Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup aparatury badawczej: Urządzenie do spawania światłowodów z wyposażeniem (nr ZO/2/YS/07/2017)

Data publikacji: 24.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2017

Numer ogłoszenia

1045843

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono załącznik nr 2 - formularz oferty oraz termin składania ofert.
Nowy termin to : 10.08.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: anna.zuchowska@fluence.pl lub w wersji papierowej na adres Fluence Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w terminie do 8 sierpnia 2017 roku. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr zamówienia tj. ZO/2/YS/07/2017 Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.zuchowska@fluence.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Yuriy Stepanenko, e-mail: stepanenko@fluence.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 22 343 34 46

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do spawania światłowodów, wyposażonego w komputer sterujący, dodatkowe urządzenie do przygotowania włókien światłowodowych, urządzenie do odtwarzania pokrycia ochronnego światłowodów z możliwością testowania wytrzymałości spawu, obcinarkę światłowodów oraz urządzenie do usuwania pokrycia ochronnego światłowodów.
2. Dostawa obejmuje: opakowanie, transport, instalację, ewentualne koszty poniesionego cła oraz szkolenie personelu w zakresie pełnego funkcjonowania
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. W ramach zawieranej z Wykonawcą umowy planowane jest zastosowanie takiego modelu płatności, w którym dostawca zawrze umowę leasingową z bankiem wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający jest na etapie negocjacji biznesowych z potencjalnymi leasingodawcami tym samym zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z Wykonawcą w przypadku nienawiązania współpracy z leasingodawcą.
5. Z uwagi na konieczność podpisania umowy leasingowej ze wskazaną przez Zamawiającego Instytucją Finansową, tj. Finansującym, Zamawiający wymaga od Oferenta minimum 60-dniowej ważności oferty, liczonej od dnia zakończenia postępowania, tj. od 8.08.2017r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do realizacji programu badawczego zaplanowanego w ramach projektu pn. „Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1.: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia do spawania światłowodów, wyposażonego w komputer sterujący, dodatkowe urządzenie do przygotowania włókien światłowodowych, urządzenie do odtwarzania pokrycia ochronnego światłowodów z możliwością testowania wytrzymałości spawu, obcinarkę światłowodów oraz urządzenie do usuwania pokrycia ochronnego światłowodów.
Dostarczony sprzęt nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamówienie obejmuje dostawę ww. urządzenia wraz z 12 miesięczną gwarancją i instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim.
Do momentu odbioru urządzenia przez Zamawiającego odpowiedzialności za sprzęt ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji oraz uruchomienia urządzenia.
Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać minimalne wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą specyfikacją oraz prawem krajowym i wspólnotowym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa. Termin realizacji zamówienia podaje Wykonawca w Formularzu Ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

Potencjał techniczny

Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest dołączyć do oferty: wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaz musi zawierać co najmniej dwie dostawy spawarek światłowodowych, każda o wartości co najmniej 15000 PLN netto. Wykaz, którego wzór stanowi załącznik nr 6, musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca w celu potwierdzenia, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia zobowiązany jest dołączyć oświadczenie zawierające informacje iż:
- nie jest on zagrożony upadłością, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem należności wobec Skarbu Państwa.
Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji oraz opatrzone pieczątką firmową. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5

Dodatkowe warunki

1. Sposób przygotowania oferty:
a. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b. oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim,
c. ceny na ofercie mają być cenami netto,
d. jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty,
e. oferta powinna zawierać minimum: nazwę i adres Wykonawcy, numer zapytania ofertowego, nazwę i numer katalogowy produktu, cenę katalogową netto, cenę jednostkową netto skalkulowaną na potrzeby zapytania ofertowego, termin dostawy, termin płatności,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni.
4. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Zamawiającego,
b. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy.
9. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
10. Zamówienie sfinansowane zostanie poprzez instytucję leasingu.
11. Postępowania prowadzone jest w trybie i na warunkach przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych oraz portali. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
2. Oświadczenie o braku powiązań składającego ofertę z Zamawiającym - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania;
5. Wykaz wykonanych dostaw, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania;
6. Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. Kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert
Kryterium WAGA (%)
Cena netto – 100% (max 100 pkt)
b. Sposób oceny ofert
Punkty za wyżej wymienione kryterium będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – Cena netto
P = (𝐶min/Co)𝑥[100]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cmin – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Co – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.
Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający informuje, iż celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartości podane w innej walucie niż PLN zostaną przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FLUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Marcina Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

512284448

NIP

5272776154

Tytuł projektu

Niezawodne lasery femtosekundowe dla mikroobróbki przemysłowej, nauki i medycyny

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0590/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Teleoptics
ul. Sokratesa 5/57
01-909 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 08.08.2017
Cena netto: 96070 EUR ( 410 122,83 PLN wg kursu NBP Tabela nr 151/A/NBP/2017 z dnia 2017-08-07
1 EUR= 4,2469 PLN)
Liczba wyświetleń: 438