Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup krów do podtrzymania powierzchni wypasu na terenie Puszczy Solskiej

Data publikacji: 04.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2017

Numer ogłoszenia

1042430

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: „Zakup krów do podtrzymania powierzchni wypasu na terenie Puszczy Solskiej”, w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, bądź
- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł „Zakup krów do podtrzymania powierzchni wypasu na terenie Puszczy Solskiej”.
2. Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być opisana tytułem postępowania.
3. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
4. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
6. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą 5 zacielonych jałówek rasy polska holsztyńsko-fryzyjska lub simentalska w typie mlecznym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, dotyczących jednej lub większej liczby krów (do 5 szt.). Szczegółowe wymagania opisane są w dokumentach dołączonych do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: wieś Osuchy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup bydła daje bezcenną możliwość utrzymania oraz zwiększenia areału wypasanych łąk na terenie realizacji projektu. Bez wsparcia wypasu i w konsekwencji w wyniku porzucenia go, bezpowrotnie utracimy najcenniejsze fragmenty łąk z optymalną strukturą darni, na których żerują orliki krzykliwe, gadożery i bociany czarne. Tereny te szybko ulegną sukcesji, a ich odtworzenie będzie kosztować znacznie większy nakład pracy. Jednocześnie dojdzie do zmniejszenia się bazy pokarmowej co spowoduje dalszy spadek liczebności orłów, obserwowany w Lasach Janowskich, gdzie taki wypas zarzucono.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą 5 zacielonych jałówek rasy polska holsztyńsko-fryzyjska lub simentalska w typie mlecznym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, dotyczących jednej lub większej liczby krów (do 5 szt.).
2. Wymagania, jakie musi spełniać każda jałówka:
a) jałówki hodowlane o min. 75.0 % udziale genów rasy HF lub Simentaler o udokumentowanym pochodzeniu (w wieku 15-26 miesięcy). Pochodzące ze stad objętych oceną użytkowości mlecznej prowadzoną przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wykonawca, który zaoferuje jałówki o wyższym niż minimalnym wymaganym udziale genów rasy HF lub Simentaler, otrzyma dodatkowe punkty, w kryterium oceny ofert, opisanym w pkt 6 Zapytania ofertowego załaczonego do niniejszego ogłoszenia.
b) pełna dokumentacja hodowlana, świadectwo pochodzenia, karta jałówki krowy itp.,
c) pochodzenie z gospodarstw obligatoryjnie wolnych od: brucelozy, gruźlicy, białaczki, IBR/IPV (otręt) oraz BVD/MD (wirusowa biegunka – badanie na obecność przeciwciał i obecność antygenu) – co najmniej zaświadczenie o szczepieniu,
d) zaopatrzone w świadectwo zdrowia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i UE,
e) zacielenie potwierdzone aktualnym zaświadczeniem od weterynarza,
f) zwierzęta prawidłowo rozwinięte odpowiednio do wieku,
g) zwierzęta o czystym i prawidłowo zbudowanym i położonym wymieniu oraz prawidłowo zbudowanych kończynach,
h) zwierzęta mają wykazywać się typowymi i prawidłowymi cechami zewnętrznymi dla danego, oferowanego gatunku, tj. rasy polska holsztyńsko-fryzyjska lub simentalska w typie mlecznym.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport i rozładunek jałówek do miejsca ich wypasu tj. łąki we wsi Osuchy, zgodnie z wymaganiami opisanymi we wzorze umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Uprawnienie Zamawiającego do oceny oferowanych jałówek:
1) Zamawiający zastrzega, iż będzie uprawniony, po ocenieniu oferty, jako najkorzystniejszej, poprzedzić ostateczny wybór bezpośrednią oceną oferowanej jałówki, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w terminie do 10 dni od przekazania informacji o ocenieniu oferty jako najkorzystniejszej.
2) Przedstawiciele Zamawiającego będą oceniać zwierzę w szczególności pod kątem cech opisanych w pkt 2 lit f-h. Z oceny zostanie sporządzony protokół.
3) W przypadku zastrzeżeń, co do spełniania wymagań przez oferowana jałówkę, Zamawiający opisze je w protokole, który zostanie przekazany Wykonawcy.
4) W przypadku zastrzeżeń, co do oferowanej jałówki, wybór oferty, jako najkorzystniejszej będzie unieważniony i Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą kolejną ofertę, która uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny.
5) Zamawiający będzie uprawniony przeprowadzić ocenę kolejnej jałówki wg zasad opisanych wyżej.

