Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017: MULTIDOT - zakup aparatury laboratoryjnej oraz licencji na oprogramowanie

Data publikacji: 06.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2017

Numer ogłoszenia

1042690

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 12/07/2017 r. zamieszczono pytania od potencjalnego oferenta wraz z odpowiedziami zamawiającego.
Zmianie uległą treść Zapytania ofertowego (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).
Termin składania ofert został wydłużony do dnia 20/07/2017 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Przygotowanie i dostarczenie oferty
1.1 Kompletna oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: tomasz.jasinski@heidelberg.com lub w siedzibie Zamawiającego (ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa) w terminie do dnia 20.07.2017 roku.
1.2 W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą należy zamieścić adnotację MultiDot Zapytanie ofertowe nr 01/2017.
1.3 Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
1.4 Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
1.5 Koszt przygotowania i złożenia Oferty spoczywa na Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.jasinski@heidelberg.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Jasiński, Marek Chmielewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 412 109, 728 438 840

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy Projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot - nowatorskiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej dla procesów drukowania", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali światowej technologii rasteryzacji obrazu dla procesów drukowania - MultiDot, skierowanej do przedsiębiorstw poligraficznych realizujących produkcję w technologii druku offsetowego, której wdrożenie oznaczać będzie optymalizację technologicznych procesów produkcyjnych i znaczące ograniczenie kosztów, oferując jednocześnie niedostępną aktualnie w tej formie na rynku światowym skuteczną metodę znakowania, identyfikacji i weryfikacji autentyczności produktów.

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury laboratoryjnej do badania struktur rastrowych MultiDot, tj. spektrofotometru, mikroskopu cyfrowego, miarki elektronicznej, wagi analitycznej, mobilnych stacji roboczych, jednostki obliczeniowej z pamięcią masową oraz licencji na oprogramowanie.

Badania obejmować będą modelowanie i analizy badawcze struktur rastrowych oraz modelowanie i analizy badawcze dla algorytmów kodujących i dekodujących informacje ukryte w strukturze rastra MultiDot. Do przeprowadzenia prac B+R dla technologii MultiDot niezbędna jest aparatura laboratoryjna i oprogramowanie wyszczególnione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wymieniona aparatura laboratoryjna wymaga dostarczenia i uruchomienia w laboratorium badawczym zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (02-226) przy ulicy Popularnej 82.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie dostawcy aparatury laboratoryjnej do badania struktur rastrowych MultiDot, tj. spektrofotometru, mikroskopu cyfrowego, miarki elektronicznej, wagi analitycznej, mobilnych stacji roboczych, jednostki obliczeniowej z pamięcią masową oraz licencji na oprogramowanie.
Badania obejmować będą modelowanie i analizy badawcze struktur rastrowych oraz modelowanie i analizy badawcze dla algorytmów kodujących i dekodujących informacje ukryte w strukturze rastra MultiDot. Do przeprowadzenia prac B+R dla technologii MultiDot niezbędna jest aparatura laboratoryjna i oprogramowanie wyszczególnione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy aparatury laboratoryjnej do badania struktur rastrowych MultiDot, tj. spektrofotometru, mikroskopu cyfrowego, miarki elektronicznej, wagi analitycznej, mobilnych stacji roboczych, jednostki obliczeniowej z pamięcią masową oraz licencji na oprogramowanie, spełniających minimalne wymagania określone w pkt. III.2.6 Zapytania ofertowego.
Wskazana aparatura oraz oprogramowanie wykorzystywane będą do prowadzenia prac B+R w ramach Projektu obejmujących modelowanie i analizy badawcze struktur rastrowych oraz modelowanie i analizy badawcze dla algorytmów kodujących i dekodujących informacje ukryte w strukturze rastra MultiDot.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213100-6 - Komputery przenośne
48822000-6 - Serwery komputerowe
48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa. Termin realizacji zamówienia wskazuje Wykonawca w Formularzu Ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać potencjał techniczny do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Dodatkowe warunki

Gwarancja na urządzenia wynosi minimum 12 miesięcy.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
Do momentu odbioru urządzeń przez Zamawiającego odpowiedzialność za sprzęt ponosi Wykonawca.
W przypadku urządzeń laboratoryjnych Wykonawca zobowiązany jest do kompletnej instalacji oraz uruchomienia urządzeń w siedzibie Zamawiającego. W przypadku sprzętu komputerowego objętego niniejszym postępowaniem Zamawiający dokona uruchomienia i konfiguracji we własnym zakresie.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największa liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na świadczenie usług/dostawę urządzeń. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania usługi zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie zrealizowaną dostawę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie później niż w okresie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Kopia pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY

1 Kryterium WAGA (%)
Wybór najkorzystniejszej oferty całościowej bądź najkorzystniejszy ofert częściowych nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena netto 60% maksymalnie 60 pkt
2. Okres gwarancji 20% maksymalnie 20 pkt
3. Termin dostawy 20% maksymalnie 20 pkt

2 Kryteria dodatkowe
W przypadku w którym urządzenie wymienione w specyfikacji pod numerem 2.6.2 spełnia kryteria zdefiniowane dla urządzenia o numerze 2.6.3 urządzenie pod nazwą "Mikroskop cyfrowy" otrzyma dodatkowe punkty.
W przypadku, w którym urządzenia wymienione w specyfikacji pod numerami 2.6.5, 2.6.6 oraz 2.6.7 objęte zostaną rozszerzonym wsparciem serwisowym gwarantującym usunięcie zgłoszonej usterki w dniu zgłoszenia lub w dniu następującym po dniu zgłoszenia, oferty na urządzenia pod nazwą "Mobilna stacja robocza" oraz "Jednostka obliczeniowa z pamięcią masową", otrzymają dodatkowe punkty.

3 Sposób oceny ofert
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:

3.1 Kryterium Cena netto
Liczba punktów w kryterium "Cena netto" będzie obliczana według przedstawionego poniżej wzoru:
P=Cn/Cob x 60
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowana w postępowaniu cena netto
Cob - cena netto zaoferowana w badanej ofercie

3.2 Kryterium Okres gwarancji
Liczba punktów w kryterium "Okres gwarancji" będzie obliczana według przedstawionego poniżej wzoru:
P=Og/Ogn x 20
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Ogn - najdłuższy zaoferowany okres gwaranacji w miesiącach
Og - okres gwarancji w miesiącach zaoferowany w badanej ofercie

3.3 Kryterium Termin dostawy
Liczba punktów w kryterium "Termin dostawy" będzie obliczana według przedstawionego poniżej wzoru:
P=Cnd/Cd x 20
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas dostawy
Cnd - najkrótszy zaoferowany czas dostawy
Cd - czas dostawy zaoferowany w badanej ofercie

3.4 Kryteria dodatkowe
Dla urządzenia pod numerem 2.6.2 spełnienie kryterium dodatkowego skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów -
10 pkt
Dla urządzeń pod numerami 2.6.5, 2.6.6 oraz 2.6.7 spełnienie kryterium dodatkowego skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów - 10 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 z zastrzeżeniem, iż wyspecyfikowane produkty spełniające kryteria dodatkowego mogą otrzymać 10 punktów bonusowych. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta całościowa bądź te oferty częściowe która/e otrzyma/ją największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HEIDELBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Popularna 82

02-226 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

602 412 109

NIP

5240102346

Tytuł projektu

Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot - nowatorskiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej dla procesów drukowania

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0065/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

27.07.2017 r. - Zamawiający Heidelberg Polska Sp. z o.o. informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 01/2017 na zakup aparatury laboratoryjnej oraz licencji na oprogramowanie oraz niezbędnej weryfikacji nadesłanych ofert z uwagi na fakt, iż jeden z wyłonionych Wykonawców nie dotrzymał warunków postępowania, za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez wyszczególnionych poniżej Wykonawców:

2.6.1 Spektrofotometr - X-Rite Europe GmbH Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf, Szwajcaria (19.07.2017) - 16 960,53
2.6.2 Mikroskop cyfrowy - ITA sp. z o.o. Sp.k. ul. Poznańska 104 Skórzewo, 60-185 Poznań (19.07.2017) - 35 000,00
2.6.3 Miarka elektroniczna - brak ofert
2.6.4 Waga analityczna - Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski ul. Bracka 28, 26-600 Radom (7.07.2017) - 3 050,00
2.6.5 i 2.6.6 Mobilne stacje robocze - Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków (19.07.2017) – 35 345,00
2.6.7 Jednostka obliczeniowa z pamięcią masową - MS Development Marcin Świć ul. Cybernetyki 9 , 02-677 Warsaw (20.07.2017) - 10 569,11
2.6.8 Oprogramowanie graficzne - Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków (19.07.2017) – 6 667,00

Oferty Wykonawców spełniają kryteria określone w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskały największą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
Liczba wyświetleń: 993