Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów na potrzeby realizacji badań przemysłowych

Data publikacji: 11.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2017

Numer ogłoszenia

1043510

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biotectum@alchem.com.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Gen. St. Maczka 9, 43-
300 Bielsko-Biała w terminie podanym w pkt. 1, część VII zapytania ofertowego
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do
Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biotectum@alchem.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Solich

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48696474396

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów na potrzeby realizacji badań przemysłowych zgodnie z zał. nr 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest Dostawa materiałów na potrzeby realizacji badań przemysłowych

Przedmiot zamówienia

zgodnie z zał nr 1

Kod CPV

31710000-6

Nazwa kodu CPV

Sprzęt elektroniczny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 28
dni kalendarzowych od dnia zamówienia; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę
będzie brany maks. czas dostawy;
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 45 dni kalendarzowych
c. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym*.
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony arkusz zgodności ze
specyfikacją - wzór arkusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy ofert lub
niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli
taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od
zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Umowa może być zmieniona w
drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania
ofertowego. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę
trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zał nr 1 i zał nr 2

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
 złożenie oferty w terminie;
 przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
 zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części
II.
2. Kryterium oceny ofert:
 Cena 100 pkt.
3. Sposób dokonywania oceny
Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt.
a) cena (100 pkt)
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający
powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do
ponownego przedstawienia ofert.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli: -Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; -Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym; -Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 19.07.2017r. -Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.

Adres

Polna 21

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

600 420 609

NIP

5272355435

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1121/15-01

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BIN-TECH Tomasz Piętowski
ul. Stawowa 5 lok. 7
41-103 Siemianowice Śląskie
data wpłynięcia 19.07.2017
cena: 17 550,00
Liczba wyświetleń: 636