Strona główna
Logo unii europejskiej

Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu

Data publikacji: 20.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2017

Numer ogłoszenia

1039856

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w punkcie pt. "Dodatkowe warunki" wprowadził następującą treść: "4.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w


sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
4.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty)."
Postanowienia te są tożsame z treścią pkt 4.1 i 4.2 Zapytania ofertowego, stanowiącego załacznik do niniejszego ogłoszenia. Uzupełnienie te nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu, w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin. bądź
- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu.
UWAGA:
- Z uwagi na unieważnienie postępowania znak SOLSKA/8/2017 „Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu” przed otwarciem ofert, z uwagi na błąd o charakterze technicznym, Zamawiający dopuszcza by Wykonawcy, którzy złożyli oferty w unieważnionym postępowaniu, złożyli drogą elektroniczną na adres pawel.szewczyk@lto.org.pl. oświadczenia dotyczące przyjęcia w nowym postępowaniu dotychczas złożonych ofert. Zamawiający wskazuje na przykładowa treść takiego oświadczenia:
„Wykonawca ……(podać nazwę i adres) oświadcza, że oferta złożona w unieważnionym postępowaniu znak SOLSKA/8/2017 „Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu”, dotyczy postępowania powtórzonego znak SOLSKA/11/2017.

UWAGA: Możliwość opisana wyżej nie dotyczy ofert na obwody 283 i 284, ponieważ w unieważnionym postępowaniu, oferty można było złożyć tylko na obwód łowiecki nr 283.

2. Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być opisana nazwą postępowania.
3. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem treści pkt 1.
4. Oferty, niezależnie w jakiej formie zostaną złożone, będą otwarte w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. Oferty w formie elektronicznej muszą znaleźć się na skrzynce Zamawiającego najpóźniej w dacie i godzinie wyznaczonej na składanie ofert.
5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
6. Dokumenty dołączone do oferty winny być podpisane, kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 1000 osobników drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy Solskiej, w obrębie następujących obwodów łowieckich: nr: 283, 284, 299, 311, 282, 297, 298, 309 oraz 319. Zamówienie jest podzielone na części, dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne obwody, z zastrzeżeniem, że na obwody 283 i 284 musi zostać złożona jedna oferta, dotycząca obu tych obwodów (oferta równocześnie może dotyczyć tez pozostałych obwodów).
2. Obszar objęty redukcją drapieżników został określony w załączniku nr 4 oraz w tabeli dot. ilości przewidzianych do odstrzału drapieżników z zastrzeżeniem, że w przypadku obwodu łowieckiego nr 298 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Zamość.
W przypadku obwodu łowieckiego nr 309 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Tomaszów Lubelski. W przypadku obwodu łowieckiego nr 299 obejmie on obszar leśnictwa Flisy i Bukowa, Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz fragment lasów pozostających pod zarządem Nadleśnictwa Biłgoraj.
3. Maksymalna ilość przewidzianych do odstrzału drapieżników w obrębie danego obwodu łowieckiego w ciągu 3 lat projektu wynosi:

Nr obwodu Max. ilość w latach 2017-2020
283, 284 - 90
299 - 90
311 - 60
282 - 150
298 - 50
297 - 300
309 - 100
319 - 160

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem tego zadania jest zmniejszenie presji drapieżników na populację głuszca. Wysokie zagęszczenia drapieżników, w tym głównie lisa w ostojach głuszca przyczynia się do zwiększonej śmiertelności zarówno ptaków młodych, jak i dorosłych. W ciągu ostatnich 40-50 lat zagęszczenia populacji lisa w Polsce wzrosły kilkukrotnie (od 3-6 os. /1000 ha w latach 70 – tych do 8 – 16 os/1000 ha obecnie). Przyczyną tego wzrostu liczebności jest zarówno powszechne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie, jak i ograniczone zainteresowanie myśliwych pozyskiwaniem tego drapieżnika w związku z niską opłacalnością. Ponadto należy tutaj nadmienić, iż obecne tereny ostoi głuszca są łatwiej dostępne do penetracji dla powyższych ssaków ze względu na nadmierne przesuszenie pierwotnie bagiennych borów. Współwystępowanie na danym terenie zespołu drapieżników i ich potencjalnej ofiary ma istotny negatywny wpływ na stan jej liczebności. Zagrożenie głuszca w postaci presji drapieżników czworonożnych jest podnoszone jako podstawowe w każdym opracowaniu dotyczącym jego biologii lęgowej czy ochronie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wynikach monitoringu lat poprzednich, gdzie ślady ich obecności (w tym zabite przez nich głuszce) są regularnie odnotowywane na terenie ostoi głuszców.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 1000 osobników drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy Solskiej, w obrębie następujących obwodów łowieckich: nr: 283, 284, 299, 311, 282, 297, 298, 309 oraz 319. Zamówienie jest podzielone na części, dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne obwody, z zastrzeżeniem, że na obwody 283 i 284 musi zostać złożona jedna oferta, dotycząca obu tych obwodów (oferta równocześnie może dotyczyć tez pozostałych obwodów).
2. Obszar objęty redukcją drapieżników został określony w załączniku nr 4 oraz w tabeli dot. ilości przewidzianych do odstrzału drapieżników z zastrzeżeniem, że w przypadku obwodu łowieckiego nr 298 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Zamość.
W przypadku obwodu łowieckiego nr 309 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Tomaszów Lubelski. W przypadku obwodu łowieckiego nr 299 obejmie on obszar leśnictwa Flisy i Bukowa, Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz fragment lasów pozostających pod zarządem Nadleśnictwa Biłgoraj.
3. Maksymalna ilość przewidzianych do odstrzału drapieżników w obrębie danego obwodu łowieckiego w ciągu 3 lat projektu wynosi:

