Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/5.4 dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 120 osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

Data publikacji: 14.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2017

Numer ogłoszenia

1044377

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 26.07.17r. do godziny 15:00:00 w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybór hotelu – projekt „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego sprzętu,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,
5. przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Iwona Wójcik tel. 795 490 877

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

795490877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Założono przeprowadzenie 2 edycji szkoleń na Śląsku, każda edycja po 3 szkolenia dla grup 20 -osobowych. Przewidziano 2 dni szkoleniowe po 6 godzin dziennie na każdą grupę, w weekendy (sobota-niedziela).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 120 osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00.

Przedmiot zamówienia

Założono przeprowadzenie 2 edycji szkoleń na Śląsku, każda edycja po 3 szkolenia dla grup 20 -osobowych. Przewidziano 2 dni szkoleniowe po 6 godzin dziennie na każdą grupę, w weekendy (sobota-niedziela).

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram postępowania: dnia 14.07.17r. - zaproszenie do składania ofert. Dnia 26.07.2017r. godzina 15:00:00 – data zakończenia składania ofert – liczy się data wpływu do siedziby Pracodawców Zdrowia, ul. Fabryczna 10/D2, 53-609 Wrocław lub na adres mailowy (i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl). Dnia 28.07.2017r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną infrastrukturę do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać poniższe minimalne wymagania:
a) Posiadają obiekt 3* lub standard 3*
Udokumentowaniem kryterium będzie przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.
b) Obiekt znajduje się na terenie województwa śląskiego.
c) Obiekt posiada sale przystosowane do przeprowadzenia szkolenia i dysponuje odpowiednim sprzętem (wielkość sali pozwalająca na ustawienie stołów dla minimum 20 uczestników; sala wyposażona w stoły, krzesła (fotele), projektor, ekran projekcyjny, tablica typu Flip chart, stały bezprzewodowy dostęp do Internetu. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o posiadanym sprzęcie na formularzu załącznika nr 2 – Wykaz posiadanego sprzętu.
d) Wykonawca zapewnia uczestnikom stały dostęp do Internetu zarówno w salach dydaktycznych, jak i w zajmowanych przez uczestników pokojach. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o posiadanym dostępie do Internetu na formularzu załącznika nr 2 – Wykaz posiadanego sprzętu.
2. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający preferuje, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi wyżywienia (55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) zatrudniona była minimum 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki).
a) osoba powinna być zatrudniona w jednej z poniższych form:
- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 j.t. z późn. zm.) lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
b) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych,
c) w przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu klauzul społecznych na formularzu załącznika nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z załącznikiem

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załącznikiem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z załącznikiem

Dodatkowe warunki

zgodnie z załącznikiem

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego oraz zmiany (zmniejszenia) ilości maksymalnego wykorzystania dostawy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego sprzętu,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,
5. przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty to: cena, standard hotel, spełnianie klauzul społecznych.
Cena 0 - 75 pkt,
-Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj: C = Cmin / Coof x 75 pkt. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 75 pkt.
-Standard Hotelu ****gwiazdki i więcej -0-5 pkt.
-Spełnienie dodatkowego kryterium-klauzul społecznych 0-20 pkt.
a) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy obsłudze wyżywienia 1 osoby – 0 pkt
b) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy obsłudze wyżywienia 2 osób – 10 pkt
c) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy obsłudze wyżywienia 3 i więcej osób – 20 pkt
Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 0-20 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 4 do formularza ofertowego zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki.
Osoba powinna być zatrudniona w jednej z poniższych form:
- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 j.t. z późn. zm.) lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ceny brutto za lunch, kolację, przerwę kawową oraz nocleg podlegają weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie mogą przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu oraz w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikatorze” obowiązującym dla konkursu 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, programu Wiedza Edukacja Rozwój (dokument dostępny pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21242/Zalacznik_12_Wykaz_typowych_kosztow_zakupu_towarow_i_uslug.pdf). W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRACODAWCY ZDROWIA

Adres

Żelazna 34/310,310A

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713498063

Fax

713498063

NIP

8971698378

Tytuł projektu

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0078/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pod Jedlami sp. z o.o. Wisła Beskidzka 17; 25.07.2017r.; 295 zł/osobę
Liczba wyświetleń: 405