Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/KOOWES/PEStka/2017 dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Data publikacji: 13.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2017

Numer ogłoszenia

1039085

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 19.05.2017 zostały wprowadzone następujące zmiany:
1. zapytanie ofertowe nr 2/KOOWES/PEStka/2017:
A) rozdział IV Miejsce, sposób i termin składania ofert , ust.2 zmieniono termin przyjmowania ofert (do dnia 3 lipca br)
B) rozdział XII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, ust. 1 pkt 1.2 dodano b) o treści:
"posiada min. roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla PES
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie."
C) rozdział XII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, ust. 1 pkt 1.3 rozszerzono zapis punktu o treść:
"w szczególności:
1. dba o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy,
2. posiada co najmniej następujące kompetencje:
a) potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia,
b) dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego,
c) potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
d) potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
e) potrafi rozwiązać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi,
f) posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych"
D) rozdział XII ust 2. dodano zapis:
"Maksymalny termin realizacji umowy może ulec zmianie"
2. w Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/KOOWES/PEStka/2017 dodano w ust. III punkt
 posiada/posiadają min. roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla PES

(należy powielić w razie potrzeby na tyle osób ile wskazano w załączniku nr 1)
Imię i nazwisko osoby wykonującej zlecenie :……………………………………
nazwa modułu szkoleniowego ……………………………………………
Proszę wskazać wyłącznie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla PES
tabela zawierająca dane:
Lp.
Zleceniodawca / Pracodawca ( nazwa, miejscowość)
Termin realizacji szkolenia
Temat szkolenia Odbiorca szkolenia (rodzaj PES)

Każde szkolenie musi być poparte zaświadczeniem, kopią umowy, rekomendacjami, opinią, listem polecającym itp."

oraz w ust. IV dodano treść:
w szczególności:
1. Dba/-ją o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy,
2. Posiada/-ją co najmniej następujące kompetencje:
a) potrafi/-ą rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia,
b) dysponuje-/-ą wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego,
c) potrafi/-ą przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
d) potrafi/-ą zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
e) potrafi/-ą rozwiązać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi,
f) posiada/-ją niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych"

3. Zmieniono termin składania ofert na 3.lipca 2017r.

Wprowadzone zmiany w Zapytaniu ofertowym nr załączniku nr 2/KOOWES/PEStka/2017 oraz załączniku nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU zaznaczono kolorem czerwonym
Uwaga! Zmienione i zaktualizowane załączniki posiadają nazwę "ver2" na początku nazwy pliku.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać:
a) osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres biura Zamawiającego (ul. Targowa 18 pok. 925, 25-520 Kielce).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Dokumenty powinny być trwale złączone oraz dostarczone w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć nazwę Oferenta oraz adnotacją „Oferta w ramach zapytania nr 2/KOOWES/PEStka/2017”. Wszystkie dokumenty składane w ramach oferty powinny być podpisane. W przypadku składania kserokopii dokumentów, Wykonawca powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem.
b) pocztą elektroniczną na adres: fundacja.pestka@gmail.com
W przypadku ofert składanych pocztą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta w ramach zapytania nr 2/KOOWES/PEStka/2017”. Wiadomość musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane załączniki muszą mieć formę czytelnych skanów (w formacie pdf lub jako pliki graficzne) podpisanych dokumentów. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane moduły z XV. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość modułów wymienionych w rozdz. VIII ust. 2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
W ramach postępowania, oceniane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym poniżej, kompletne i wypełnione na drukach stanowiących załączniki do zapytania.
2. Oferty przyjmowane są:
a) do dnia 3. lipca 2017 roku do godziny 16:00 (dotyczy ofert składanych w wersji papierowej)
b) do dnia 3.lipca 2017 roku do godziny 23:59 (dotyczy ofert składanych w wersji elektronicznej)
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dotyczy to zarówno dokumentów składanych w wersji papierowej, jak i przy pomocy poczty elektronicznej. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do miejsca wskazanego w Rozdziale IV ust 1 pkt a) lub dostarczenia na serwer adresu email wskazanego w Rozdziale IV ust 1 punkt b).
Zasady przygotowania oferty

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja.pestka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego jest Anna Mikołajczyk- koordynator KOOWES po stronie Fundacji „PEStka” , tel. 41 341 74 96, 41 343 32 70 adres e-mail: fundacja.pestka@gmail.com . Oferenci mogą zadawać pytania drogą mejlową bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 341 74 96 lub 41 343 32 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych wg tematyki wskazanej w piętnastu 8-godzinnych modułach szkoleniowych [z czego pięć przeprowadzanych będzie dwukrotnie (2x8godzin), dziesięć przeprowadzanych będzie jednokrotnie (1x8h)] w okresie lipiec-grudzień 2017.

