Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE – INŻYNIER TESTER – UMOWA - CYWILNOPRAWNA

Data publikacji: 14.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-07-2017

Numer ogłoszenia

1044285

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiście lub przesłana mailowo (biuro@apptoyou.com.pl) na adres wskazany niniejszego ogłoszenia w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta w zapytaniu – INŻYNIER TESTER”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@apptoyou.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Polka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

799 934 777

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisko Inżynier Tester w formie umowy cywilno-prawnej (zlecenia) w ramach projektu, współfinansowanego z Działania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac w projekcie:
- PRZEPROWADZANIE TESTÓW ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI WYTYCZNYMI;
- PROWADZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ;
- RAPORTOWANIE Z PRZEBIEGU TESTÓW STARSZEMU INŻYNIEROWI;
- SZKOLENIE MŁODSZYCH INŻYNIERÓW-TESTERÓW;
- ZABIEGANIE O WYSOKĄ JAKOŚĆ PRZEPROWADZANIA TESTÓW.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokument "Zapytanie ofertowe".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zatrudnienie 1 osoby na stanowisko Inżynier Tester.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 1 osoby na stanowisko Inżynier Tester w formie umowy cywilno-prawnej (zlecenia) w ramach projektu, współfinansowanego z Działania 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac w projekcie:
- PRZEPROWADZANIE TESTÓW ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI WYTYCZNYMI;
- PROWADZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ;
- RAPORTOWANIE Z PRZEBIEGU TESTÓW STARSZEMU INŻYNIEROWI;
- SZKOLENIE MŁODSZYCH INŻYNIERÓW-TESTERÓW;
- ZABIEGANIE O WYSOKĄ JAKOŚĆ PRZEPROWADZANIA TESTÓW.

Okres realizacji zamówienia:
Zadanie 1: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 4 miesiące pracy, w okresie 01-08-2017 do 30-11-2017
Zadanie 2: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 4 miesiące pracy, w okresie 01-12-2017 do 31-03-2018,
Zadanie 3: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 4 miesiące pracy, w okresie 01-04-2018 do 31-07-2018,
Zadanie 4: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 4 miesiące pracy, w okresie 01-08-2018 do 31-10-2018,
Zadanie 5: 1/1 etatu (160 roboczogodzin) miesięcznie – 1 miesiąc pracy, w okresie 01-11-2018 do 30-11-2018

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia:
Zadanie 1: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 4 miesiące pracy, w okresie 01-08-2017 do 30-11-2017
Zadanie 2: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 4 miesiące pracy, w okresie 01-12-2017 do 31-03-2018,
Zadanie 3: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 4 miesiące pracy, w okresie 01-04-2018 do 31-07-2018,
Zadanie 4: ½ etatu (80 roboczogodzin) miesięcznie – 4 miesiące pracy, w okresie 01-08-2018 do 31-10-2018,
Zadanie 5: 1/1 etatu (160 roboczogodzin) miesięcznie – 1 miesiąc pracy, w okresie 01-11-2018 do 30-11-2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie Wykonawca, który posiada:
a) doświadczenie w prowadzeniu testów,
b) posiada wieloletnie doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz posiada znajomość procedur, narzędzi i metod testowych, posiada umiejętność definiowania przypadków testowych w oparciu o dokumentację analityczną,
c) posiada umiejętność opracowywania dokumentacji testowej,
d) posiada umiejętność pracy w zespole,
e) posiada umiejętność analitycznego myślenia,
f) posiada umiejętność organizacji pracy innym,
g) brała udział jako tester w przynajmniej dwóch projektach,
h) posiada wykształcenie wyższe techniczne lub w zakresie nauk chemicznych.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

Dodatkowe warunki

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym, jak również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Warunki dokonywania istotnych zmian umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany harmonogramu i terminów poszczególnych etapów, wydłużenia i zmniejszenia w zależności od realizacji projektu, jak również zmiany zakresu rzeczowego poszczególnych Etapów. Powyższe nie będzie miało wpływu na liczbę roboczogodzin Wykonawcy w ramach projektu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zaprzestania wykonywania prac w przypadku, gdy ich kontynuacja jest niecelowa, wstępne wyniki prac są niezgodne z założeniami Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy,
3. CV

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert są:
I) CENA (100%)
• waga kryterium: 100%,
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 100,00 pkt.;
• punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 ×100%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.

Kryteria oceny ofert posłużą do stworzenia rankingu Wykonawców. Maksymalnie 5 najlepiej ocenionych Wykonawców zostanie zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne z Zamawiającym, w trakcie których weryfikowane będą wiedza i doświadczenie poszczególnych kandydatów.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym, jak również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.

Wykluczenia

1. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści oferty. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny (w celu uzyskania rabatu cenowego) z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia w danej części zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.37));pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

APPTOYOU SP. Z O. O.

Adres

Henryka Sienkiewicza 59

90-009 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

501644031

Fax

42 6630361

NIP

7252067094

Tytuł projektu

HYDROZAGADKA - PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I EKSPERYMENTALNYCH PRAC ROZWOJOWYCH W CELU OPRACOWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW HYDROFOBIZUJĄCYCH, SUPERHYDROFOBIZUJĄCYCH I OLEOFOBIZUJĄCYCH POWIERZCHNIE RÓŻNEGO TYPU

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0036/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny ofert wyłoniona została oferta Pana Mariusza Sicińskiego, będąca najkorzystniejszą ofertą z uwagi na określone w zapytaniu kryterium.
Liczba wyświetleń: 606