Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/USG na zakup wraz dostawą aparatu ultrasonograficznego oraz usługę wynajmu aparatów ultrasonograficznych

Data publikacji: 27.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-08-2017

Numer ogłoszenia

1046508

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty, powinien być dostarczony na adres mailowy Zamawiającego: s.sobczak@innowacyjnamedycyna.eu w formie pliku PDF lub pocztą tradycyjną lub osobiście, w terminie do dnia 04.08.2017 do godz. 15.00 na adres:
Klaster Innowacyjna Medycyna, ul. Fabryczna 10 D2, 53-609 Wrocław

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.sobczak@innowacyjnamedycyna.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Sobczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 538 201 075, od poniedziałku do piątku 9.00-15.00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z pełnym Zapytanie ofertowym, stanowiącym załącznik do Informacji o ogłoszeniu.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego mobilnego aparatu ultrasonograficznego
2. Świadczenie usługi wynajmu aparatów ultrasonograficznych (5 sztuk) wraz z obsługą (serwisantem) podczas przeprowadzania 30 edycji szkoleń wg harmonogramu szkoleń.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zakup wraz z dostawą aparatu ultrasonograficznego oraz wynajem aparatów ultrasonograficznych – prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” na podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

Przedmiot zamówienia

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego mobilnego aparatu ultrasonograficznego .
Pełna specyfikacja techniczna urządzenia znajduje się w załączonym Zapytaniu ofertowym.

2. Świadczenie usługi wynajmu aparatów ultrasonograficznych (5 sztuk) wraz z obsługą (serwisantem) podczas przeprowadzania 30 edycji szkoleń wg harmonogramu szkoleń stanowiącego Załącznik nr 4. Usługa obejmuje wynajęcie aparatu USG na 1 edycję szkolenia, czyli dwa dni szkolenia w trybie weekendowym (sobota-niedziela), w godzinach 8.00-20.00. Aparaty wynajmowane powinny posiadać co najmniej takie parametry techniczne lub równoważne jak aparat stanowiący przedmiot zakupu opisany w pkt 1 i nie starsze niż 2 lata. Preferowane są aparaty stacjonarne z dostawą do placówki. Oferent zapewni dostawę sprzętu na miejsce i odbiór, zgodnie z przewidywanym harmonogramem szkoleń (zał. nr 4), a także jego ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka na czas prowadzenia wynajmu w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów w przewidywanym harmonogramie szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i/lub miejsc odbywania szkoleń wskazanych harmonogramie, który stanowi załącznik nr 4. Oferent zapewni serwis wynajmowanych aparatów ultrasonograficznych bez żadnych limitów, a w przypadku awarii nastąpi wymiana sprzętu w ciągu 6 godzin od zgłoszenia. Serwisant będzie zobowiązany do przygotowania aparatów do badań i bieżącego wsparcie prowadzących szkolenie z zakresu poprawnego ustawienia obrazowania podczas zajęć praktycznych. Oferent zapewni materiały eksploatacyjne, do każdego z wynajmowanych aparatów ultrasonograficznych w postaci żelu do badań i papieru światłoczułego do drukarek.
Wymóg obsługi serwisowej:
1) Pełna obsługa serwisowa i aplikacyjna w trakcie trwania umowy bez żadnych limitów,
2) Zapewnienie 1-osobowej obsługi serwisowej na miejscu podczas każdej z edycji kursów wskazanej w załączniku nr 4 w czasie trwania szkolenia odpowiedzialnych za przygotowanie aparatów do badań, jak również bieżące wsparcie dla prowadzących szkolenie oraz dla kursantów w zakresie poprawnego ustawienia obrazowania podczas zajęć praktycznych
W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania usługi Oferent złoży weksel zabezpieczający.
Oferent zapewni wyposażenie wynajmowanego sprzętu w programy tematyczne:
e) narządy jamy brzusznej
f) pediatryczny
g) drobne narządy powierzchownie położone (tarczyca, ślinianki, zmiany w powłokach ciała).
Uwaga: Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do oferty. Dopuszcza się produkty o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy do oferty dołączyć jego opis
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie za jedną część uznaje się z zakup wraz z dostawą aparatu USG (pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia) , a za drugą część, świadczenie usługi wynajmu aparatów ultrasonograficznych (pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia). Zamówienia nie ma można dzielić na mniejsze części.

Kod CPV

33112200-0

Nazwa kodu CPV

Aparaty ultrasonograficzne

Harmonogram realizacji zamówienia

Data ogłoszenia: 27.07.2017
Data składania ofert: 04.08.2017
Data publikacji wyników postępowania: 08.08.2017
Data podpisania umowy z wybranym Oferentem/ Oferentami: 11.08.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Przy ocenie i porównaniu ofert zakupu i dostarczenia mobilnego ultrasonografu zastosowanie będą miały następujące kryteria:
Kryteria wyboru: cena - waga 60% (maks. 60 pkt.)
Kryteria jakościowe:
1) wydłużona gwarancja – waga 20% (maks. 20 pkt.)
Oferent uzyska 20 pkt za zapewnienie min. 36 miesięcy gwarancji oraz serwisu dostarczonego sprzętu.
2) Obsługa serwisanta dla zakupionego aparatu USG w miejscu i w czasie szkoleń wskazanych w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – waga 20% (maks. 20 pkt)
Oferent uzyska 20 pkt jeżeli zapewni, iż będzie świadczyć dodatkowo usługę serwisu zakupionego urządzenia
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C1 = [ (C min / C oferty ) x 60]
Gdzie:
C1 – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty
Razem Oferent może uzyskać 100 pkt przy ocenie ofert zakupu i dostarczenia mobilnego ultrasonografu. Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.
2. Przy ocenie i porównaniu ofert świadczenia usługi wynajmu 5 szt. ultrasonografów zastosowanie będą miały następujące kryteria:
Kryteria wyboru: cena - waga 60% (maks. 60 pkt.)
Kryteria jakościowe: wymiana sprzętu - waga 40% (maks. 40 pkt.)
Oferent uzyska 40 pkt., jeśli zapewni wymianę sprzętu, który uległ awarii do 6 godzin od zgłoszenia.
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C2 = [ (C min / C oferty ) x 30]
Gdzie:
C2 – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty
Suma punktów, pkt 1 i pkt.2 wyliczonych w oparciu o wzór matematyczny:
S = C1 + C2
Gdzie:
C1 – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie w pkt 1
C2 – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie w pkt 2
S – ilość punktów za cenę przyznanych w danej ofercie
Razem Oferent może uzyskać 100 pkt za świadczenia usługi wynajmu 5 szt. Ultrasonografów. Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KLASTER INNOWACYJNA MEDYCYNA"

Adres

Żelazna 34

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795490877

NIP

8943045434

Tytuł projektu

Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG.

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0083/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Medinco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Medinco Sp. z o.o.) Warszawa 02-972, ul. Sarmacka 5/31
Cena:
1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego mobilnego aparatu ultrasonograficznego 64.000,00 PLN brutto
2. Świadczenie usługi wynajmu aparatów ultrasonograficznych (5 sztuk) 61.500,00 PLN brutto
Data wpływu oferty 04.08.2017
Liczba wyświetleń: 809