Moduły szkoleniowe:
I Moduł szkoleniowy „Działalność odpłatna i gospodarcza w PES” 8 godzin (2-krotnie)

II Moduł szkoleniowy „Restrukturyzacja działalności istniejących spółdzielni socjalnych” 8 godzin (1-krotnie)

III Moduł szkoleniowy „Ochrona danych osobowych w PES” 8 godzin (1-krotnie)

IV Moduł szkoleniowy „Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)

V Moduł szkoleniowy „Podatki w PES” 8 godzin (2-krotnie)

VI Moduł szkoleniowy „Kadry i płace w NGO a zmiany w Kodeksie Pracy” 8 godzin (2-krotnie)

VII Moduł szkoleniowy „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym” 8 godzin (1-krotnie)

VIII Moduł szkoleniowy „Marketing internetowy w PES” 8 godzin (1-krotnie)

IX Moduł szkoleniowy „Tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne” 8 godzin (1-krotnie)

X Moduł szkoleniowy „Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES” 8 godzin (2-krotnie)

XI Moduł szkoleniowy „Spółka z.o.o. non profit jako forma przedsiębiorstwa społecznego” 8 godzin (1-krotnie)

XII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin (1-krotnie)

XIII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)

XIV Moduł szkoleniowy "Odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin(1-krotnie)

XV Moduł szkoleniowy: "Księgowość - rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin (2-krotnie)

Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia
a) Szkolenie rozumiane jest jako spotkanie bezpośrednie wykładowcy/trenera z dana grupą
b) Rekrutacją grup zajmują się pracownicy KOOWES
c) Liczba osób biorących udział w szkoleniu wynosi min.10, maks 15
d) Odbiorcami usługi szkoleniowej będą klienci „Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
e) W ramach zamówienia Wykonawca/-y zobowiązany jest do realizacji usługi szkoleniowej zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
f) Łączna liczba zaplanowanych godzin usług szkoleniowych w okresie lipiec-grudzień wynosi: 160 h. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowania, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej.
g) 1 godzina szkoleniowa równa się 45 minut.
h) Szkolenie może być organizowane w systemie:
-dziennym (dni roboczy lub soboty)- 8 h dydaktycznych dziennie + 1 przerwa 15-minutowa + 1 przerwa 30 min.
-wieczorowym (dni robocze lub soboty)- 4 godziny dydaktyczne dziennie + 1 przerwa 15 min
i) Termin organizacji szkoleń musi być dopasowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających i mieścić się w okresie lipiec-grudzień 2017
j) Wykonawca usługi przed każdym szkoleniem proponuje szczegółowy program oparty na zagadnieniach opisanych w ust 2 na min. 7 dni przed szkoleniem i uzgadniany jest ostateczny termin szkolenia.
k) Wynagrodzenie jest wypłacane za faktyczne godziny dydaktyczne szkolenia (z wyłączeniem przerw).
l) Usługa szkoleniowa będzie prowadzona w miejscu dogodnym dla co najmniej połowy składu grupy w celu zniwelowania utrudnienia dostępu do wsparcia, ale na terenie subregionu północnego tj. powiatów : miasto Kielce, kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki.
m) Wykonawca/-y nie ma/-ją możliwości ograniczenia miejsca wykonywania usługi szkoleniowej. Złożenie oferty jest równoznaczne z zadeklarowaniem możliwości realizacji przez Wykonawcę usługi szkoleniowej na terenie całego subregionu północnego województwa świętokrzyskiego.
n) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z realizacji modułów, na które nie zgłosi się co najmniej 10 osób.
o) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia szkoleniowego materiału dydaktycznego w wersji elektronicznej nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia celem przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników (1 komplet na 1 uczestnika)
p) Zamawiający zapewni:
-sale szkoleniowa z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, dodatkowe materiały dydaktyczne, laptop) jeśli będzie zgłoszona taka potrzeba ze strony wykonawcy.
-Materiały dydaktyczne uzgodnione z wykonawcą w wersji papierowej i/lub elektronicznej na płycie
-Notatniki i długopisy dla uczestników szkolenia
-Catering (przerwa kawowa + obiad na 8 godzinne szkolenia, przerwa kawowa na 4 godzinne szkolenia)
q) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu komplet podpisanych i uzupełnionych dokumentów.
r) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu ani żadnych innych dodatkowych kosztów, z wiązanych z wykonaniem usług szkoleniowych.
s) Praca wykładowców/trenerów jest ewaluowana, w tym prowadzone jest badanie zadowolenia klientów – po zakończeniu każdego szkolenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Miejscowość: Zamówienie realizowane będzie na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego, obejmującego: • miasto Kielce, • powiat kielecki, • powiat konecki, • powiat skarżyski, • powiat starachowicki, • powiat ostrowiecki. Każdy z modułów szkolenia (będących częściami oferty) będzie realizowany w miejscowościach na terenie subregionu, w których zbierze się wymagana grupa min 10 uczestników.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów/szkoleniowców, którzy przedstawią najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki świadczenia usługi szkoleniowej określonej w modułach I-XV.
Zamawiający uzgodni z Wykonawcą terminy modułów szkoleniowych opisanych w ust 2, w okresie od 15 lipiec- 31 grudzień 2017r. oraz wskaże miejsce realizacji szkolenia.
Odbiorcy usługi szkoleniowej: klienci KOOWES, w tym podmioty ekonomii społecznej. (PES) to takie podmioty, jak: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz spółki non-profit (o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%).
Jako najkorzystniejsze oferty rozumie się oferty spełniające wymagania określone w zapytaniu, które podczas oceny uzyskają najwyższe oceny punktowe.
Uwaga! Zamawiający dokonuje wyboru po jednym trenerze w ramach każdego z modułów szkoleniowych.
Każdy oferent może złożyć ofertę na kilka modułów zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami osób wskazanych bezpośrednio do wykonania usługi.
W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby wykonawców z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba wyłonionych wykonawców jest większa od zakładanej przez Zamawiającego liczby Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do uzyskania zakładanej przez Zamawiającego liczby trenerów/szkoleniowców.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni w drodze postępowania do poziomu kwoty, nie przekraczającej kwoty zabezpieczonej i zakontraktowanej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).W przypadku negatywnego wyniku negocjacji Zamawiający wybiera następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych wg tematyki wskazanej w piętnastu 8-godzinnych modułach szkoleniowych [z czego pięć przeprowadzanych będzie dwukrotnie (2x8godzin), dziesięć przeprowadzanych będzie jednokrotnie (1x8h)] w okresie lipiec-grudzień 2017.

Moduły szkoleniowe:
I Moduł szkoleniowy „Działalność odpłatna i gospodarcza w PES” 8 godzin (2-krotnie)
II Moduł szkoleniowy „Restrukturyzacja działalności istniejących spółdzielni socjalnych” 8 godzin (1-krotnie)
III Moduł szkoleniowy „Ochrona danych osobowych w PES” 8 godzin (1-krotnie)
IV Moduł szkoleniowy „Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)
V Moduł szkoleniowy „Podatki w PES” 8 godzin (2-krotnie)
VI Moduł szkoleniowy „Kadry i płace w NGO a zmiany w Kodeksie Pracy” 8 godzin (2-krotnie)
VII Moduł szkoleniowy „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym” 8 godzin (1-krotnie)
VIII Moduł szkoleniowy „Marketing internetowy w PES” 8 godzin (1-krotnie)
IX Moduł szkoleniowy „Tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne” 8 godzin (1-krotnie)
X Moduł szkoleniowy „Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES” 8 godzin (2-krotnie)
XI Moduł szkoleniowy „Spółka z.o.o. non profit jako forma przedsiębiorstwa społecznego” 8 godzin (1-krotnie)
XII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin (1-krotnie)
XIII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)
XIV Moduł szkoleniowy "Odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin(1-krotnie)
XV Moduł szkoleniowy: "Księgowość - rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin (2-krotnie)

