Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe nr 05/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym: 1) Prasa krawędziowa (sztuk: 1), 2) Nożyce gilotynowe (sztuk: 1).

Data publikacji: 18.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2017

Numer ogłoszenia

1044635

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską pod adres: CYNKOMET Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7 (Sekretariat), 16-020 Czarna Białostocka. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce wskazane jak wyżej.
2. Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2017 r. o godz.11.00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:
CYNKOMET Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7
16-020 Czarna Białostocka
oraz posiadać oznaczenie:
„Zapytanie Ofertowe nr 04/2017 z dnia 17.07.2017 – OFERTA; odczytać dnia 21.08.2017. o godz. 12.00.”
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert) ponosi Oferent.
8. Oferty należy składać w Siedzibie zamawiającego (Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych ogłoszenia: Mirosław Wasiluk, e-mail: mwasiluk@cynkomet.pl; Osoba do kontaktu w sprawach formalnych ogłoszenia: Joanna Puchnarewicz, e-mail: jpuchnarewicz@cynkomet.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Wasiluk tel.: 607-114-060, Joanna Puchnarewicz tel.: 797-993-049

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
Zadanie I: Prasa krawędziowa (sztuk: 1),
Zadanie II: Nożyce gilotynowe (sztuk: 1).
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.” nr Umowy POIR.02.01.00- 00-0085/15, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Czarna Białostocka 16-020, Fabryczna 7

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ogłoszenie w celu wybrania Dostawcy nowych środków trwałych wraz z montażem. Zamówienie planowane jest w ramach Projektu Nr: POIR.02.01.00- 00-0085/15 pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.”., współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
Zadanie I: Prasa krawędziowa (sztuk: 1),
Zadanie II: Nożyce gilotynowe (sztuk: 1).

ZADANIE I
Prasa krawędziowa (sztuk: 1)
Kod CPV i nazwa: CPV 42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
Opis szczegółowy:
• prasa hydrauliczna, sterowana CNC,
• nacisk – 4000 kN,
• całkowita długość gięcia – minimum 6050 mm,
• standardowy skok – minimum 250 mm,
• prześwit – około 500 mm,
• odległość między kolumnami – minimum 5100 mm,
• szczelina wewnętrzna – około 400 mm,
• sterowanie CNC z wyświetlaczem LCD i dotykową technologią,
• wejście USB, możliwość połączenia z komputerem PC,
• obliczanie rozwinięć blachy,
• w dostawie z maszyną komplet narzędzi uniwersalnych (stemple dzielone – 2 szt. oraz matryca – 1 szt.),
• automatyczny system ochrony narzędzi,
• zasilanie: napięcie – 400 V, częstotliwość – 50 Hz,

ZADANIE II
Nożyce gilotynowe (sztuk: 1)
Kod CPV i nazwa: CPV 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
Opis szczegółowy:
• maksymalna długość cięcia – nie mniej niż 6050 mm,
• maksymalna grubość cięcia blachy Rm = 420 N/mm² - 16 mm,
• maksymalna grubość cięcia blachy Rm = 700 N/mm² - 10 mm,
• regulacja szczeliny i kąta cięcia,
• hydrauliczne dociski do mocowania blachy przy cięciu,
• zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe,
• noże segmentowe (min. 2 sztuki), o wysokiej odporności na udar i czterech krawędziach tnących,
• noże górne zaostrzone pod kątem , minimalizujące efekt „śmigła” przy cięciu wąskich pasów blachy,
• stół roboczy z osłoną noży,
• zderzak tylny o zakresie regulacji do około 1000 mm,
• wysokość stołu – minimum 900 mm,
• sterowanie CNC,
• przenośny panel sterowania z wyłącznikiem bezpieczeństwa i przyciskiem nożnym,
• port USB do przenoszenia danych,
• zasilanie: napięcie - 400 V, częstotliwość - 50 Hz,
• olej hydrauliczny w cenie maszyny.

Dodatkowe warunki:
1. Oferowane w zadaniach I i II środki trwałe muszą spełniać wszelkie wymagania polskich norm, przepisów UDT, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i być oznaczone znakiem CE.
2. System ochrony strefy pracy musi odpowiadać aktualnie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom w zakresie bhp.
3. Wymagana dokumentacja (obowiązującym językiem jest język polski):
• dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca instrukcję obsługi, eksploatacji, konserwacji i napraw,
• karty gwarancyjne,
• deklaracje zgodności,
• atesty i certyfikaty CE,
4. Oferta musi obejmować dostawę oraz montaż urządzeń przeznaczonych do hali CBR (w Czarnej Białostockiej, ul. Fabryczna 7); rozładunek maszyn w miejscu zainstalowania w Czarnej Białostockiej; rozruch technologiczny (zakończony podpisaniem protokołu odbioru) wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego i nadzorującego pracę urządzeń.
5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Dostawcę działalności.
6. Dostawca w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy dostarczy zamawiającemu dokumentację techniczną związaną z wykonaniem fundamentowania urządzeń, a w przeciągu kolejnych 7 dni elementy stalowe (kotwy, szablony, itp.) niezbędne do zamocowania w wykonywanych fundamentach.
7. Po stronie zamawiającego:
• wykonanie fundamentów pod maszyny,
• zapewnienie drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia prac,
• doprowadzenie zasilania.

