Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Izabelli –Czartoryskich) oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Czartoryskich - Zielona) w Puławach” – etap I

Data publikacji: 02.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2017

Numer ogłoszenia

1037195

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) Sekcja Załączniki: została uzupełniona o dodatkowy załącznik p.n.: umowa w sprawie zamówienia.
2) Sekcja Przedmiot zamówienia:
Na końcu opisu uzupełniono zapis: Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem: http://www.mpwik.pulawy.pl/images/przetargi/Modernizacja_sieci_wodociagowej_Pilsudskiego_Czartoryskich/Dokumentacja_projektowa.zip

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie, oraz koperta będzie posiadać nazwę zamówienia: „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (...)” – oraz nie otwierać przed dniem 20.06.2017 r. do godz. 10:10. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej otrzymania po terminie składania ofert.
2) Miejsce składania ofert: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodociągi Puławskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, pokój nr 201 (sekretariat).
3) Termin składania ofert: 20.06.2017 r. do godziny 10:00.
4) Otwarcie ofert: 20.06.2017 r. godz. 10:10 pok. 219.
5) Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania i rozpatrywania na adres wskazany na kopercie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

sprawy formalne: Grażyna Szymańska Barbaś – st. spec. ds. zamówień publicznych, - w zakresie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia: Sławomir Czajka – inspektor ds. nadzoru inwestorskiego

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Szymańska Barbaś – st. spec. ds. zamówień publicznych, tel. 81 458 68 41, Sławomir Czajka – inspektor ds. nadzoru inwestorskiego - tel. 81 458 68 39.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane (ziemne oraz instalacyjne) związane z wymianą wodociągu wraz z przyłączami w pasach drogowych, dróg publicznych w Puławach. Zakres zakłada wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu, oraz budowę nowej sieci wodociągowej z rur PE. Przyjęto, że około 80% zakresu budowy wodociągu, roboty budowlano - montażowe odbywać się będą metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi, wiertnicami horyzontalnymi. Długość całej sieci wraz z przyłączami Lc=0,9km w tym długość sieci Dz200mm L=0,76km.
Szczegółowy zakres robót został opisany w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, STWiOR, informacji BIOZ i przedmiarach. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia są integralną częścią umowy. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być realizowane zgodnie z projektem budowlanym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego
(Izabelli –Czartoryskich) oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego (Czartoryskich - Zielona) w Puławach” – etap I. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy” – zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zmówienia są roboty budowlane (ziemne oraz instalacyjne) związane z wymianą wodociągu wraz z przyłączami w pasach drogowych, dróg publicznych w Puławach. Zakres zakłada wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu, oraz budowę nowej sieci wodociągowej z rur PE. Przyjęto, że około 80% zakresu budowy wodociągu, roboty budowlano - montażowe odbywać się będą metodą bezwykopową tzw. przewiertami sterowanymi, wiertnicami horyzontalnymi. Długość całej sieci wraz z przyłączami Lc=0,9km w tym długość sieci Dz200mm L=0,76km.
Szczegółowy zakres robót został opisany w projektach budowlanych, projektach wykonawczych, STWiOR, informacji BIOZ i przedmiarach. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia są integralną częścią umowy. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być realizowane zgodnie z projektem budowlanym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych oraz wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym.
Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem: http://www.mpwik.pulawy.pl/images/przetargi/Modernizacja_sieci_wodociagowej_Pilsudskiego_Czartoryskich/Dokumentacja_projektowa.zip

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45110000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45112400-9 Roboty wykopaliskowe
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: trzy (3) zamówienia polegające na budowie lub przebudowie wodociągów w technologii przewiertów sterowanych z zastosowaniem rur PE o średnicy Dz ≥200 mm i długości L ≥700 m.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wymienionymi poniżej osobami:
a) kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*.
* Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.
b) Zgrzewacz rur PE posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne dla personelu zgrzewającego rury i kształtki w zakresie budowy i użytkowania rurociągów z polietylenu (PE) przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania, zakończone egzaminem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