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis modułów szkoleniowych:
I Moduł szkoleniowy „Działalność odpłatna i gospodarcza w PES”
różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą, rachunkowe wyodrębnienie działalności, obowiązki sprawozdawcze, odpowiedzialność członków organów, prawo pracy (elementy), zmiany w statucie
II Moduł szkoleniowy „Restrukturyzacja działalności istniejących spółdzielni socjalnych”
przegląd zasobów i ograniczeń spółdzielni, lustracja, kierunki oraz założenia zmian , odpowiedzialność członków organów w procesie restrukturyzacji
III Moduł szkoleniowy „Ochrona danych osobowych w PES”
co to są dane osobowe , moment ich przetwarzania, zbiór danych osobowych,administrator danych, administrator bezpieczeństwa informacji, wzór zgłoszenia, „przetwarzanie danych”, pojęcia: „prawo do informacji”, „prawo sprzeciwu”, „prawo do poprawiania danych”, ”powierzenie danych”, nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych od połowy 2018 roku
IV Moduł szkoleniowy „Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej”
komunikacja poprzez media, komunikacja interpersonalna, narzędzia wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej, budowanie tożsamości organizacji, przygotowanie i realizacja działań promocyjno-informacyjnych.
V Moduł szkoleniowy „Podatki w PES”
polityka rachunkowości, sposób opodatkowania PES, zastosowanie zwolnień podatkowych, opodatkowanie podatkiem od osób prawnych PES (NGO, spółdzielnie socjalne), przychody i koszty podatkowe w działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, fundusz statutowy a przychód podatkowy, zwolnienia podatkowe, powstanie obowiązku opodatkowania dochodu, zasady wykazywania darowizn
VI Moduł szkoleniowy „Kadry i płace w NGO a zmiany w Kodeksie Pracy”
umowa o pracę w świetle nowych przepisów, zmiany obowiązujących od I 2017 r. , zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy, zasady konstrukcji umów zleceń,zasady rozliczania umów prowizyjnych,
VII Moduł szkoleniowy „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym”
modele kontraktowanie zadań samorządowych, zakres zadań podlegających zlecaniu, program współpracy jednostek samorządu terytorialnego z NGO,procedura otwartego konkursu ofert, opracowanie i analiza złożonego wniosku, realizacja zadania publicznego , umowa , dotacja na realizację zadania publicznego, kontrola realizacji zadania publicznego, podzlecanie niektórych zadań, rozliczenie dotacji i odpowiedzialność za nieprawidłowości, obowiązki sprawozdawcze.
VIII Moduł szkoleniowy „Marketing internetowy w PES”
narzędzia marketingu internetowego, dobór narzędzi do grupy docelowej PES, projektowanie lejków sprzedażowych w PES
IX Moduł szkoleniowy „Tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne”
specyfika i istota spółdzielni socjalnych osób prawnych, organy założycielskie, preferencje, z jakim się spotykają podczas działalności, dobre i złe przykłady tej formy działalności
X Moduł szkoleniowy „Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES”
sponsoring, składki członkowskie, darowizny, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórki publiczne , spadki, zapisy, nawiązki sądowe, dochody z majątku, jaki posiada organizacja, dochody z działalności odpłatnej, dochody z działalności gospodarczej, budowanie trwałych relacji z partnerami, ujęcie księgowe wyżej wymienionych sposobów finansowania
XI Moduł szkoleniowy „Spółka z.o.o. non profit jako forma przedsiębiorstwa społecznego”
cel i istota działania spółki z .o.o. non profit, organy w spółce-odpowiedzialność członków organu, umowa spółki jako podstawa działania spółki, jak skonstruować zapisy w statucie aby spełniała ona wymogi przedsiębiorstwa społecznego, zamknięcie i likwidacja spółki, podstawy rachunkowości w spółce.
XII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej"
zasady efektywnego zarządzania (style zarządzania i funkcje, kultura organizacyjna, motywowanie i ocena pracowników/wolontariuszy), coaching w zarządzaniu, zarządzanie zadaniami, skuteczna komunikacja w zespole, jak ustrzec się błędów w komunikacji, zarządzanie różnorodnością w zespole (planowanie kadry/wolontariuszy, dobór obowiązków i wykonywanych zadań w PES do predyspozycji i możliwości pracowników, motywacja wewnątrz zespołu, zaangażowanie pracowników), zarządzanie konfliktami i twórcze rozwiązywanie problemów,przywództwo w zespole, kluczowe elementy budowania autorytetu, wyznaczanie celów i ustalanie priorytetów w zespole, skuteczne sposoby pokonywania oporu przed wykonaniem zadania
XIII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej”
przychody, prowadzenie księgowości, inwestycje finansowe, środki własne w PES , elementy biznesowego prowadzenia PES w zarządzaniu, płynność finansowa , organizacja pracy, gospodarowanie posiadanymi i planowanymi zasobami, transparentność działania)
XIV Moduł szkoleniowy "Odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej w podmiotach ekonomii społecznej"
Podmioty ekonomii społecznej, organy i ich kompetencje, Działalność statutowa i gospodarcza – wiedza niezbędna do dobrego zarządzania i kontroli, Statut i jego rola w zarządzaniu, Formy odpowiedzialności zarządu i komisji rewizyjnej, Odpowiedzialność publicznoprawna organów, Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa, Odpowiedzialność organów
XV Moduł szkoleniowy: "Księgowość - rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej"
sprawozdanie finansowe , zasady księgowania przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej, istota planu kont , problematyka rachunkowego i podatkowego ewidencjowania zdarzeń gospodarczych, sprawozdanie finansowe za 2016r. rozliczenie organizacji pozarządowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnienia podatkowe, podatek VAT w organizacjach pozarządowych
Szczegółowy opis modułów szkoleniowych znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od 15 lipca do 31 grudnia 2017.
Maksymalny termin realizacji umowy może ulec zmianie.
Szczegółowe terminy poszczególnych szkoleń w ramach modułów zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych modułów lub pojedynczych szkoleń w przypadku braku zainteresowania ze strony klientów KOOWES .

