Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie Czas na aktywność

Data publikacji: 23.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2017

Numer ogłoszenia

1040700

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „Czas na aktywność”

Zamawiający informuje że w postępowaniu pt: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „Czas na aktywność” uległ zmianie opis przedmiotu zamówienia. W konsekwencji zmiany opisu przedmiotu zamówienia zmianie uległy warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , Załącznika nr 1 (formularz ofertowy), Załącznika nr 3 (Opis przedmiotu Zamówienia, Załącznika nr 7 (Oświadczenie w sprawie posiadanych uprawnień). Zamawiający ustanawia nowy termin składania ofert na dzień 6.07.2017 godz. 10.00.

W dniu 05.07.2017r. został zmieniony Załącznika nr 1 (formularz ofertowy) - w Zadanie nr 4 – Kursy zawodowe – edycja II - została poprawiona ilość osób w kursach (oczywista pomyłka pisarska).

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ w siedzibie Zamawiającego do dnia 3.07.2017 r. do godz.10.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy. Podany w polu poniżej adres e-mail służy wyłącznie w celu korespondencji w toku postępowania. Oferty złozone w wersji elelktronicznej nie będą uwzgkędniane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gops@maslow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Kułak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

/41/ 311-08-70 wew. 128

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie gminy Masłów w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia ramach projektu „Czas na aktywność”.

SZczegółwy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz liczba uczestników poszczególnych form wsparcia określona została w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Masłów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie gminy Masłów w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia ramach projektu „Czas na aktywność”.

Szczegółwy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz liczba uczestników poszczególnych form wsparcia określona została w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie gminy Masłów w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia ramach projektu „Czas na aktywność”.

Szczegółwy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz liczba uczestników poszczególnych form wsparcia określona została w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postepowaniu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80570000-0 - Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
55520000-1- Usługi dostarczania posiłków
60000000-8 - Usługi transportowe
55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia do dnia 30.11.2018 roku.

Poszczególne szkolenia powinny zostać wykonane w terminach do:
Zadanie 1 zamówienia: od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.08.2017 r.
Zadanie 2 zamówienia: od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 31.12.2017 r.
Zadanie 3 zamówienia: od dnia 1.07.2018 r. do 31.08.2017 r.
Zadanie 4 zamówienia: od dnia 1.02.2018 r. do 30.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
2. posiada uprawnienia do realizacji kursu operatora wózka jezdniowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70 poz. 650 z późn. zm.) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz
3. Posiada uprawnienia do realizacji kursu operatora koparko - ładowarki na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U nr 118, poz. 1263)
4.Jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz 627. z późn. zm.) i posiada uprawnienia do realizacji kursów prawa jazdy kat. B.

Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku został zawarty w Rozdziale 9. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt: "Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców".

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 2 usługi szkoleniowe lub doradcze w wymiarze:
•usługa szkoleniowa - co najmniej 1 dnia szkoleniowego każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 10 osób każda, zaś
•usługa doradcza: co najmniej 10 godzin dydaktycznych doradztwa
- skierowanych do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i/lub rodzin wieloproblemowych i/lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rodzin zastępczych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, odpowiadających swoją tematyką formom aktywizacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, tj.: zrealizował po 1 usłudze szkoleniowej lub doradczej w każdym z poniżej wskazanych zakresów:
a) realizacji treningu pracy,
b) realizacji kursu zawodowego: prawo jazdy kat. B, magazynier, obsługa wózka jezdniowego, sprzedawca, kurs kosmetyczny, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs opiekuna osoby starszej, kurs operatora koparko – ładowarki, kurs opiekunki dziecięcej, kurs florystyki, kurs kucharza małej gastronomii, kurs podstaw księgowości, kurs fryzjerski, kurs: piekarz/ciastkarz, kurs technolog robót wykończeniowych, kurs kelner/barman.

Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku zawarty został zawarty w Rozdziale 9. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt: "Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców".

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ustanawia specyficznych wymagań w odiesienieu do tego warunku udziału w postepowaniu.

Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku został zawarty w Rozdziale 9. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt: "Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie ustanawia specyficznych wymagań w odiesienieu do tego warunku udziału w postepowaniu.

Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku został zawarty w Rozdziale 9. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt: "Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia specyficznych wymagań w odiesienieu do tego warunku udziału w postepowaniu.

Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku został zawarty w Rozdziale 9. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt: "Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców".

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie ustanawia specyficznych dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa może być zmieniona w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu (w niezbędnym zakresie) treści umowy do zmienionych przepisów prawa,
2) zaistnieją nowe, szczególne okoliczności, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniające zmiany terminów realizacji szkoleń / usług doradczych,, przy czym zmiany terminów mogą być dokonane tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności i nie może to prowadzić do przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy,
3) zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawcy został zawarty w Rozdziale 9. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt: "Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców".

