Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ZAP/RPLU.03.07.00-06-0035/16-00/2017/101

Data publikacji: 09.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-06-2017

Numer ogłoszenia

1038567

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

3.5.1. Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego: MS FINANCE Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina nr 41 lok. 2, 20-023 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego MS FINANCE Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina nr 41 lok. 2, 20-023 Lublin. Rozpatrywane będą jedynie oferty doręczone osobiście lub przez operatora pocztowego do dnia i do godziny określonej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, niezależnie od daty nadania.
3.5.2. Termin składania ofert: do dnia 2017-06-16 do godziny 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Szafraniec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

516081873

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie rozwiązania informatycznego, który zapewni innowacyjny sposobu realizacji usługi kurierskiej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
Projekt o tytule „Wzrost konkurencyjności firmy MS FINANCE w gospodarce wolnorynkowej XXI wieku przez udostępnienie usług kurierskich wykorzysujących przepływ komunikacji teleinformatycznej” jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie (nr umowy RPLU.03.07.00-06-0035/16-00) w ramach Programu Osi Priorytetowej 3, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie rozwiązania informatycznego, który zapewni innowacyjny sposobu realizacji usługi kurierskiej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
Projekt o tytule „Wzrost konkurencyjności firmy MS FINANCE w gospodarce wolnorynkowej XXI wieku przez udostępnienie usług kurierskich wykorzysujących przepływ komunikacji teleinformatycznej” jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie (nr umowy RPLU.03.07.00-06-0035/16-00) w ramach Programu Osi Priorytetowej 3, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Główne funkcjonalności to:
- dopasowanie firmy kurierskiej do aktualnych potrzeb klienta
- łączenie oferty wielu kurierów (jeden klient – wielu kurierów)
- samoobsługowy panel użytkownika do nadawania przesyłek oraz ich monitorowania
- automatyczne wypełnianie listów przewozowych
- automatyczny dobór ceny do oczekiwań klienta
- automatyczne powiadomienie i zlecenie usługi kurierskiej
Docelowy system informatyczny powinien być zrealizowany w postaci platformy internetowej na której Klient, korzystając z mnogości usług, a także z dopasowania najlepszej ceny, otrzyma korzyści nieosiągalne do tej pory.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienie zgodnie z treścią zamieszczoną w załączniku nr 1 - Zalacznik_nr_1-specyfikacja_zamowienia.pdf

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

ETAP I - Analiza biznesowa i HLD (High Level Design) docelowego rozwiązania do 30.06.2017r.
ETAP I - Projekt architektury fizycznej i logicznej, LLD (Low Level Design) do 30.06.2017r
ETAP II - Implementacja centralnej części systemu do 30.09.2017r.
ETAP II - Panel Administracyjny do 30.09.2017r.
ETAP II - Aplikacja dla klientów do 30.09.2017r.
ETAP III - Udostępnienie autorskiego API do 31.12.2017r.
ETAP III - Budowa interfejsów komunikacyjnych z firmami kurierskimi K-EX do 31.12.2017r.
ETAP III - Budowa interfejsów komunikacyjnych z firmami kurierskimi DHL do 31.12.2017r.
ETAP III - Budowa interfejsów komunikacyjnych z firmami kurierskimi GLS do 31.12.2017r.
ETAP III - Budowa interfejsów komunikacyjnych dla płatnościami elektronicznych ING do 31.12.2017r.
ETAP III - Budowa interfejsów komunikacyjnych dla płatnościami elektronicznych Dotpay do 31.12.2017r.
ETAP IV - Aplikacja na systemy mobilne - Android do 31.03.2018r.
ETAP IV - Aplikacja na systemy mobilne - iOS do 31.03.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią załączonego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MS FINANCE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Fryderyka Chopina 41/2

20-023 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

516081873

Fax

815252972

NIP

7123312321

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy MS FINANCE w gospodarce wolnorynkowej XXI wieku przez udostępnienie usług kurierskich wykorzysujących przepływ komunikacji teleinformatycznej

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0035/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HAPREAS - Piotr Komisarski
ul. Nałęczowska 6
26-600 Radom
Data wpłynięcia oferty: 2017-06-16
Cena: 890000zł
Liczba wyświetleń: 750