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą, którzy składają ofertę jako przedsiębiorstwo, wymagane jest, aby zakres zamówienia był zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu Wykonawca do oferty powinien załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. CEIDG lub KRS), potwierdzający spełnienie tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. VIII ust.2 niniejszej oferty w zależności od tego, na jakie zadanie składa ofertę, która spełnia następujące wymagania:
a)posiada wykształcenie:
- wyższe (ukończyli studia zawodowe/magisterskie lub studia podyplomowe)
Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych osób wskazanych do wykonania usługi szkoleniowej (wykazanych w załączniku nr 1 i 2) oraz na podstawie zapisu w CV tych osób i/lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń tematycznie powiązanych z przedmiotem zamówienia.
b) posiada min. roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla PES
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.
c)spełnia JEDEN z poniższych warunków:
-posiada/-ją udokumentowane minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym danego modułu szkoleniowego, na które wykonawca składa ofertę,
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.
Doświadczenie zawodowe w zakresie innej tematyki niż ta, na którą zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, nie będzie brane pod uwagę
-udokumentuje/-ą przeprowadzenie minimum 300 h szkolenia w danym obszarze tematycznym
Każda godzina szkolenia musi być poparta zaświadczeniem, kopią umowy, rekomendacjami, opinią, listem polecającym itp.
Godziny szkoleniowe prowadzone w zakresie innej tematyki niż ta, na którą zostało ogłoszone zapytanie ofertowe nie będą brane pod uwagę.
Warunek ten weryfikowany zostanie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do oferty oraz referencji lub dokumentów równoważnych potwierdzających to doświadczenie.

