Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup usługi noclegowej podczas Gamescom 2017 w mieście Kolonia, Niemcy w terminie 20-27.08.2017 r.

Data publikacji: 02.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-06-2017

Numer ogłoszenia

1037329

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 09.06.2017.
2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy: ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa lub drogą mailową na adres: marcin.porycki@11bitstudios.com
3. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Porycki, marcin.porycki@11bitstudios.com
5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku angielskim.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Porycki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi noclegowej podczas Gamescom 2017 w mieście Kolonia, Niemcy w terminie 20-27.08.2017 r.

Liczba osób: 4
Liczba noclegów: 7 noclegów dla 4 osób
Rodzaj obiektu: hotel
Położenie obiektu: w obszarze do 2 km od Koelnmesse, Messeplatz 1 50679 Köln, preferowane dzielnice Innenstadt, Altstadt-Nord, Deutz
Rodzaj pokoi: 1 pokój 4 osobowy lub 2 pokoje 2 osobowe, każdy z osobnymi łóżkami dla gości, łazienką, darmowym Wi-Fi,
Standard hotelu: 3-4 gwiazdki.
Potwierdzenie rezerwacji należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż do 21 czerwca 2017.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Szczegóły w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi noclegowej podczas Gamescom 2017 w mieście Kolonia, Niemcy w terminie 20-27.08.2017 r.

Liczba osób: 4
Liczba noclegów: 7 noclegów dla 4 osób
Rodzaj obiektu: hotel
Położenie obiektu: w obszarze do 2 km od Koelnmesse, Messeplatz 1 50679 Köln, preferowane dzielnice Innenstadt, Altstadt-Nord, Deutz
Rodzaj pokoi: 1 pokój 4 osobowy lub 2 pokoje 2 osobowe, każdy z osobnymi łóżkami dla gości, łazienką, darmowym Wi-Fi,
Standard hotelu: 3-4 gwiazdki.
Potwierdzenie rezerwacji należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż do 21 czerwca 2017.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Szczegóły w załączniku.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: 20-27.08.2017 r. (7 noclegów dla 4 osób)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Potwierdzenie rezerwacji należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż do 21 czerwca 2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

11 BIT STUDIOS S.A.

Adres

Bertolta Brechta 7

03-472 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48222502910

Fax

+48222502931

NIP

1182017282

Tytuł projektu

Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0104/16-00
Liczba wyświetleń: 1280