Dodatkowe warunki - Załącznik nr 4 - pkt. IX. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i montażu Zadania I oraz Zadania II: od dnia 31.03.2018r. do 31.05.2018r. (szczegółowy harmonogram po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dostawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
2. Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5. Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania Ofertowego oraz przedstawioną ofertę
2. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego,
3. Wprowadzanie zmian do Umowy z Dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) z konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Rozwoju nr POIR.02.01.00-00-0085/15
c) zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
d) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie).
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
1. CENA NETTO
Waga kryterium: 77%.
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Pmin
An = ----------------- x 100pkt.
Pn

gdzie:
An - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1
Pmin – cena netto najniższej oferty
Pn – cena netto oferty rozpatrywanej wskazana przez oferenta
n – numer oferty

Cena netto oferty to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.
W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.
Cena netto ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

2. OKRES GWARANCJI
Waga kryterium: 9%.

Gn
Bn = ----------------- x 100pkt.
Gmax

gdzie:
Bn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 2
Gn – ilość miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej
Gmax – ilość miesięcy gwarancji z oferty z najdłuższą gwarancją
n – numer oferty

Uwaga: minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy.
Okres gwarancji jest liczony od daty przekazania urządzenia Zamawiającemu Protokołem odbioru.

3. CZAS REAKCJI W PRZYPADKU AWARII - Czas stawienia się serwisu w miejscu montażu maszyny tj. Czarna Białostocka, ul. Fabryczna 7 (w godzinach)
Waga kryterium: 8%.

Amin
Cn = ----------------- x 100pkt.
An

gdzie:
Cn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 3
Amin – liczba godzin z oferty z najkrótszą reakcją serwisu
An – czas reakcji serwisu oferty rozpatrywanej w godzinach
n – numer oferty

Uwaga: max. czas stawienia się serwisu w miejscu montażu maszyny tj. Czarna Białostocka, ul. Fabryczna 7 - 48 godzin.

4. KRYTERIUM PROŚRODOWISKOWE – energochłonność
Waga kryterium: 3%

Emin
Dn = ----------------- x 100pkt.
En

gdzie:
Dn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 4
Emin – łączna moc w kW odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w urządzeniu z oferty z najniższą łączną mocą odbiorników
En – łączna moc w kW odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w urządzeniu oferty rozpatrywanej
n – numer oferty

Łączna moc w kW odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w urządzeniu powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Dostawca, którego oferowany produkt charakteryzować się będzie najniższą łączną mocą odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w urządzeniu, mierzoną w kW uzyska maksymalną liczbę punktów.

5. ASPEKT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Waga kryterium: 3%.

Dostawca zatrudnia na dzień sporządzenia oferty minimum 1 osobę niepełnosprawną, która będzie brała udział w sposób bezpośredni lub pośredni w przygotowaniu urządzenia zgodnego z ofertą:
TAK / NIE*

*właściwe skreślić

En = 1 (jeśli TAK) x 100 pkt
En = 0 (jeśli NIE)

gdzie:
En - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 5
n – numer oferty

Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

Wo = An x 77%+ Bn x 9% + Cn x 8% + Dn x 3% + En x 3%

gdzie:
Wo - wskaźnik oceny oferty
n – numer oferty

Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 pkt. skala oceny oferty.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Oferentów lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje większa liczba punktów przyznanych w kryterium nr 4 - KRYTERIUM PROŚRODOWISKOWE – energochłonność, dotyczącym oddziaływania na środowisko i klimat.
O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Dostawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y), Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, na własnej stronie internetowej: www.cynkomet.pl/Zapytania ofertowe/Zapytanie ofertowe nr 05/2017, stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, prześle informacje mailowo oraz pocztą.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CYNKOMET SP. Z O.O.

Adres

Fabryczna 7

16-020 Czarna Białostocka

podlaskie , białostocki

NIP

9661673746

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o. o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0085/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Zadanie I - Prasa krawędziowa (sztuk: 1)
EUROMETAL Sp. z o.o., 80-297 Banino, Miszewko 41
Data wpłynięcia Oferty: 21.07.2017 r.
Cena netto: 436.881,13PLN*
*Cena netto z oferty: 101.925,00EUR x 4,2863 (średni kurs NBP w dniu sporządzenia Protokołu wyboru Wykonawcy Zamówienia - Tabela nr 183/A/NBP/2017 z dnia 2017-09-21)
2. Zadanie II - Nożyce gilotynowe (sztuk: 1).
Metal Technics Polska s.c., 02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 43 D/1,
Data wpłynięcia Oferty: 18.08.2017 r.
Cena netto: 379.000,00PLN
Liczba wyświetleń: 724