Uwaga! Osoba/-y wskazane przez Wykonawcę wykona przedmiot zamówienia osobiście za wyjątkiem sytuacji losowych. W takim wypadku nowa wskazana do realizacji zamówienia osoba będzie musiała spełniać wymagania niniejszego zapytania jak również będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

2. Osoba, wskazana przez Wykonawcę do świadczenia usługi posiada wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z tematyki szkolenia, na którą składa ofertę,w szczególności:
1) dba o najwyższą jakość i ciągłe doskonalenie swojej wiedzy,
2) posiada co najmniej następujące kompetencje:
a) potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie, czyli określić jego cele, oczekiwane efekty uczenia się, plan szkolenia oraz metody i materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia,
b) dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego,
c) potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
d) potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce,
e) potrafi rozwiązać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny posiada umiejętność przeprowadzenia szkoleń metodami aktywnymi,
f) posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych

Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy (załącznik nr 2)

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i organizacyjnym zdolnym do wykonania zamówienia.
Zamawiający weryfikuje ten warunek na podstawie oświadczenia w załączniku nr 2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Spełnienie warunku będzie weryfikowane oświadczeniem Wykonawcy w załączniku nr 2

Dodatkowe warunki

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach postępowania, będzie zobowiązany do:
a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy.
b) przedstawienia szczegółowego programu szkolenia i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego
c) pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w dyspozycyjności Zamawiającego osób wskazanych do realizacji usługi szkoleniowej, rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie na szkolenie, wynikające z możliwości i potrzeb klientów KOOWES.
d) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją szkolenia, zgodnie z wymogami określonymi w umowie, jak również dostarczanie jej w trybie określonym
w umowie.
e) zbierania informacji oraz przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
f) realizacji usług szkoleniowych z poszanowaniem zasad etycznych określonych w Kodeksie Etycznym KOOWES (stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania)
g) utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry KOOWES oraz niezwłoczne informowanie o sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usługi.

Jeśli osoba/osoby, wskazana przez Wykonawcę w załączniku nr 1,2 jest zaangażowana w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarła więcej niż jedną umowę cywilno-prawną w ramach niniejszego projektu, musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
- w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
- w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
Spełnienie powyższego warunku, weryfikowane będzie przed podpisaniem umowy, poprzez złożenie przez osobę/osoby wskazane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 i 2 oświadczenia (załącznik nr 8), w którym wskaże ona wszystkie formy aktywności zawodowej na dzień podpisania umowy przez Wykonawcę.
Na etapie realizacji zadań wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i nieprzekraczania przez tę osobę, limitu zaangażowania zawodowego w wysokości 276 godzin w każdym miesiącu, w którym wykonywała zadania na rzecz projektu. Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, składanego przez Wykonawcę razem z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzone sporządzonym przez niego protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań przez poszczególne osoby, liczbę oraz ewidencję godzin osób wykonujących usługę szkoleniową.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji:
1. zamiana wskazanego w ofercie trenera tylko na trenera o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym. Zamiana następuje wyłącznie za zgodą Zamawiającego i jest możliwa tylko w okolicznościach, na które nie miał wpływu Wykonawca;
2. w projekcie wprowadzona zostanie zmiana do wniosku o dofinansowanie, skutkująca koniecznością dokonania zmian w zakresie zasad realizacji usługi szkoleniowej,
3. nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy zawartej z Wykonawcą,
4. nastąpi zmiana Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, skutkująca zmianą zasad realizacji usługi szkoleniowej,
5. nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
6. wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony,
7. nastąpi zmiana terminu realizacji projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
W powyższych przypadkach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał rozwiązanie umowy.
Zamawiający ma też możliwość wystąpienia do Wykonawcy z propozycją zmiany warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy w takiej sytuacji nie stanowi dla Zamawiającego podstawy do rozwiązania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki do oferty (w nawiasie podano informacje, które z nich Wykonawca dołącza do swojej oferty):

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej (obligatoryjny)
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (obligatoryjny)
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków podlegających ocenie (fakultatywnie)- składają ci w\wykonawcy, którzy chcą uzyskać dodatkową liczbę punktów
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (obligatoryjny)
Załącznik nr 5 Standardy OWES (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 6 Wzór umowy (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 7 Kodeks etyczny (informacyjnie- nie załączamy do oferty)
Załącznik nr 8 Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (informacyjnie- nie załączamy do oferty, dopiero przed podpisaniem umowy)
CV osób realizujących usługę doradztwa (obligatoryjnie dla każdej z osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie)
Dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie wskazanych osób (obligatoryjne przy załączniku nr 2) oraz przy załączniku nr 3 (jeśli składany)

W przypadku wybrania oferty w ramach przeprowadzonej procedury, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wypełnionego Oświadczenia o zaangażowaniu czasowym osoby wskazanej do osobistego wykonania danego doradztwa.. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do zapytania.

