych 5 p.
6. doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni - min 5 lat 3 p.
7. autorstwo lub współautorstwo podręczników lub rozdziałów z zakresu ultrasonografii 3 p.
8. autorstwo lub współautorstwo prac i innych publikacji naukowych z zakresu ultrasonografii 2 p.
9. kierownictwo specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej - min 5 lekarzy 2p.
Weryfikacja spełnienia kryteriów na podstawie załączonego CV trenerów i oświadczenia Oferenta.
Łącznie, jedna oferta może uzyskać maks. 100 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KLASTER INNOWACYJNA MEDYCYNA"

Adres

Żelazna 34

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795490877

NIP

8943045434

Tytuł projektu

Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG.

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0083/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1 Małgorzata Mielnik; Kraków 07.08.2017 6 500,00zł
2 Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka Kraków 07.08.2017 6 500,00zł
3 Marcin Ładziński Bydgoszcz 07.08.2017 6 500,00zł
4 Ryszard Dzięgiel Bielsko-Biała 2017-08-04 6 400,00zł
5 Ewa Nienartowicz Wrocław 2017-08-04 8 000,00zł
6 Cezary Chudobiński Łódź 2017-08-06 6 600,00zł
7 Magdalena Salamaga Szczecin 2017-08-04 6 500,00zł
Liczba wyświetleń: 766