Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 14.06.2017 na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego

Data publikacji: 14.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2017

Numer ogłoszenia

1039230

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

19.06.2017 r.
Wprowadzono zmiany w zakresie Zapytania ofertowego, Zał. 1 i 10, wyróżniono kolorem oraz nazwą załącznika, tj. obowiązuje od 19.06.2017.
W Zapytaniu ofertowym: Oferent nie dopuszcza składania ofert częściowych. W związku z przedmiotową zmianą przedłużono termin składania oraz otwarcia ofert do 05.07.2017, zgodnie z aktualną treścią Zapytania ofertowego.
W Zał. 1: doprecyzowano Specyfikację wykonania przedmiotu zamówienia.
W Zał. 10: doprecyzowano pozycje do wyceny, uproszczono formę podania specyfikacji ceny w zakresie Tabeli 1.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
1. Osobiście w sekretariacie siedziby firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub
2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub
3. na adres mailowy: e.komar@komarko.pl

Opis sposobu przygotowania oferty znajduje się w załączniku: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 14.06.2017 na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest zabezpieczenie oferty wadium. Szczegółowe wymagania zawarte są w załączniku: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 14.06.2017 na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.komar@komarko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Komar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604 414 530

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego” w Ożarowie Mazowieckim ul. Stanisława Kierbedzia 8.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego” w Ożarowie Mazowieckim ul. Stanisława Kierbedzia 8.

Przedmiot zamówienia

Nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo – Rozwojowego.
Wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań projektu są zawarte w Opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, projekcie budowlanym, stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent może zaproponować parametry równoważne, zgodne z projektem budowlanym. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45214610-9 Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45233140-2 Roboty drogowe
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę: 350 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z Zamawiającym, nie później niż 30.06.2018.
Wybrany wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie wlicza się do terminu wymienionego powyżej. Wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego najpóźniej 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego końcowego. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z dokumentem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 14.06.2017 na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku, do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
2.1 zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej;
2.2 zmiana cen wynikająca ze zmiany obowiązujących stawek VAT, wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikającym z tych zmian;
2.3 zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie w następujących przypadkach:
2.3.1 wydłużenia postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, o ile opóźnienie to nie jest spowodowane z winy Wykonawcy
2.3.2 wystąpienia wcześniej nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej;
2.4. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile będzie ona miała wpływ na ustalony termin wykonania przedmiotu umowy;
2.5. zmiana podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę posłużył się doświadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy;
2.6. zmiana osób pełniących funkcję kierownika budowy oraz kierowników branżowych – zmiana będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, w przypadku
3.1 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
3.2. powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;
3.3. powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron wprowadzone aneksem do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
2. Parafowany wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
4. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
5. Wykaz zrealizowanych inwestycji dotyczących robót o podobnym charakterze i zakresie do robót będących przedmiotem danego postępowania o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.
6. Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
• punktowe:
Kryterium 1 – Cena netto : 80%.
Kryterium 2 – Czas realizacji 15%
Kryterium 3 – Okres gwarancji: 5%

W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Kryterium 1 = (Cena oferty najniższej x 80) / (cena oferty ocenianej)
Opis sposobu obliczania ceny znajduje się w załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dnia 14.06.2017 na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego.

W kryterium 2 Czas realizacji najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta określająca najkrótszy czas realizacji inwestycji, liczony w dniach kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku. Każda następna otrzyma ilość punktów zgodną ze wzorem:
Kryterium 2 = (Czas realizacji najkrótszy wg ofert x 15) / (czas realizacji oferty ocenianej)

Kryterium „Okres gwarancji” najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancyjny, liczony w miesiącach. W przypadku w/w kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne będące przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie, liczony od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku różnych danych dla pozycji objętych przedmiotem zapytania do oceny przyjmuje się najkrótszy wskazany termin gwarancji.
Kryterium 3 = (Termin gwarancji oferty ocenianej x 5) / (Termin oferty z najdłuższym okresem gwarancyjnym)
Uwaga: minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia punktacji:
PKT = Kryterium 1+ Kryterium 2 + Kryterium 3

Wykluczenia

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOMARKO SP. Z O.O.

Adres

Stanisława Kierbedzia 8

05-850 Ożarów Mazowiecki

mazowieckie , warszawski zachodni

NIP

1181707197

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spżywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0075/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 744