Załącznikami do zapytania są również: standardy OWES (załącznik nr 6), wzór umowy (załącznik nr 7) oraz kodeks etyczny KOOWES (załącznik nr 8). Wykonawca powinien zapoznać się z tymi dokumentami, natomiast nie należy załączać ich do składanej oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każdy z modułów będzie oceniany na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena brutto - 60 punktów
Weryfikacji Zamawiający dokona w oparciu o załącznik nr. 1 odrębnie dla każdego modułu.
b) Doświadczenie w zakresie realizacji godzin szkoleniowych dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS na każdym szkoleniu lub dla min. 1 grupy inicjatywnej PES/PS z zakresu tematyki modułu, na który wykonawca składa ofertę - 40 punktów
Weryfikacji Zamawiający dokona w oparciu o załącznik nr. 3 odrębnie dla każdego modułu.
1. Punktacja dla kryterium „Cena brutto” obliczana będzie oddzielnie dla każdego modułu (I-XV) według następującego wzoru:
P1 = C_minimum/C_oferty * 60
gdzie:
P1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto”
C_minimum – Cena brutto zaproponowana w najniższej, nieodrzuconej ofercie
C_oferty – Cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
Ostateczna liczba punktów za to kryterium będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Punktacja dla kryterium „Doświadczenie w zakresie realizacji godzin szkoleniowych dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS na każdym szkoleniu lub dla min. 1 grupy inicjatywnej PES/PS z zakresu tematyki modułu, na który wykonawca składa ofertę ” obliczana będzie oddzielnie dla każdego zadania (I-XV) według następujących zasad:
Wskazana przez Wykonawcę osoba zrealizowała dla więcej niż jednego podmiotu PES/PS na każdym szkoleniu lub dla min. 1 grupy inicjatywnej PES/PS z tematyki, na którą Wykonawca składa ofertę:
a) od 0 do 300 godzin szkoleniowych 0 punktów
b) od 301 do 349 godzin szkoleniowych 5 punktów
c) od 350 do 399 godzin szkoleniowych 10 punktów
d) od 400 do 449 godzin szkoleniowych 15 punktów
e) od 450 do 499 godzin szkoleniowych 20 punktów
f) od 500 do 549 godzin szkoleniowych 25 punktów
g) od 550 do 599 godzin szkoleniowych 30 punktów
h) od 600 do 649 godzin szkoleniowych 35 punktów
i) powyżej 650 godzin szkoleniowych 40 punktów

W przypadku wyłonienia większej niż przewidywano liczby trenerów z równą liczbą punktów, decydujące znaczenie ma cena podana przez wykonawcę w ofercie, a jeśli w dalszym ciągu liczba wyłonionych i wskazanych przez wykonawców trenerów jest większa niż jeden Zamawiający przystępuje do negocjacji cenowych z wykonawcami, którzy uzyskali tę same liczbę punktów, aż do uzyskania zakładanej przez Zamawiającego liczby jednego trenera na 1 moduł szkoleniowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni
w drodze postępowania jeśli cena brutto wykazana w ofercie wybranej w wyniku przeprowadzonej procedury będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi,
i zwiększenie to nie będzie mogło zostać sfinansowane w ramach oszczędności w projekcie. w takim przypadku Zamawiający zwróci się do wybranego Wykonawcy/Wykonawców z propozycją obniżenia ceny brutto. Warunkiem podpisania umowy będzie zaakceptowanie propozycji przez Wykonawcę/ Wykonawców. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje przedłożonej propozycji, jego oferta zostanie odrzucona. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, a Zamawiający wybiera następnego w kolejności z listy rankingowej wyłonionego Wykonawcę.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 4 do oferty. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d zostanie on wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona
2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy ze względu na swoją sytuację zawodową nie są w stanie zawrzeć z Zamawiającym umowy w kształcie określonym w załączniku do zapytania, na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, będący pracownikami etatowymi, zatrudnionymi w ramach projektu.
4. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie Zamawiający może wystąpić z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty
5. Zamawiający wykluczy w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PESTKA"

