Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na organizację zabudowy stoiska wystawowego na targach Gamescom 2017

Data publikacji: 18.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2017

Numer ogłoszenia

1044840

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku angielskim.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 25.07.2017 r.
2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy: ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa lub drogą mailową na adres: beata.kosznik@11bitstudios.com
3. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Porycki, adres e-mail: marcin.porycki@11bitstudios.com
5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata.kosznik@11bitstudios.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Porycki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach Gamescom 2017.

Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach Gamescom 2017 w dniach 23-26.08.2017 r. obejmuje (minimalne parametry):
1. Indywidualny projekt zabudowy stoiska, w tym zaprojektowanie ścian z grafikami oraz stanowisk do grania.
2. Budowa stoiska o wymiarach 6x6 metrów - zabudowa indywidualna obejmująca ścianki, stanowiska do gry (kioski, w liczbie 6, każdy po 2 stoiska do grania z przeciwległych stron), miejsce do rozmów i wypoczynku, elementy wystroju oraz umeblowanie.
3. Koszty obsługi: wykonanie instalacji elektrycznej, wynajem sprzętu audiowizualnego - w tym 8 stacji pod komputery do grania (dla samodzielnych kiosków po 2 komputery z każdej strony) oraz montaż 4 gotowych zestawów komputerowych dostarczonych przez organizatora na kolejnych 2 kioskach, przy czym rodzaj sprzętu będzie zależał od indywidualnego projektu zabudowy stoiska, wykonanego w ramach niniejszej usługi.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku awarii elementów zabudowy stoiska, w szczególności sprzętu audiowizualnego.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organizatorem targów.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Szczegóły w załączniku

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy” w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach Gamescom 2017.

Organizacja zabudowy stoiska wystawowego na targach Gamescom 2017 w dniach 23-26.08.2017 r. obejmuje (minimalne parametry):
1. Indywidualny projekt zabudowy stoiska, w tym zaprojektowanie ścian z grafikami oraz stanowisk do grania.
2. Budowa stoiska o wymiarach 6x6 metrów - zabudowa indywidualna obejmująca ścianki, stanowiska do gry (kioski, w liczbie 6, każdy po 2 stoiska do grania z przeciwległych stron), miejsce do rozmów i wypoczynku, elementy wystroju oraz umeblowanie.
3. Koszty obsługi: wykonanie instalacji elektrycznej, wynajem sprzętu audiowizualnego - w tym 8 stacji pod komputery do grania (dla samodzielnych kiosków po 2 komputery z każdej strony) oraz montaż 4 gotowych zestawów komputerowych dostarczonych przez organizatora na kolejnych 2 kioskach, przy czym rodzaj sprzętu będzie zależał od indywidualnego projektu zabudowy stoiska, wykonanego w ramach niniejszej usługi.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku awarii elementów zabudowy stoiska, w szczególności sprzętu audiowizualnego.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organizatorem targów.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Szczegóły w załączniku.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: do 26.08.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku angielskim.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wykluczenia

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Brak oświadczenia na załączonym wzorze spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

11 BIT STUDIOS S.A.

Adres

Bertolta Brechta 7

03-472 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48222502910

Fax

+48222502931

NIP

1182017282

Tytuł projektu

Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0104/16-00
Liczba wyświetleń: 1415