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających w zakresie zadań 1-4 tj. zamówienia o wartości nie wyższej niż 50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach co do przedmiotu i zakresu tożsamych do warunków określonych w niniejszym postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena – 40 punktów
Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 40 punktów
Kryterium nr 3 - Merytoryczna treśc oferty – 20 punktów

1. Kryterium nr 1 – Cena
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:
Pi = 40 x Cmin / Ci
gdzie:
i to numer oferty,
Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,
Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty.

2. W kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 40 pkt na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty, że wskazane w nim zamówienia zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie największą liczbę usług szkoleniowych o tematyce odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia określonemu w Załączniku nr 3 - Opisie przedmiotu zamówienia tj. szkoleń w zakresie:
a) realizacji treningu pracy,
b) realizacji kursu zawodowego: prawo jazdy kat. B, magazynier, obsługa wózka jezdniowego, sprzedawca, kurs kosmetyczny, kurs wizażu i stylizacji paznokci, kurs opiekuna osoby starszej, kurs operatora koparko – ładowarki, kurs opiekunki dziecięcej, kurs florystyki, kurs kucharza małej gastronomii, kurs podstaw księgowości, kurs fryzjerski, kurs: piekarz/ciastkarz, kurs technolog robót wykończeniowych, kurs kelner/barman. . .


Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem:
liczba usług z oferty ocenianej
Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------------- x 40
największa liczba usług z wszystkich ofert
Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie usługę szkoleniową lub doradczą zrealizowaną na rzecz zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu (co oznacza, że Zamawiający nie bierze pod uwagę usług zrealizowanych w ramach projektów własnych Wykonawcy). Wymagany minimalny wymiar usługi to dla usługi szkoleniowej co najmniej 1 dzień szkoleniowy, gdzie dzień szkoleniowy wynosi co najmniej 5 h dydaktycznych dla co najmniej 10 osób zaś dla usługi doradczej co najmniej 10 h dla 10 osób i usługa skierowana była do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i/lub rodzin wieloproblemowych i/lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rodzin zastępczych, zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania. Każda usługa szkoleniowa lub doradcza wykazywana przez Wykonawcę musi mieścić się w jednym z zakresów tematycznych opisanych w niniejszym punkcie lit. a. –bo. Wykazywane przez Wykonawcę usługi szkoleniowe lub doradcze odpowiadające tematyką jednemu z zakresów tematycznych opisanych w niniejszym punkcie (tj. odpowiadające zakresowi a. lub zakresowi b.), a objęte jedną umową uznane zostaną jako jedna usługa bez względu na liczbę jednostek szkoleniowych, grup szkoleniowych, osób przeszkolonych lub objetych doradztwem lub terminów realizacji w ramach tej usługi.

3. W kryterium nr 3 „Merytoryczna treść oferty” Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:
Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty dla zadań nr 1-4 opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ, odrębnie do każdego szkolenia (zadania):
a) „Programu szkolenia”,
b) „Konspektu”,

W ramach kryterium Merytoryczna treść oferty Zamawiający ustala następujące podkryteria, w ramach których Wykonawca może uzyskać następujące liczby punktów
a) Podkryterium 3 a
Program szkolenia – od 0 do 10 pkt.
W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę program szkolenia pod kątem:
• trafności doboru programu do potrzeb szkoleniowych odbiorców (0-10 pkt x waga 0,2 = 2 pkt),
• kompleksowości ujęcia tematu szkolenia (0-10pkt x waga 0,2 = 2 pkt),
• uwzględnienia specyfiki odbiorców szkoleń – klientów pomocy społecznej (0-10 pkt x waga 0,6 = 6 pkt) ,

b) Podkryterium 3 b
Konspekt - od 0 do 10 pkt.
W ramach tego podkryterium Zamawiający oceniał będzie zaproponowany przez Wykonawcę konspekt pod kątem:
• trafności doboru stosowanych metod szkoleniowych do potrzeb szkoleniowych odbiorców
(0-5 pkt x waga 0,4 = 2 pkt),
• kompleksowości ujęcia tematu szkolenia (0-5 pkt x waga 0,4 = 2 pkt),
• uwzględnienia specyfiki odbiorców szkoleń – klientów pomocy społecznej (0-5 pkt x waga 1,2 = 6 pkt)

przy zastosowaniu następującej skali punktowej oceny:
0 pkt – całkowicie nie spełnia/bardzo zły
1 pkt – nie dość spełnia/zły
2 pkt – spełnia w niewielkim stopniu/przeciętny,
3 pkt – spełnia w stopniu średnim/umiarkowanie dobry,
4 pkt – spełnia w stopniu dobrym/dobry
5 pkt – spełnia w stopniu bardzo dobrym/bardzo dobry.

Szczegółowy Opis kryteriów - vide Rozdział 19. SIWZ

Wykluczenia

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zawarte zostały w Rozdziale 8.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MASŁÓW / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE

Adres

Jana Pawła II 5

26-001 Masłów Pierwszy

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

413110870

Fax

413110870

NIP

6572286029

Tytuł projektu

Czas na Aktywność!

Numer projektu

RPSW.09.01.00-26-0013/16-00
Liczba wyświetleń: 1000