Nr obwodu Max. ilość w latach 2017-2020
283, 284 - 90
299 - 90
311 - 60
282 - 150
298 - 50
297 - 300
309 - 100
319 - 160

Kod CPV

77600000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi myśliwskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w
sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne jedynie w granicach określonych niniejszą umową.
2. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych).
3. W przypadku składania ofert przez Koła Łowieckie, w celu potwierdzenia umocowania do podpisania oferty, Wykonawca dołączy kopię dokumentu, który wskazuje osoby uprawnione do jego reprezentowania (kopia dokumentu powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby).
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
Kryterium (C) Cena brutto (za odstrzał jednego drapieżnika w danym obwodzie) – 100%
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 100 pkt
Ocenie podlegają oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
- brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
- Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
- gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony,
- w sytuacji opisanej w pkt 9.3 Zapytania ofertowego, tj jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 9.1. Zapytania (plik Zapytanie ofertowe SOLSKA/11/2017 jest dołączony do niniejszego ogłoszenia).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie §10 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (dalej „Regulamin”) informuje:
1. Na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu wybrano najkorzystniejsze oferty w poszczególnych obwodach (częściach zamówienia):
1) Numer obwodu łowieckiego, którego dotyczy oferta: 283, 284, Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Koło Łowieckie „Darz Bór” nr 64 w Janowie Lubelskim, ul. Boh. Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski, Cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 100,00 zł, Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena 100%: 100 pkt, oferta wpłynęła w dn. 28.06.17 r.
2) Numer obwodu łowieckiego, którego dotyczy oferta: 311, Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin, Cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 80,00 zł, Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena 100%: 100 pkt, oferta wpłynęła w dn. 27.06.17 r.
3) Numer obwodu łowieckiego, którego dotyczy oferta: 282, Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Koło Łowieckie nr 20 „Głuszec” ul. Leśna 6a, 23-400 Biłgoraj, Cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 100,00 zł, Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena 100%: 100 pkt, oferta wpłynęła w dn. 27.06.17 r.
4) Numer obwodu łowieckiego, którego dotyczy oferta: 298 , Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Koło Łowieckie nr 10 „Leśnik” ul. Zamojska 96, 23-400 Biłgoraj, Cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 100,00 zł , Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena 100%: 100 pkt, oferta wpłynęła w dn. 27.06.17 r.
5) Numer obwodu łowieckiego, którego dotyczy oferta: 309, Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Koło Łowieckie nr 69 „Bażant” w Bełżycach ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin (adres do korespondencji: ul. Zamenhoffa 143, 20-453 Lublin) , Cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 95,00 zł , Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena 100%: 100 pkt, oferta wpłynęła w dn. 27.06.17 r.
6) Numer obwodu łowieckiego, którego dotyczy oferta: 319 , Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” ul. Częstochowska 4, 20-950 Lublin , Cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu (brutto PLN): 94,00 zł , Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena 100%: 100 pkt, oferta wpłynęła w dn. 28.06.17 r.
Uzasadnienie:
W każdej części postępowania, odpowiadającej poszczególnym obwodom łowieckim, Zamawiający otrzymał po jednej ofercie od Wykonawców, wymienionych powyżej. Wykonawcy – Koła Łowieckie nr 64, 54, 20, 10, 69 i 90 wykazały spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, ich oferty odpowiadają wymaganiom Zapytania ofertowego. Wykonawcy otrzymali po 100 pkt w jedynym kryterium oceny ofert, którym była cena za redukcję jednego drapieżnika na terenie danego obwodu.
2. W oparciu o pkt 15.7 Zapytania ofertowego unieważniono postępowanie w dwóch częściach – obwodach łowieckich nr: 299 i 297.
Uzasadnienie:
Zamawiający w terminie składania ofert nie otrzymał żadnej oferty dotyczącej obwodów nr: 299 i 297, w związku z czym postępowanie dotyczące tych części zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 628