Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość"

Data publikacji: 06.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2017

Numer ogłoszenia

1042686

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu Kancelaria Parafialna ul. Kościuszki 1 A, 22-400 Zamość.

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 20 lipca 2017 r. do godz. 10:00 na adres wskazany w pkt 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Sposób przygotowania ofert.
1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji przetargowej oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną/ymi zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy). Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
a) opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
b ) zaadresowana na adres:
Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu ul. Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość oznakowana:

OFERTA - „Prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu „Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość”. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert."

7.Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a) Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt IV dokumentacji zapytania ofertowego
b) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2).
c) Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
d) Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
e) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).
f ) Tabela elementów scalonych
g) Harmonogram zgodnie z IX pkt 3.
8. Zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w dokumentacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

O. Andrzej Zalewski, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Zamościu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość ".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Roboty budowlane – budowa, remont i renowacja budynku kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu
b) Roboty budowlane – wykonanie instalacji z wykorzystaniem OZE
c) Roboty budowlane instalacyjne elektryczne i teletechniczne
d) Prace konserwatorskie – konserwacja detalu architektonicznego kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu
e) Wyposażenie kościoła wraz z dostawą organów.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja przedmiotu zamówienia, jakim są prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość ".

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość ".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Roboty budowlane – budowa, remont i renowacja budynku kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu
b) Roboty budowlane – wykonanie instalacji z wykorzystaniem OZE
c) Roboty budowlane instalacyjne elektryczne i teletechniczne
d) Prace konserwatorskie – konserwacja detalu architektonicznego kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu
e) Wyposażenie kościoła wraz z dostawą organów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt techniczny, program prac konserwatorskich, przedmiary robót oraz specyfikacja dostaw stanowiące załącznik nr 7, 8, 9 i 10 do niniejszych warunków zamówienia.
4. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość” realizowanego w ramach: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 15 listopada 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1. Cena – 50%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
(Najniższa cena / Cena badanej oferty) x 100 pkt x waga kryterium

2. Gwarancja – 20%
W powyższym kryterium oferty oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców
W kryterium „długość okresu gwarancji” zostanie zastosowany następujący sposób oceniania:
- minimalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy
- maksymalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 60 miesięcy gwarancji. Oferta z propozycją gwarancji poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona. Oferowane okresy gwarancji muszą być w cyklach 12-miesięcznych, tj. 36, 48 i 60 miesięcy. Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób:
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 36 miesięcy oferta otrzyma – 0 pkt,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 48 miesięcy oferta otrzyma – 10 pkt,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 60 miesięcy oferta otrzyma – 20 pkt.

Ocena punktowa oferty:
(Liczba punktów przyznanych badanej ofercie / Najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert) x 100 pkt x waga kryterium

3. Wartość techniczna (Harmonogram i ryzyka) – 30 %
W kryterium wartość techniczna (harmonogram i ryzyka) ocenie będzie podlegał harmonogram realizacji, wraz z opisem dotyczącym sposobu realizacji harmonogramu oraz opisu ryzyk, z uwzględnieniem problemów i zagrożeń związanych z jego realizacją, sposobem ich rozwiązywania i zapobiegania. Wykonawca określi ryzyka związane z realizacją zamówienia mogące mieć wpływ na terminy i jakość wykonania zamówienia oraz opisze proponowane działania w celu uniknięcia ryzyka oraz zmniejszenie jego wpływu na realizację zamówienia bazując na doświadczeniu Wykonawcy z wcześniejszych realizacji.

Przy ocenie jakości harmonogramu i ryzyk oraz sposobu jego realizacji pod uwagę będą brane:
- Kompletność i szczegółowość.
- Spójność rozplanowania poszczególnych części składowych zamówienia w czasie.
- Zastosowane środki i procedury celem dotrzymania harmonogramu oraz bezpieczeństwa i jakości robót.
- Opis ryzyk oraz proponowane działania do podjęcia w celu uniknięcie ryzyka oraz zmniejszenie jego wpływu na realizację zamówienia bazujące na doświadczeniu Wykonawcy.

W ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w skali od 0 do 30 w następujący sposób:

a) oferta, w której wykonawca zawarł kompletny wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia, gdzie ryzyko związane z realizacją zadania, wykazane w problemach i zagrożeniach, oszacowane zostanie z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu w sposób wyczerpujący metody ich rozwiązania lub zapobieżenia im, otrzyma 30 punktów.

b) oferta, w której wykonawca zawarł ogólny wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia, nie odnoszący się ściśle do konkretnego zamówienia, gdzie ryzyko związane z realizacją zamówienia, wykazane w problemach i zagrożeniach, oszacowane zostanie przy częściowym uwzględnieniu specyfiki zamówienia, zawierający sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia im, otrzyma 15 punktów,

c) oferta, w której wykonawca w sposób powierzchowny, niekompletny zweryfikuje problemy i zagrożenia, a ich rozwiązanie oprze w dużej mierze na ogólnych schematach, nie odnoszących do specyfiki zamówienia oraz zawrze sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia im otrzyma 5 punktów

d) oferta, w której wykonawca nie dołączył zawierającego informacje odnoszące się do kryterium „wartość techniczna” nie otrzyma punktów.

Ocena punktowe tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
(Liczba punktów przyznanych badanej ofercie / Najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert) x 100 pkt x waga kryterium

Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ZWIASTOWANIA NMP OO. FRANCISZKANÓW W ZAMOŚCIU

Adres

Stanisława Staszica 1

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

846270944

Fax

846270944

NIP

9222350751

Tytuł projektu

Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce - Zamość

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1030/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Parafia Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów w Zamościu informuje, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji Projektu: "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość", że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu: "Rewitalizacja Największego XVII wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce-Zamość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wybrana została oferta konsorcjum firm:

1) Lubren Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Niecała 3/6,20-080 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355401 jako Lidera Konsorcjum oraz

2) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BUDMAT” Spółki Jawnej Tadeusz Rozmus, Józef Małysz z siedzibą w Zamościu, ul. Namysłowskiego 2,22-400 Zamość, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064400.

W postępowaniu nie złożono innych ofert. Po dokonaniu oceny ważnej oferty Komisja stwierdziła, iż oferta otrzymała 50 punktów. Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia wynosi 22.664.771,01 złotych (dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 1/100) brutto.
Liczba wyświetleń: 2701