Kod CPV

03322000-2

Nazwa kodu CPV

Zwierzęta gospodarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko jałówki, będące przedmiotem zamówienia, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca dostarczy zwierzęta do wskazanego gospodarstwa we wsi Osuchy, gmina Łukowa, powiat biłgorajski, województwo lubelskie. Dokładana lokalizacja gospodarstwa zostanie wskazana przez Zamawiającego w momencie transportu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.
7. Uprawnienie Zamawiającego do oceny oferowanych jałówek:
1) Zamawiający zastrzega, iż będzie uprawniony, po ocenieniu oferty, jako najkorzystniejszej, poprzedzić ostateczny wybór bezpośrednią oceną oferowanej jałówki, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w terminie do 10 dni od przekazania informacji o ocenieniu oferty jako najkorzystniejszej.
2) Przedstawiciele Zamawiającego będą oceniać zwierzę w szczególności pod kątem cech opisanych w pkt 2 lit f-h. Z oceny zostanie sporządzony protokół.
3) W przypadku zastrzeżeń, co do spełniania wymagań przez oferowana jałówkę, Zamawiający opisze je w protokole, który zostanie przekazany Wykonawcy.
4) W przypadku zastrzeżeń, co do oferowanej jałówki, wybór oferty, jako najkorzystniejszej będzie unieważniony i Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą kolejną ofertę, która uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny.
5) Zamawiający będzie uprawniony przeprowadzić ocenę kolejnej jałówki wg zasad opisanych wyżej.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy jałówki z uwagi na dobro zwierzęcia, w szczególności w przypadku zaawansowanej ciąży, do czasu wycielenia i osiągnięcia przez krowę stanu pozwalającego na jej transport. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy wszystkich krów objętych umową, z uwagi na konieczność opóźnienia dostawy jednej lub więcej krów z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie.
3. Zamawiający dopuszcza, na uzasadniony wniosek Wykonawcy zmianę oferowanej jałówki, na inną, odpowiadającą wymaganiom zapytania ofertowego i umowy, z zastrzeżeniem prawa do skorzystania z procedury opisanej w pkt 1.4 zapytania ofertowego (sprawdzenie zwierzęcia w miejscu wskazanym przez Wykonawcę).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych baz danych).
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą dostawy jednej lub więcej krów.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
a) Kryterium (C) cena brutto– 90%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 90 pkt
b) Kryterium (G) udział genów oferowanej rasy – 10%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium (G) udział genów oferowanej rasy - max 10 pkt:
1) Oferta dotycząca jałówki, dla której udział genów rasy HF lub Simentaler wynosi 75.0% otrzyma 0 pkt
2) Oferta dotycząca jałówki, dla której udział genów rasy HF lub Simentaler zawiera się w przedziale 75.1% - 99,9% otrzyma 5 pkt
3) Oferta dotycząca jałówki, dla której udział genów rasy HF lub Simentaler wynosi 100% otrzyma 10 pkt
4) Oferta dotycząca jałówki, dla której udział genów rasy HF lub Simentaler wynosi mniej niż 75.0% zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego

Wykonawca wskaże informacje na potrzeby tego kryterium w załączniku nr 1 do Zapytania – formularz ofertowy. W przypadku niepodania w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym informacji dotyczących kryterium oceny (G) udział genów oferowanej rasy, Zamawiający przyjmie, że oferta dotyczy jałówki, dla której udział genów rasy HF lub Simentaler wynosi mniej niż 75.0%, wskutek czego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
2. W przypadku wątpliwości, co do oświadczeń Wykonawcy w zakresie kryterium (G) udział genów oferowanej rasy, Zamawiający ma prawo wezwać do wyjaśnień.
3. Zamawiający dokona oceny (O) złożonych ofert według następującego wzoru:
O = C + G
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego opisanego w pkt, 1.4. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony, w szczególności Zamawiający odrzuci ofertę dotycząca jałówki, dla której udział genów rasy HF lub Simentaler wynosi mniej niż 75.0%.
 W przypadku niepodania w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym informacji dotyczących kryterium oceny (G) udział genów oferowanej rasy, Zamawiający przyjmie, że oferta dotyczy jałówki, dla której udział genów rasy HF lub Simentaler wynosi mniej niż 75.0%, wskutek czego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
 jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
3. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu wybrano najkorzystniejszą ofertę dotyczącą zakupu pięciu krów (tj wszystkich części zamówienia):
Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Goc, Srogów Dolny 76, 38-500 Sanok, oferta wpłynęła w dniu 11.07.2017 r. w odniesieniu do jałówki o numerze identyfikacyjnym:
1) PL 005385534805, wykonawca zaoferował cenę 5 000,00 zł, udział genów rasy Simentaler: 99%, oferta w odniesieniu do tej części zamówienia otrzymała 95 pkt.
2) PL005326513340, wykonawca zaoferował cenę 5 000,00 zł, udział genów rasy Simentaler: 98%, oferta w odniesieniu do tej części zamówienia otrzymała 95 pkt.
3) PL005383765607 wykonawca zaoferował cenę 5 000,00 zł, udział genów rasy Simentaler: 99%, oferta w odniesieniu do tej części zamówienia otrzymała 95 pkt.
4) PL005235709711 wykonawca zaoferował cenę 5 000,00 zł, udział genów rasy Simentaler: 99%, oferta w odniesieniu do tej części zamówienia otrzymała 95 pkt.
5) PL005235709827 wykonawca zaoferował cenę 5 000,00 zł, udział genów rasy Simentaler: 100%, oferta w odniesieniu do tej części zamówienia otrzymała 100 pkt
Uzasadnienie

Zamawiający w terminie składania ofert otrzymał jedną ofertę, dotyczącą wszystkich pięciu części zamówienia, tj zakupu pięciu krów, od Wykonawcy: Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Goc, Srogów Dolny 76, 38-500 Sanok. W każdej części postępowania jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom Zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 538