Dodatkowe warunki

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zapytania ofertowego.
2) 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o §12 ust. 1 Regulaminu Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §12 ust. 1 pkt 2 Regulaminu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

4) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej w pkt 2) ust. 2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda do przedłożenia przez Wykonawcę:

1. Wykazu podstawowych materiałów i urządzeń z jakich Wykonawca wykona przedmiot umowy - według załącznika nr 8 do zapytania ofertowego oraz dołączy karty katalogowe wskazanych materiałów i urządzeń, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie stwierdzić czy wskazany przez Wykonawcę materiał i urządzenia spełniają wymagania stawiane dla materiałów i urządzeń opisane w dokumentacji projektowej.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w zapisach zapytania ofertowego (udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.mpwik.pulawy.pl

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę Ofertę – według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę przedmiar robót sporządzony - według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu – według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – na podstawie §12 ust. 1 Regulaminu - według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
5) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - według załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.
6) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – według załącznika nr 6 do zapytania ofertowego.
7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - według załącznika nr 7 do zapytania ofertowego.
8) Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń z jakich Wykonawca wykona przedmiot umowy - według załącznika nr 8 do zapytania ofertowego, oraz karty katalogowe wskazanych materiałów i urządzeń.
9) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §12 ust. 1 pkt 2 Regulaminu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11) Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy.
12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia.
13) Zobowiązanie do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów - jeśli dotyczy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ważnych ofert, które spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) Oferty oceniane będą według zasady:

PO = PC + PPt + PS

PO – suma punktów przyznanych danej ofercie (ogółem)
PC – punkty w kryterium Cena
PPt – punkty w kryterium Parametry techniczne
PS – punkty w kryterium Serwis posprzedażny

1. W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 85 punktów. Ilość punktów wg tego kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:
PC = Cn/Cb x 85
gdzie:
Cn – najniższa cena netto spośród złożonych ważnych ofert
Cb - cena netto z badanej oferty
2. W zakresie kryterium parametry techniczne oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ilość punktów wg tego kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:
PPt = (0 lub 10)
• połączenie gwintowane zasuw opasek i złączek dla odejść wodociągowych (przyłączy) – 0 punktów
• Innowacyjne bezgwintowe połączenie zasuw opasek i złączek dla odejść wodociągowych (przyłączy) – 10 pkt.
3. W zakresie kryterium ułatwiony serwis posprzedażny, oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Ilość punktów wg tego kryterium będzie przyznawana
w następujący sposób:
PS = (0 lub 5)
• Zastosowanie armatury o minimalnych parametrach takich jak w projekcie ale różnych producentów – 0 punktów
• Zastosowanie armatury (hydranty, zasuwy, opaski, złącza, obudowy, skrzynki i kształtki) o minimalnych parametrach takich jak w projekcie, ale jednego producenta – 5 punktów.
3) Oceny ofert będzie dokonywała komisja reprezentująca Zamawiającego.
4) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta spośród ofert ważnych, która uzyska największą ilość punktów stanowiących sumę iloczynów punktów uzyskanych w zakresie danego kryterium pomnożonych przez wagę % tego kryterium.

Wykluczenia

1) Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.
Zamawiający, wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem,
w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent
i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" SP. Z O.O. W PUŁAWACH

Adres

Skowieszyńska 51

24-100 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

(81) 458 68 00

Fax

(81) 458 68 01

NIP

7160002023

Tytuł projektu

Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy

Numer projektu

RPLU.06.04.00-06-0079/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum firm: Firma Inżynieryjna ,,DRILL-BUD” Piotr Bobruk, ul. Kilińskiego 1, 23-300 Janów Lubelski Lider Konsorcjum, MD RENOVA sp. z o.o. sp.k., 24-100 Puławy ul. K.K. Baczyńskiego 13 – Partner Konsorcjum i WOD-GAZ T. i B. Sekita Spółka Jawna, 24-100 Puławy, ul. Składowa 18 – Partner Konsorcjum – Oferta nr 2.
Data wpłynięcia: 20.06.2017 r.
Cena oferty (brutto): 1 142 525,41 zł.
Liczba wyświetleń: 764