Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/USG na świadczenie usług wynajmu gabinetów w placówkach służby zdrowia do przeprowadzenia kursu z zakresu USG. do projektu pn. „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG”

Data publikacji: 11.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-07-2017

Numer ogłoszenia

1043591

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami, zwane dalej kompletną dokumentacją oferty. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres mailowy: biuro@robieusg.pl lub w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście, w terminie do dnia 21.07.2017 r. do godz. 15.00, na adres: Piotr Polański Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Nad Potokiem 4 , 58-300 Mieroszów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/2017/USG”. Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@robieusg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Polański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603848690

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Założono przeprowadzenie 22. edycji kursów z zakresu USG na terenie całej Polski, dla grup 12-osobowych, w tym 9 kursów podstawowych oraz 13 kursów zaawansowanych. Przewidziano 2 dni szkoleniowe po 10 godzin dziennie na każdą grupę, w weekendy (sobota-niedziela).
Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie równocześnie 6 gabinetów zabiegowych oraz sali wykładowej w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do przeprowadzenia części teoretycznej i praktycznej na potrzeby realizacji kursu z zakresu USG w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat: Miejscowość: Na obszarze całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw: Małopolskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Kujawsko-Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług wynajmu gabinetów w placówkach służby zdrowia do przeprowadzenia kursu z zakresu USG w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG” w ramach Działania 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych ” o numerze POWR.05.04.00-00-0083/16.

Przedmiot zamówienia

zgodnie z załącznikiem

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80561000-4 – Usługi szkoleniowe w dziedzinie zdrowia

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram postępowania:
dnia 11.07.2017 r. - zaproszenie do składania ofert;
dnia 2.107.2017 r. godz. 15.00 - zakończenie składania ofert - liczy się data wpływu;
dnia 24.07.2017 r. - ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

Terminy planowanych szkoleń:
Lp. Termin Województwo
1. 26.-27.08.2017 Łódzkie
2. 09.-10.09.2017 Zachodnio-pomorskie
3. 16.-17.09.2017 Śląskie
4. 21.-22.10.2017 Małopolskie
5. 25.-26.11.2017 Łódzkie
6. 09.-10.12.2017 Kujawsko-pomorskie
7. 13.-14.01.2018 Śląskie
8. 03.-04.02.2018 Małopolskie
9. 24.-25.02.2018 Łódzkie
10. 17.-18.03.2018 Zachodnio-pomorskie
11. 24.-25.03.2018 Śląskie
12. 21.-22.04.2018 Małopolska
13. 19.-20.05.2018 Łódzkie
14. 09.-10.06.2018 Śląskie
15. 30.-01.07.2018 Małopolskie
16. 25.-26.08.2018 Kujawsko - pomorskie
17. 01-02.09.2018 Łódzkie
18. 15.-16.09.2018 Zachodnio - pomorskie
19. 22.-23.09.2018 Śląskie
20. 06.-07.10.2018 Kujawsko-pomorskie
21. 13.-14.10.2018 Małopolskie
22. 27.-28.10.2018 Kujawsko -pomorskie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem organizacyjno–technicznym i ich sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z załącznikiem

Potencjał techniczny

zgodnie z załącznikiem

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załącznikiem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z załącznikiem

Dodatkowe warunki

zgodnie z załącznikiem

Warunki zmiany umowy

zgodnie z załącznikiem

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy, stanowiące integralną część z Zapytaniem ofertowym, czyli:
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:
 Cena - Oferent może uzyskać max. 70 pkt.,
 zapewnienie do realizacji zadania co najmniej dwóch asystentów, którzy mają co najmniej ½ roczne doświadczenie w zakresie badań aparatem USG – KRYTERIUM DOSTĘPU,
 KRYTERIUM PREMIUJĄCE - jeden Asystent posiada ½ roczne doświadczenie, drugi roczne – 15 pkt., w przypadku dwóch Asystentów posiadających roczne doświadczenie w zakresie badań aparatem USG -30 pkt.,

Kryteria wyboru: cena - waga 70% (maks. 70 pkt.)
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C = [ (C min / C oferty ) x 70] + ilość punktów otrzymanych za kryterium jakościowe
Gdzie:
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty

Wykluczenia

zgodnie z załącznikiem

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KLASTER INNOWACYJNA MEDYCYNA"

Adres

Żelazna 34

53-428 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

795490877

NIP

8943045434

Tytuł projektu

Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG.

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0083/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Województwo kujawsko - pomorskie: Zespół Diagnostyczno-Leczniczy BONUS-PLUS Sp. z o. o, 89-400 Sępólno-Krajeńskie; data wpłynięcie oferty 17.07.2017, cena 5000zł brutto
2. Województwo zachodnio-pomorskie: NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Spółka Jawna, 71-450 Szczecin ,ul. Chopina 22, data wpłynięcia oferty 17.07.2017, cena 5000 zł brutto
3. Województwo śląskie : NZOZ Lekarz Rodzinny Sp. z o. o 34-300 Żywiec ul. KS. Pr. St. Słonki 24, data wpłynięcia oferty 14.07.2017, cena 5000zł brutto
4. Województwo małopolskie: Centrum Medyczne Med-all Krystyna Jan Targosz 31-619 Kraków ul. Budziszyńska 1, data wpłynięcia oferty 20.07.2017, cena 5000zł brutto
5. Województwo łódzkie: Beter-med Jóźwiak Sp. J 99-420 Łyszkowice ul.Wolności 68, data wpłynięcia oferty 19.07.2017 cena 5000zł brutto.
Liczba wyświetleń: 521