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20

25-431 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413417496

Fax

413417496

NIP

6572907276

Tytuł projektu

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPSW.09.03.01-26-0006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/KOOWES/PEStka/2017 dot. wykonania usług szkoleniowych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

I Moduł szkoleniowy „Działalność odpłatna i gospodarcza w PES” 8 godzin (2-krotnie)
Data złożenia: 3.07.2017
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 85,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

II Moduł szkoleniowy „Restrukturyzacja działalności istniejących spółdzielni socjalnych” 8 godzin (1-krotnie)
Data złożenia: 19.06.2017
Waldemar Żbik szkolenia ES, ul. Wapienna 93, 20-026 Wola Morawicka, liczba uzyskanych punktów: 100,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

III Moduł szkoleniowy „Ochrona danych osobowych w PES” 8 godzin (1-krotnie)
Spośród złożonych ofert żadna nie spełnia kryteriów formalnych.

IV Moduł szkoleniowy „Komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)
Data złożenia: 3.07.2017
EITT SP. Z o.o., ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa . Zaproponowana cena: 313,65 zł./godz. W związku z przekroczeniem kwoty przewidzianej w budżecie na prowadzenie szkolenia podjęto negocjacje cenowe. Wykonawca nie zgodził się na obniżenie ceny. W związku z tym, nie dokonano wyboru oferty w tym module.

V Moduł szkoleniowy „Podatki w PES” 8 godzin (2-krotnie)
Data złożenia: 3.07.2017
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 70,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

VI Moduł szkoleniowy „Kadry i płace w NGO a zmiany w Kodeksie Pracy” 8 godzin (2-krotnie)
Data złożenia: 3.07.2017
SEKA S.A. ODDZIAŁ KIELCE, Ul. Św. Leonarda 1/25, 25-311 Kielce. Zaproponowana cena: 150,00 zł./godz. W związku z przekroczeniem kwoty przewidzianej w budżecie na prowadzenie szkolenia podjęto negocjacje cenowe. Wykonawca nie zgodził się na obniżenie ceny. W związku z tym, nie dokonano wyboru oferty w tym module.

VII Moduł szkoleniowy „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym” 8 godzin (1-krotnie)
Spośród złożonych ofert żadna nie spełnia kryteriów formalnych.

VIII Moduł szkoleniowy „Marketing internetowy w PES” 8 godzin (1-krotnie)
Data złożenia: 19.06.2017
Waldemar Żbik szkolenia ES, ul. Wapienna 93, 20-026 Wola Morawicka, liczba uzyskanych punktów: 60,00; zaoferowana cena 97,00 zł.

IX Moduł szkoleniowy „Tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne” 8 godzin (1-krotnie)
Data złożenia: 19.06.2017
Waldemar Żbik szkolenia ES, ul. Wapienna 93, 20-026 Wola Morawicka, liczba uzyskanych punktów: 100,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

X Moduł szkoleniowy „Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES” 8 godzin (2-krotnie)
Spośród złożonych ofert żadna nie spełnia kryteriów formalnych.

XI Moduł szkoleniowy „Spółka z.o.o. non profit jako forma przedsiębiorstwa społecznego” 8 godzin (1-krotnie)
Spośród złożonych ofert żadna nie spełnia kryteriów formalnych.

XII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin (1-krotnie)
Spośród złożonych ofert żadna nie spełnia kryteriów formalnych.

XIII Moduł szkoleniowy „Podstawy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej” 8 godzin (1-krotnie)
Data złożenia: 3.07.2017
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 100,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

XIV Moduł szkoleniowy "Odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin(1-krotnie)
Data złożenia: 3.07.2017
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 60,00; zaoferowana cena 99,00 zł.

XV Moduł szkoleniowy: "Księgowość - rachunkowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej" 8 godzin (2-krotnie)
Data złożenia: 3.07.2017
Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice-liczba uzyskanych punktów: 100,00; zaoferowana cena 99,00 zł.
Liczba wyświetleń: 580