Strona główna
Logo unii europejskiej

Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu

Data publikacji: 06.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-06-2017

Numer ogłoszenia

1037574

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie pkt 12.4. Zapytania ofertowego informuje o:
1. wprowadzeniu zmiany w treści: Zapytania ofertowego, załącznika nr 1 formularz ofertowy oraz załącznika nr 2 wzór umowy;
2. zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Ad 1. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego w ten sposób, że zwiększa obszar prowadzenia odstrzału drapieżników, poprzez dodatnie obwodu nr 299 i zmianie ilości drapieżników do odstrzału w obwodzie 283.

Po zmianie punkty 1.1, 1.2 i 1.3 Zapytania otrzymują treść:
1.1. „Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 1000 osobników drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy Solskiej, w obrębie następujących obwodów łowieckich: nr: 283, 299, 311, 282, 297, 298, 309 oraz 319. Zamówienie jest podzielone na części, dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne obwody.
1.2. Obszar objęty redukcją drapieżników został określony w załączniku nr 4 oraz w tabeli dot. ilości przewidzianych do odstrzału drapieżników z zastrzeżeniem, że w przypadku obwodu łowieckiego nr 298 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Zamość. W przypadku obwodu łowieckiego nr 309 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Tomaszów Lubelski. W przypadku obwodu łowieckiego nr 299 obejmie on obszar leśnictwa Flisy i Bukowa, Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz fragment lasów pozostających pod zarządem Nadleśnictwa Biłgoraj.
1.3. Maksymalna ilość przewidzianych do odstrzału drapieżników w obrębie danego obwodu łowieckiego w ciągu 3 lat projektu wynosi:

Nr obwodu Max. ilość w latach 2017-2020
283 - 90
299 - 90
311 - 60
282 - 150
298 - 50
297 - 300
309 - 100
319 - 160

W załączeniu zmodyfikowany odpowiednio do opisanej zmiany załącznik nr 1 formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 wzór umowy – zmiany pogrubione. Załączono również plik z informacją o opisywanej zmianie Zapytania ofertowego.

UWAGA!
Zamawiający zaleca złożenie oferty na zmodyfikowanym załączniku nr 1 formularzu ofertowym. W sytuacji gdy wykonawca składający ofertę na obwód nr 283 użyje formularza niezmienionego, wskazującego na odstrzał 180 osobników, Zamawiający przyjmie, że oferta dotyczy odstrzału zgodnego z niniejszą zmianą, tj dotyczy odstrzału 90 a nie 180 drapieżników w obwodzie 283.

Ad 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert
Było: Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2017 r. do godziny 12:00.
Jest: Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2017 r. do godziny 12:00.
Termin otwarcia ofert
Było: Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 14.06.2017 r. o godzinie 12:05.
Jest: Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 20.06.2017 r. o godzinie 12:05.

Pozostałe postanowienia Zapytania pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu, w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin. bądź
- drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł Premiowany odstrzał drapieżników na terenie realizacji projektu.
2. Wiadomość elektroniczna w tytule powinna być opisana tytułem postępowania.
3. Jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663502134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 1000 osobników drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy Solskiej, w obrębie następujących obwodów łowieckich: nr: 283, 311, 282, 297, 298, 309 oraz 319. Zamówienie jest podzielone na części, dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne obwody - części.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem tego zadania jest zmniejszenie presji drapieżników na populację głuszca. Wysokie zagęszczenia drapieżników, w tym głównie lisa w ostojach głuszca przyczynia się do zwiększonej śmiertelności zarówno ptaków młodych, jak i dorosłych. W ciągu ostatnich 40-50 lat zagęszczenia populacji lisa w Polsce wzrosły kilkukrotnie (od 3-6 os. /1000 ha w latach 70 – tych do 8 – 16 os/1000 ha obecnie). Przyczyną tego wzrostu liczebności jest zarówno powszechne szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie, jak i ograniczone zainteresowanie myśliwych pozyskiwaniem tego drapieżnika w związku z niską opłacalnością. Ponadto należy tutaj nadmienić, iż obecne tereny ostoi głuszca są łatwiej dostępne do penetracji dla powyższych ssaków ze względu na nadmierne przesuszenie pierwotnie bagiennych borów. Współwystępowanie na danym terenie zespołu drapieżników i ich potencjalnej ofiary ma istotny negatywny wpływ na stan jej liczebności. Zagrożenie głuszca w postaci presji drapieżników czworonożnych jest podnoszone jako podstawowe w każdym opracowaniu dotyczącym jego biologii lęgowej czy ochronie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wynikach monitoringu lat poprzednich, gdzie ślady ich obecności (w tym zabite przez nich głuszce) są regularnie odnotowywane na terenie ostoi głuszców.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest redukcja (poprzez odstrzał) do 1000 osobników drapieżników (tj. lisa, jenota, kuny, norki amerykańskiej, borsuka) na terenie Puszczy Solskiej, w obrębie następujących obwodów łowieckich: nr: 283, 311, 282, 297, 298, 309 oraz 319. Zamówienie jest podzielone na części, dopuszcza się złożenie oferty na poszczególne obwody - części.
2. Obszar objęty redukcją drapieżników został określony w załączniku nr 4 oraz w tabeli dot. ilości przewidzianych do odstrzału drapieżników z zastrzeżeniem, że w przypadku obwodu łowieckiego nr 298 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Zamość, a w przypadku obwodu łowieckiego nr 309 obejmie on obszar na północ od drogi Biłgoraj – Tomaszów Lubelski.
3. Maksymalna ilość przewidzianych do odstrzału drapieżników w obrębie danego obwodu łowieckiego w ciągu 3 lat projektu wynosi:

Nr obwodu Max. ilość w latach 2017-2020
283 - 180
311 - 60
282 - 150
298 - 50
297 - 300
309 - 100
319 - 160
4. Sposób świadczenia usługi
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi nastąpić zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym Wykonawca winien legitymować się pełną możliwością wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z prawem łowieckim. Wykonawca winien legitymować się dokumentem potwierdzającym możliwość wykonywania odstrzałów na obszarze wskazanych obwodów łowieckich i dostarczyć go Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
2) Do każdego zredukowanego osobnika Wykonawca zobowiązuje się dołączyć dowód pozyskania w postaci ogona wraz z informacją o nazwie gatunku, dacie i miejscu pozyskania. Tuszkę zwierzęcia (a także ogony - po weryfikacji dowodów odstrzału) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Zamawiający będzie weryfikował ww. dowody (dowodem będzie protokół spisany na podstawie okazanych ogonów) redukcji dwukrotnie w ciągu roku, w czasie i miejscu ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do okresowych odbiorów odstrzału drapieżników w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4) Zapłata za świadczone usługi będzie dokonywana dwukrotnie w ciągu roku, w oparciu o protokół wraz z wystawioną fakturę vat/rachunek, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od ich otrzymania, proporcjonalnie do okresu trwania umowy i w oparciu o ilości faktycznie zredukowanych drapieżników.

Kod CPV

77600000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi myśliwskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz oferty).

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będą dopuszczalne jedynie w granicach określonych niniejszą umową.
2. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w warunkach postępowania o zamówienie.
3. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, iż ustawowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto. Cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany stawki podatku VAT mogą nastąpić z dniem wejścia w życie aktu prawnego. Zmiana wymagać będzie pisemnej zgody Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych).
3. W przypadku składania ofert przez Koła Łowieckie, w celu potwierdzenia umocowania do podpisania oferty, Wykonawca dołączy kopię dokumentu, który wskazuje osoby uprawnione do jego reprezentowania (kopia dokumentu powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby).
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%
Kryterium (C) Cena brutto (za odstrzał jednego drapieżnika w danym obwodzie) – 100%

Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): (C minimalna/C oferowana) x 100 pkt

Ocenie podlegają oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
- brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
- cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
- Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
- gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony,
- w sytuacji opisanej w pkt 9.3, tj jeśli oferta wpłynie na adres mailowy, ale nie będzie skanem/fotokopią oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”, informuje o:
unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

UZASADNIENIE
Zamawiający w dniu 09.06.2017 r. opublikował na swojej stronie internetowej www.lto.org.pl oraz w Bazie konkurencyjności informację o zmianie treści zapytania ofertowego oraz o zmianie terminu składania ofert z dnia 14.06.2017 r. na dzień 20.06.2017 r. Z uwagi na błąd techniczny, informacja zamieszczona w Bazie konkurencyjności, dotycząca nowego terminu składania ofert, została podana nieprawidłowo, wskutek czego ogłoszenie po upływie pierwotnego terminu składania ofert, tj. 14.06.2017 r. uzyskało status “zakończone”.
Zaistniała sytuacja mogła wprowadzić w błąd potencjalnych wykonawców, co do możliwości złożenia oferty, gdyż ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczone w Bazie konkurencyjności po dacie 14.06.2017 r. nie wyświetlało się ze statusem “aktualne”.

Zamawiający niezwłocznie ogłosi ponownie zamówienie dotyczące premiowanego odstrzału drapieżników na terenie realizacji projektu.
Liczba wyświetleń: 761